Rao vat: CONG NGHE XU LY NUOC THAI NGANH DET NHUOM.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . CONG NGHE XU LY NUOC THAI NGANH DET NHUOM.

CONG NGHE XU LY NUOC THAI NGANH DET NHUOM.

Tin rao CONG NGHE XU LY NUOC THAI NGANH DET NHUOM duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 29/6/2011 boi Rao Vat. CONG NGHE XU LY NUOC THAI NGANH DET NHUOM da co tat ca 210 luot xem.
CONG NGHE XU LY NUOC THAI NGANH DET NHUOM - Bản không dấu.
CONG NGHE XU LY NUOC THAI NGANH DET NHUOM - Bản có dấu.

Sponsored links:
CONG NGHE XU LY NUOC THAI NGANH DET NHUOM
1.      DAC TRUNG NUOC THAI DET NHUOM
Nuoc
thai trong cong nghe det nhom phat sinh tu cac cong doan ho soi, giu
ho, nau tay, nhuom va hoan tat, trong do luong nuoc thai chu yeu do qua
trinh giat sau moi cong doan. Ham luong cac chat gay o nhiem nuoc thai
trong tung loai hinh cong nghe va tung loai san pham thuong khac nhau ,…
Do kiem cao lam tang do pH cua nuoc, gay doc hai voi cac loai thuy
sinh, gay an mon cac cong trinh thoat nuoc va he thong xu ly nuoc thai. Do
mau cao do luong thuoc nhuom du di vao nuoc thai gay mau cho dong tiep
nhan, anh huong toi qua tring quang hop cua cac loai thuy sinh, anh
huong xau toi canh quan. Cac chat doc nhu sunfit, kim loai nang, hop
chat halogen huu co (AOX) co kha nang tich tu trong co the sinh vat voi
ham luong tang dan theo chuoi thuc an trong he sinh thai nguon nuoc, gay
ra mot so benh man tinh hay ung thu doi voi nguoi va dong vat. Dac tinh nuoc thai va cac chat gay o nhiem trong nuoc thai nganh det nhuom duoc the hien trong bang sau:
Bang chat luong nuoc thai nganh det nhuom

