Rao vat: Chung Chi Hanh nghe trong hoat dong xay dung.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . Chung Chi Hanh nghe trong hoat dong xay dung.

Chung Chi Hanh nghe trong hoat dong xay dung.

Tin rao Chung Chi Hanh nghe trong hoat dong xay dung duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Yen Bai , the loai Viec Lam ngay 15/8/2011 boi Rao Vat. Chung Chi Hanh nghe trong hoat dong xay dung da co tat ca 334 luot xem.
Chung Chi Hanh nghe trong hoat dong xay dung - Bản không dấu.
Chung Chi Hanh nghe trong hoat dong xay dung - Bản có dấu.

Sponsored links:
VIEN NGHIEN CUU DAO TAO VA BOI DUONG CAN BO HA NOI
N han tu van, lam dich vu cac loai chung chi hanh nghe thuoc So Xay Dung cap,
- Can cu Luat Xay dung so 12/02/2009/ND ngay 12/02/2009 cua Chinh phu
- Can cu Quyet dinh so 12/2005/QD-BXD ngay 18/04/2005 cua Bo truong Bo Xay dung ve viec ban hanh quy che cap chung chi hanh nghe giam sat thi cong xay dung cong trinh.
CHUNG NHAN, CHUNG CHI BOI DUONG NGHIEP VU NGAN HAN:
1. Nghiep vu dau thau (Thong tu so 10/2010/TT-BKH ngay 13 thang 5 nam 2010 cua Bo Ke hoach va Dau tu )
2. Boi duong nghiep vu quan ly du an dau tu xay dung cong trinh
3. Giam doc quan ly du an dau tu xay dung cong trinh
4. Giam sat thi cong xdct cap chung nhan 3 linh vuc ( Xay dung dan dung, cong nghiep, ha tang ky thuat; giao thong; thuy loi – thuy dien)
5. Boi duong nghiep vu dinh gia xay dung ( Ky su dinh gia)
6. Boi duong nghiep vu chi huy truong cong trinh xay dung
7. Dao tao ve moi gioi, dinh gia, quan ly dieu hanh bat dong san
8. Chung nhan an toan lao dong
9. Lap du toan va do boc khoi luong cong trinh
10. Dao tao cap chung chi ke toan truong
11. Dao tao va cap chung chi Tin hoc A,B,C & Ngoai Ngu
CHUNG CHI HANH NGHE KY SU DINH GIA XD (Hang 1 – Hang 2)
CHUNG CHI HANH NGHE GIAM SAT XAY DUNG CONG TRINH:
- Giam sat cong tac lap dat thiet bi dien (dan dung ,cong nghiep,duong day va tram bien ap)
- Giam sat xay dung dan dung va cong nghiep
- Giam sat ha tang ky thuat
- Giam sat giao thong
- Giam sat thuy loi, thuy dien
- Giam sat cong tac khao sat dia chat cong trinh.
- Giam sat cong tac khao sat dia chat thuy van
-Giam sat cong tac lap dat thiet bi cong trinh (ghi ro loai cong trinh).
-Giam sat cong tac lap dat thiet bi cong nghe (ghi ro loai cong trinh).
CHUNG CHI HANH NGHE KIEN TRUC SU HOAT DONG XD
-Thiet ke quy hoach xay dung.
- Thiet ke kien truc cong trinh.
- Thiet ke noi ngoai that cong trinh
CHUNG CHI HANH NGHE KY SU HOAT DONG XAY DUNG
+ Khao sat xay dung bao gom:
- Khao sat dia hinh.
- Khao sat dia chat cong trinh.
- Khao sat dia chat thuy van.
+ Thiet ke xay dung bao gom cac linh vuc chu yeu:
- Thiet ke ket cau cong trinh.
- Thiet ke dien cong trinh.
- Thiet ke co dien cong trinh.
- Thiet ke cap- thoat nuoc.
- Thiet ke cap nhiet.
- Thiet ke thong gio, dieu hoa khong khi.
- Thiet ke mang thong tin- lien lac trong cong trinh xay dung.
- Thiet ke phong chay- chua chay.
- Thiet ke giao thong
* HO SO XIN CAP CHUNG CHI HANH NGHE GIAM SAT / KY SU DINH GIA:
+ 03 Bang tot nghiep - cong chung
+ 03 Chung minh thu - cong chung
+ 03 Chung nhan boi duong TVGS - cong chung / ( 03 Chung nhan Dinh gia - cong chung)
4: 08 anh ( 3*4 )
Y/c : 05 nam kinh nghiem doi voi tot nghiep trung cap; 03 nam kinh nghiem doi voi tot nghiep CD, DH( so nam kinh nghiem tinh tu ngay , thang, nam ghi tren bang tot nghiep toi thoi diem xin cap chung chi)
* HO SO XIN CAP CHUNG CHI HANH NGHE THIET KE + KIEN TRUC SU
+ 03 Bang tot nghiep - cong chung
+ 03 Chung minh thu - cong chung
+ 03 anh ( 3*4 )
Y/c: 05 nam kinh nghiem doi voi tot nghiep Dai Hoc( so nam kinh nghiem tinh tu ngay , thang, nam ghi tren bang tot nghiep toi thoi diem xin cap chung chi)
*Vien con to chuc cac lop boi duong nghiep vu Dau thau, Ky su dinh gia, Chi huy truong, Quan ly du an, Giam doc QLDA,Bat dong san, An toan lao dong….. Hoc vien co nhu cau lien he de biet them chi tiet.
De biet thong tin chi tiet xin vui long lien he :
Vien Nghien cuu dao tao va boi duong can bo Ha Noi
VPGD: 407A Lang Sinh Vien Hacinco – Thanh Xuan – Ha Noi
Ms Nga - Phong Dao tao: 0936.129.983
Email : daotaoso4@gmail.com
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Chung Chi Hanh nghe trong hoat dong xay dung.

