Rao vat: Quyet dinh moi ve cong bo tieu chuan chat luong san pham - www.antuongviet.vn.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . Quyet dinh moi ve cong bo tieu chuan chat luong san pham - www.antuongviet.vn.

Quyet dinh moi ve cong bo tieu chuan chat luong san pham - www.antuongviet.vn.

Tin rao Quyet dinh moi ve cong bo tieu chuan chat luong san pham - www.antuongviet.vn duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Can Ban ngay 13/8/2011 boi Rao Vat. Quyet dinh moi ve cong bo tieu chuan chat luong san pham - www.antuongviet.vn da co tat ca 134 luot xem.
Quyet dinh moi ve cong bo tieu chuan chat luong san pham - www.antuongviet.vn - Bản không dấu.
Quyet dinh moi ve cong bo tieu chuan chat luong san pham - www.antuongviet.vn - Bản có dấu.

Sponsored links:
THU TUC
CONG BO CHAT LUONG SAN PHAM
THUC PHAM/ MY PHAM/ THUC PHAM CHUC NANG/ SUA/ CA PHE/ THUC AN CHAN NUOI/ PHAN BON/ CHAT PHU GIA

Ban dang tim hieu ve thu tuc cong bo tieu chuan chat luong san pham? Ban muon biet trinh tu thuc hien cong bo tieu chuan chat luong san pham? Hay goi cho chung toi, chung toi se tu van va hoan tat cac thu tuc cong bo tieu chuan chat luong san pham cho ban theo dung trinh tu quy dinh cua Nha nuoc. Ban co the hoan toan yen tam va tin tuong khi tu van cong bo tieu chuan chat luong san pham tai ATV MEDIA

I. TRINH TU THUC HIEN CONG BO TIEU CHUAN CHAT LUONG SAN PHAM:

Doanh nghiep cong bo tieu chuan chat luong san pham, hang hoa cua minh theo cac buoc sau:

1. Xay dung hoac chap nhan tieu chuan de ap dung.

2. Cong bo tieu chuan bang "Ban cong bo tieu chuan chat luong san pham hang hoa" theo mau quy dinh

II. THU TUC CONG BO VA TIEP NHAN CONG BO TIEU CHUAN:

1. Sau khi cong bo, doanh nghiep gui ho so cong bo tieu chuan den Chi cuc Tieu chuan Do luong Chat luong tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong noi doanh nghiep dat tru so chinh. Ho so cong bo tieu chuan bao gom:

a) Ban cong bo tieu chuan chat luong san pham, hang hoa;

b) Tieu chuan ap dung cho san pham, hang hoa (tru truong hop ap dung Tieu chuan Viet Nam hoac tieu chuan nganh). Neu doanh nghiep ap dung tieu chuan quoc te, tieu chuan khu vuc hoac tieu chuan nuoc ngoai phai co ban dich ra tieng Viet kem trong ho so.

2. Chi cuc Tieu chuan Do luong Chat luong la co quan dau moi o dia phuong tiep nhan ho so cong bo tieu chuan cua doanh nghiep, co trach nhiem kiem tra tinh phu hop cua tieu chuan voi cac quy dinh cua nha nuoc.

3. Trong thoi gian 10 ngay lam viec ke tu khi nhan duoc ho so cong bo, neu ho so phu hop voi quy dinh, Chi cuc Tieu chuan Do luong Chat luong se cap phieu tiep nhan cong bo theo mau quy dinh tai Phu luc II cua Quy dinh nay. Truong hop ho so khong phu hop, Chi cuc Tieu chuan Do luong Chat luong se thong bao diem khong phu hop bang van ban de doanh nghiep tien hanh khac phuc va thuc hien cong bo lai.

III. TU VAN CONG BO TIEU CHUAN CHAT LUONG SAN PHAM ATV MEDIA:

Khach hang lam thu tuc Cong bo tieu chuan chat luong tai ATV MEDIA se duoc huong mot so dich vu uu dai mien phi cua cong ty nhu:

1. Tu van mien phi cho khach hang cac van de lien quan den viec Cong bo tieu chuan chat luong:

- Tu van nhung quy dinh cua Nha nuoc ve cong bo tieu chuan chat luong;

- Tu van cac thu tuc cong bo tieu chuan chat luong;

- Tu van ho so tai lieu chuan Lam cong bo tieu chuan chat luong;

- Tu van cac van de lien quan khac.

2. Dai dien khach hang hoan tat cac thu tuc Cong bo tieu chuan chat luong nhu:

- Sau khi ky hop dong dich vu, ATV MEDIA se tien hanh soan ho so Cong bo tieu chuan chat luong cho khach hang;

- Chung toi dai dien cho khach hang dich thuat, cong chung cac giay to co lien quan.