2.                  THUYET MINH QUY TRINH CONG NGHE
Nuoc thai tu cac
nguon phat sinh theo mang luoi thu gom nuoc thai chay vao ho thu cua
tram xu ly. Tai day, de bao ve thiet bi va he thong duong ong cong nghe
phia sau, song chan rac tho duoc lap dat trong ho de loai bo cac tap
chat co kich thuoc lon ra khoi nuoc thai. Sau do nuoc thai se duoc bom
len be dieu hoa. Luoi loc rac tinh (co kich thuoc luoi 1 mm) dat truoc
be dieu hoa dat de loai bo rac co kich thuoc nho nhu: soi vai, vai
vun,….. , lam giam SS trong nuoc thai. Sau do, nuoc thai tu chay xuong
be dieu hoa. Tai be dieu hoa, may khuay tron chim se hoa tron dong deu
nuoc thai tren toan dien tich be, ngan ngua hien tuong lang can o be,
sinh ra mui kho chiu. Be dieu hoa co chuc nang dieu hoa luu luong va
nong do nuoc thai dau vao tram xu ly.
Nuoc thai sau khi qua
be dieu hoa duoc bom len sang be phan ung. Tai be phan ung, hoa chat
hieu chinh moi truong va hoa chat keo tu duoc cham vao be voi lieu luong
nhat dinh. Duoi tac dung cua he thong canh khuay voi toc do lon duoc
lap dat trong be, cac hoa chat duoc hoa tron nhanh va deu vao trong nuoc
thai. Hoa chat keo tu va cac chat o nhiem trong nuoc thai tiep xuc,
tuong tac voi nhau, hinh thanh cac bong can nho li ti tren khap dien
tich va the tich be. Hon hop nuoc thai nay tu chay qua be keo tu tao bong. Tai be keo tu tao bong, hoa
chat tro keo tu duoc cham vao be voi lieu luong nhat dinh. Duoi tac
dung cua hoa chat nay va he thong motor canh khuay voi toc do cham, cac bong can li
ti tu be phan ung se chuyen dong, va cham, dinh ket va hinh thanh nen
nhung bong can tai be keo tu tao bong co kich thuoc va khoi luong lon
gap nhieu lan cac bong can ban dau, tao dieu kien thuan loi cho qua
trinh lang o be lang. Hon hop nuoc va bong can huu dung tu chay
sang be lang 1. Nuoc sach duoc thu o phia tren be lang va duoc phan phoi
vao be aerotank.
Be
Aerotank co nhiem vu xu ly cac chat huu co con lai trong nuoc thai.
Trong be Aerotank co he thong suc khi tren khap dien tich be nham cung
cap oxi, tao dieu kien thuan loi cho vi sinh vat hieu khi song, phat
trien va phan giai cac chat o nhiem. Vi sinh vat hieu khi se tieu thu
cac chat huu co dang keo va hoa tan co trong nuoc de sinh truong. Vi
sinh vat phat trien thanh quan the dang bong bun de lang goi la bun hoat
tinh. Khi vi sinh vat phat trien manh, sinh khoi tang tao thanh bun
hoat tinh. Ham luong bun hoat tinh nen duy tri o nong do khoang 2500 –
4000 mg/l; Do do, mot phan bun lang tai be lang se duoc bom tuan hoan
tro lai vao be Aerotank de dam bao nong do bun nhat dinh trong be.
Nuoc thai tu
aerotank duoc phan phoi vao vung phan phoi nuoc cua be lang 2. Nuoc sach
duoc thu deu tren be mat be lang thong qua mang tran rang cua. Nuoc
thai sau be lang se tu chay vao be trung gian. Tu day, nuoc duoc bom qua
be loc ap luc da lop vat lieu: soi do, cat thach anh va than hoat tinh
de loai bo cac chat lo lung, hap phu mau, chat huu co hoa tan, cac
nguyen to dang vet, nhung chat kho hoac khong phan giai sinh hoc.Nuoc
thai sau khi qua be loc ap luc se di qua be nano dang kho de loai bo
luong SS con sot lai trong nuoc thai, dong thoi khu trung nuoc thai.
Nuoc sau khi qua be nano dang kho dat quy chuan xa thai theo quy dinh
hien hanh cua phap luat.
Bun tu be lang 1 va phan bun du trong be lang 2  duoc
dua toi be chua bun de luu tru trong khoang thoi gian nhat dinh. Tai be
chua bun, khong khi duoc cap vao be de tranh mui hoi do su phan huy
sinh hoc cac chat huu co.  Sau do bun duoc bom
qua may ep bun bang tai de loai bo nuoc. Bun kho duoc luu tru tai nha
chua bun trong thoi gian nhat dinh. Sau do, bun duoc cac co quan chuc nang thu gom va xu ly theo quy dinh.
3.      QUY TRINH CONG NGHE XU LY NUOC THAI