 1. Chung Chi Hanh nghe trong hoat dong xay dung (15.8.2011).
 2. Hoc trung cap ke toan chinh quy trong 1 nam, hoc toi hoac thu 7-chu nhat (8.11.2012).
 3. Chup anh dich vu trong ngay cuoi, ngay an hoi, chup anh hoi nghi, anh quang cao, anh phong su - Anh vien ao cuoi Mel (23.6.2009).
 4. Cho thue mat bang Q5, gan cho Lon, cho Kim Bien gia 8 trieu, thuen loi lam van phong, kho hoac chanh (2.8.2009).
 5. Cho thue xe tu lai hoac co tai 4 cho, 7 cho doi moi 2012,0908605862 (25.10.2013).
 6. -0-0-0-0-0-0-0- Giai phap huu hieu trong thoi ky khung hoang (17.3.2009).
 7. Danh muc nganh nghe can co chung chi hanh nghe (11.5.2011).
 8. Cach de co duoc Muon Trong Facebook hoac myspace * Bay Y tuong (4.10.2013).
 9. Dia chi hoc nghe nau An o dau tai Ha Noi - cap chung chi -094 6868 906 gap ha (14.8.2013).
 10. chung chi Tin hoc - Ngoai ngu - Ke toan trong tuan (25.5.2009).
 11. Dai tao nghiep vu hanh chinh van phong cap chung chi uy tin (16.2.2011).
 12. Tham tu tu va chuyen co gai chi “mat tich” trong dem (16.3.2012).
 13. Hu hong nho hoac xay dung lon, goi Tho Sua Chua? (23.10.2013).
 14. Binh, lo hoa trang tri tham my,co ket hop than hoat tinh khu doc, khu mui trong can nha ban! (21.5.2011).
 15. Tham tu tu xac minh dau hieu vo hoac chong ngoai tinh (30.5.2012).
 16. Huan luyen cap chung chi an toan trong lao dong tren toan quoc 0978588927 (Mss.Xuan) (19.6.2012).
 17. Hoi nghi “ Quy hoach Ha Noi- Tiem nang phat trien thi truong Bat Dong San” (22.8.2011).
 18. Nghe tay trai nong hoi thu nhap cao, linh hoat ve thoi gian (15.7.2011).
 19. Dao tao, cap chung chi cac nganh nghe 0978.588.987 (7.6.2013).
 20. Tu van cap chung chi hanh nghe xay dung tren toan quoc (17.7.2012).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2014 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 113.190.40.141, 29 May, 2014 17:18:24 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).