- Dai dien len Chi Cuc do luong chat luong nop ho so xin cap giay chung nhan Cong bo tieu chuan chat luong cho khach hang;

- Nhan ket qua la giay chung nhan Cong bo tieu chuan chat luong cho khach hang

- Khieu nai quyet dinh tu choi cap giay chung nhan (Neu co);

3. Dich vu hau mai cho khach hang:

- Tang 10% giam gia cho dich vu tiep theo ma ban su dung;

- Dang quang ba thuong hieu san pham Doanh Nghiep tren mang Viet Nam Thuong hieu va tang 01 StoreWebsite - www.vietnamthuonghieu.com - Voi hon 40.000 thanh vien

- Tu van mien phi cac dich vu xay dung Thuong hieu tren Website: www.antuongviet.vn

DICH VU KHAC TU ATV MEDIA:
Dang ky Nhan hieu hang hoa, Kieu dang Cong nghiep, Ma so - Ma vach
Cong bo Tieu chuan chat luong hang hoa: Thuc pham, Thuc pham chuc nang, My pham, Ca phe, San pham trong nuoc, hang nhap khau
Chung nhan Du dieu kien Ve sinh an toan thuc pham (Tai so Y te hoac Bo Y te)
Dang ky Giay phep Kinh doanh cho cac loai hinh nganh nghe
Dang ky Giay phep dac thu (co dieu kien): Kinh doanh Ruou, chung nhan PCCC, Cam ket moi truong, Karaoke, Nang sao khach san, Giay phep dau tu, Giay phep ICP, Giay phep quang cao, Giay phep luu hanh san pham…
Tieu chuan Hop Chuan – Hop quy
Tu van & dao tao tieu chuan chat luong quoc te: ISO 9001:2008/ ISO 22000:2005/ ISO 14000:2004/ HACCP/ GMP/ SA 8000/ GPP…
Tu van & xay dung Bo nhan dien thuong hieu: Logo/ Namecard/ Giay to van phong/ Bao bi san pham/ Catalogue/ Brochure/ To roi cac loai…
Xay dung Website Thuong mai voi chi phi 2.000.000 d (Tham khao www.website2trieu.com )

Khi can bat ky su ho tro nao ve dich vu phap ly noi tren, Quy doanh nghiep co the tham khao chi tiet tai website: www.antuongviet.vn .Hoac lien he truc tiep voi chung toi theo thong tin duoi day de duoc tu van mien phi.

Mr. Do Duc – TP. Tu Van – 0908 496652/ 08.3505.7437 | Email: dochiduc@atv.com.vn

CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG AN TUONG VIET – ATV MEDIA

Dia chi: 13 Bau Cat 7 – Phuong 14 - Quan Tan Binh – TP.HCM

Tel: 08.3505 7437 - Fax: 08. 38490870

Website: www.antuongviet.vn | www.vietnamthuonghieu.com | www.tuvaniso.net
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Quyet dinh moi ve cong bo tieu chuan chat luong san pham - www.antuongviet.vn.

 1. Cong bo tieu chuan chat luong san pham (22.9.2011).
 2. Cong bo tieu chuan san pham banh keo nhap khau (10.1.2011).
 3. ban Pallet go, cac san pham go keo xe theo tieu chuan xuat khau (12.3.2011).
 4. Binh ap luc - Do cong ty Co phan thiet bi ap luc Dong Anh che tao theo tieu chuan DIN - Bao hanh 36 thang (28.4.2011).
 5. Thu tuc cong bo tieu chuan chat luong CA PHE (14.11.2011).
 6. Cua thep chong chay san xuat theo tieu chuan PCCC (11.6.2011).
 7. Cho vay tieu dung, khong can the chap tai san (28.9.2011).
 8. Ban coppha Fuvi tieu chuan ky thuat. (25.11.2010).
 9. Tieu chuan chon Nam linh chi (15.1.2013).
 10. Nuoc tinh khiet tphcm, nuoc uong van phong dat tieu chuan nganh duoc (26.4.2012).
 11. May do Acid uric Gout, Duong huyet, mo trong mau. Hang dat tieu chuan Chau Au. (15.3.2011).
 12. Thiet ke website tieu chuan quoc te, uu dai mot gia (3.10.2011).
 13. Ban may do Acid uric Gout, Duong huyet, mo trong mau. Hang dat tieu chuan Chau Au. Call:0973975379 (4.10.2010).
 14. Tuyen sinh vien cong tac vien ban cac san pham tieu dung (18.3.2010).
 15. Giam gia den 20% bep gas am thuong hieu Faster, hang nhap khau nguyen chiec, tieu chuan Itali (26.3.2011).
 16. Ban danh sach khach hang tiem nang, chac chan se mua san pham cua ban (22.8.2011).
 17. www.AloTip.Com - Bi quyet lam giau nhanh chong!!! (8.11.2009).
 18. May loc khong khi New Magic Ball - Antibac2K- Cong nghe dat tieu chuan Nhat Ban (12.4.2012).
 19. Ban may bao gio tu dong, chuong bao gio tu dong tieu chuan Nhat Ban (13.7.2012).
 20. Phong biet thu tieu chuan 3 sao cho chuyen gia thue gia hop ly (3.9.2012).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.32.77, 02 February, 2013 20:50:43 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).