4.      UU NHUOC DIEM CONG NGHE
a.      Uu diem:
·        Cong nghe de xuat phu hop voi dac diem, tinh chat cua nguon nuoc thai;
·        Nong do cac chat o nhiem sau quy trinh xu ly dat quy chuan hien hanh;
·        Dien tich dat su dung toi thieu;
·        Cong trinh thiet ke dang modul, de mo rong, nang cong suat xu ly.
b.      Nhuoc diem:
·        Nhan vien van hanh can duoc dao tao ve chuyen mon;
·        Chat
luong nuoc thai sau xu ly co the bi anh huong neu mot trong nhung cong
trinh don vi trong tram khong duoc van hanh dung cac yeu cau ky thuat;
·        Bun sau qua trinh xu ly can duoc thu gom va xu ly dinh ky.
             * Cong ty Moi truong Ngoc Lan da co nhieu kinh nghiem trong viec cai tien cac quy trinh xu ly nuoc thai nganh det nhuom bang viec ap dung cong nghe hien dai.
Neu quy cong ty co nhu cau cai tao hoac du dinh xay dung mot he thong
xu ly moi, hay lien he voi chung toi de duoc tu van, thiet ke mien phi
va giup quy vi co muc dau tu thap nhat cho cong trinh.
De biet them thong tin chi tiet, vui long lien he:
Nguyen Thi Ngoc Dung (Ms) – Phong ky thuat
Cong ty TNHH Moi truong Ngoc Lan
Dia chi              : 66/3D - Binh Duong 3 - An Binh - Di An - Binh Duong
Dien thoai         : (08) 22.163.992             Fax: (08) 37.296.405
Email                : mtnngoclan2004@yahoo.com.vn
Website            : www.xulymoitruong.com

CONG NGHE XU LY NUOC THAI NGANH DET NHUOM
1.      DAC TRUNG NUOC THAI DET NHUOM
Nuoc
thai trong cong nghe det nhom phat sinh tu cac cong doan ho soi, giu
ho, nau tay, nhuom va hoan tat, trong do luong nuoc thai chu yeu do qua
trinh giat sau moi cong doan. Ham luong cac chat gay o nhiem nuoc thai
trong tung loai hinh cong nghe va tung loai san pham thuong khac nhau ,…
Do kiem cao lam tang do pH cua nuoc, gay doc hai voi cac loai thuy
sinh, gay an mon cac cong trinh thoat nuoc va he thong xu ly nuoc thai. Do
mau cao do luong thuoc nhuom du di vao nuoc thai gay mau cho dong tiep
nhan, anh huong toi qua tring quang hop cua cac loai thuy sinh, anh
huong xau toi canh quan. Cac chat doc nhu sunfit, kim loai nang, hop
chat halogen huu co (AOX) co kha nang tich tu trong co the sinh vat voi
ham luong tang dan theo chuoi thuc an trong he sinh thai nguon nuoc, gay
ra mot so benh man tinh hay ung thu doi voi nguoi va dong vat. Dac tinh nuoc thai va cac chat gay o nhiem trong nuoc thai nganh det nhuom duoc the hien trong bang sau:
Bang chat luong nuoc thai nganh det nhuom
 

2.                  THUYET MINH QUY TRINH CONG NGHE
Nuoc thai tu cac nguon
phat sinh theo mang luoi thu gom nuoc thai chay vao ho thu cua tram xu
ly. Tai day, de bao ve thiet bi va he thong duong ong cong nghe phia
sau, song chan rac tho duoc lap dat trong ho de loai bo cac tap chat co
kich thuoc lon ra khoi nuoc thai. Sau do nuoc thai se duoc bom len be
dieu hoa. Luoi loc rac tinh (co kich thuoc luoi 1 mm) dat truoc be dieu
hoa dat de loai bo rac co kich thuoc nho nhu: soi vai, vai vun,….. , lam
giam SS trong nuoc thai. Sau do, nuoc thai tu chay xuong be dieu hoa.
Tai be dieu hoa, may khuay tron chim se hoa tron dong deu nuoc thai tren
toan dien tich be, ngan ngua hien tuong lang can o be, sinh ra mui kho
chiu. Be dieu hoa co chuc nang dieu hoa luu luong va nong do nuoc thai
dau vao tram xu ly.
Nuoc
thai sau khi qua be dieu hoa duoc bom len sang be phan ung. Tai be phan
ung, hoa chat hieu chinh moi truong va hoa chat keo tu duoc cham vao be
voi lieu luong nhat dinh. Duoi tac dung cua he thong canh khuay voi toc
do lon duoc lap dat trong be, cac hoa chat duoc hoa tron nhanh va deu
vao trong nuoc thai. Hoa chat keo tu va cac chat o nhiem trong nuoc thai
tiep xuc, tuong tac voi nhau, hinh thanh cac bong can nho li ti tren
khap dien tich va the tich be. Hon hop nuoc thai nay tu chay qua be keo tu tao bong. Tai be keo tu tao bong, hoa
chat tro keo tu duoc cham vao be voi lieu luong nhat dinh. Duoi tac
dung cua hoa chat nay va he thong motor canh khuay voi toc do cham, cac bong can li
ti tu be phan ung se chuyen dong, va cham, dinh ket va hinh thanh nen
nhung bong can tai be keo tu tao bong co kich thuoc va khoi luong lon
gap nhieu lan cac bong can ban dau, tao dieu kien thuan loi cho qua
trinh lang o be lang. Hon hop nuoc
va bong can huu dung tu chay sang be lang 1. Nuoc sach duoc thu o phia
tren be lang va duoc phan phoi vao be aerotank.
Be
Aerotank co nhiem vu xu ly cac chat huu co con lai trong nuoc thai.
Trong be Aerotank co he thong suc khi tren khap dien tich be nham cung
cap oxi, tao dieu kien thuan loi cho vi sinh vat hieu khi song, phat
trien va phan giai cac chat o nhiem. Vi sinh vat hieu khi se tieu thu
cac chat huu co dang keo va hoa tan co trong nuoc de sinh truong. Vi
sinh vat phat trien thanh quan the dang bong bun de lang goi la bun hoat
tinh. Khi vi sinh vat phat trien manh, sinh khoi tang tao thanh bun
hoat tinh. Ham luong bun hoat tinh nen duy tri o nong do khoang 2500 –
4000 mg/l; Do do, mot phan bun lang tai be lang se duoc bom tuan hoan
tro lai vao be Aerotank de dam bao nong do bun nhat dinh trong be.
Nuoc
thai tu aerotank duoc phan phoi vao vung phan phoi nuoc cua be lang 2.
Nuoc sach duoc thu deu tren be mat be lang thong qua mang tran rang cua.
Nuoc thai sau be lang se tu chay vao be trung gian. Tu day, nuoc duoc
bom qua be loc ap luc da lop vat lieu: soi do, cat thach anh va than
hoat tinh de loai bo cac chat lo lung, hap phu mau, chat huu co hoa tan,
cac nguyen to dang vet, nhung chat kho hoac khong phan giai sinh
hoc.Nuoc thai sau khi qua be loc ap luc se di qua be nano dang kho de
loai bo luong SS con sot lai trong nuoc thai, dong thoi khu trung nuoc
thai. Nuoc sau khi qua be nano dang kho dat quy chuan xa thai theo quy
dinh hien hanh cua phap luat.
Bun tu be lang 1 va phan bun du trong be lang 2  duoc
dua toi be chua bun de luu tru trong khoang thoi gian nhat dinh. Tai be
chua bun, khong khi duoc cap vao be de tranh mui hoi do su phan huy
sinh hoc cac chat huu co.  Sau
do bun duoc bom qua may ep bun bang tai de loai bo nuoc. Bun kho duoc
luu tru tai nha chua bun trong thoi gian nhat dinh. Sau do, bun duoc cac co quan chuc nang thu gom va xu ly theo quy dinh.
3.      QUY TRINH CONG NGHE XU LY NUOC THAI

4.      UU NHUOC DIEM CONG NGHE
a.      Uu diem:
·        Cong nghe de xuat phu hop voi dac diem, tinh chat cua nguon nuoc thai;
·        Nong do cac chat o nhiem sau quy trinh xu ly dat quy chuan hien hanh;
·        Dien tich dat su dung toi thieu;
·        Cong trinh thiet ke dang modul, de mo rong, nang cong suat xu ly.
b.      Nhuoc diem:
·        Nhan vien van hanh can duoc dao tao ve chuyen mon;
·        Chat
luong nuoc thai sau xu ly co the bi anh huong neu mot trong nhung cong
trinh don vi trong tram khong duoc van hanh dung cac yeu cau ky thuat;
·        Bun sau qua trinh xu ly can duoc thu gom va xu ly dinh ky.
             * Cong ty Moi truong Ngoc Lan da co nhieu kinh nghiem trong viec cai tien cac quy trinh xu ly nuoc thai nganh det nhuom bang viec ap dung cong nghe hien dai.
Neu quy cong ty co nhu cau cai tao hoac du dinh xay dung mot he thong
xu ly moi, hay lien he voi chung toi de duoc tu van, thiet ke mien phi
va giup quy vi co muc dau tu thap nhat cho cong trinh.
De biet them thong tin chi tiet, vui long lien he:
Nguyen Thi Ngoc Dung (Ms) – Phong ky thuat
Cong ty TNHH Moi truong Ngoc Lan
Dia chi              : 66/3D - Binh Duong 3 - An Binh - Di An - Binh Duong
Dien thoai         : (08) 22.163.992             Fax: (08) 37.296.405
Email                : mtnngoclan2004@yahoo.com.vn
Website            : www.xulymoitruong.com
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: CONG NGHE XU LY NUOC THAI NGANH DET NHUOM.

 1. goi la den, nhuom toc den, nhuom mau nau hat de, nau dong, nau anh vang (1.12.2010).
 2. may loc nuoc NANO cong nghe nga khong dien khong nuoc thai (1.11.2011).
 3. Chon nganh, nghe the nao cho phu hop? (7.12.2011).
 4. Cong nghe nhuom: Dye, overdye, tie dye,..cty chien luoc (5.10.2011).
 5. Chat nhuom dong gia co | lam mo inox | lam mo nhom | nhuom mau nhom | tay dau nhom | 093.673.5617 (26.8.2011).
 6. Chat nhuom mau kim loai, chat xu ly be mat kim loai, hoa chat nhuom mau dong, hoa chat lam mo Inox 304, 201 (23.7.2011).
 7. CHUYEN NHUONG TRUNG TAM DAO TAO NGHE THUAT VA NGON NGU DANH CHO TRE EM (24.8.2012).
 8. Tu van Viet Tu van bo sung nganh nghe kinh doanh, rut nganh nghe kinh doanh (5.1.2010).
 9. In the nhan vien, in the vip, in the hoi vien, in the nhua, In the member, In the bao hanh, in the chia khoa, In the Ngan Hang (18.4.2010).
 10. in the Hoi nghi khach hang - the vip - the khuyen mai gia re nhat tai Ha noi (9.9.2011).
 11. Chup anh dich vu trong ngay cuoi, ngay an hoi, chup anh hoi nghi, anh quang cao, anh phong su - Anh vien ao cuoi Mel (23.6.2009).
 12. Danh muc nganh nghe can co chung chi hanh nghe (11.5.2011).
 13. Hoc Tieng Anh Cung Thac Sy Ngon Ngu Hoc Hoa Ky (12.5.2011).
 14. Hoc Tieng Anh voi Thac si ngon ngu hoc Hoa Ky (22.8.2011).
 15. Hat xop ngoi goi, ngoi thu bong Cong ty Phuong Nam (14.6.2011).
 16. hoi thao"con duong doanh nhan va nghe that thuyet trinh dinh cao" (2.9.2011).
 17. Ao nguc evescret nang nguc that ki dieu (22.3.2011).
 18. Dang ki nganh nghe kinh doanh (4.1.2011).
 19. Phong ngu, tu bep, noi that gia dinh, noi that van phong, thiet ke noi that (26.9.2011).
 20. Co hoi nghi huu som trong vong 90 ngay cung EPS (9.3.2011).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 1.202.219.129, 05 February, 2013 06:39:11 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).