Rao vat: Cong ty Cong nghe xanh tuyen Truong phong Ky thuat cong nghe.

PhanVien.Com . Rao Vat . Thong Tin Tuyen Dung . Cong ty Cong nghe xanh tuyen Truong phong Ky thuat cong nghe.

Cong ty Cong nghe xanh tuyen Truong phong Ky thuat cong nghe.

Tin rao Cong ty Cong nghe xanh tuyen Truong phong Ky thuat cong nghe duoc dang vao chu de Thong Tin Tuyen Dung, khu vuc Hai Phong , the loai Chua xac dinh ngay 21/3/2009 boi Rao Vat. Cong ty Cong nghe xanh tuyen Truong phong Ky thuat cong nghe da co tat ca 53 luot xem.
Cong ty Cong nghe xanh tuyen Truong phong Ky thuat cong nghe - Bản không dấu.
Cong ty Cong nghe xanh tuyen Truong phong Ky thuat cong nghe - Bản có dấu.

Sponsored links:
Cong ty Cong nghe xanh tuyen nhan vien
 
Cong ty Cong nghe xanh - hoat dong cung cap dich vu bao ve moi truong, thiet ke thi cong cac cong trinh xu ly o nhiem moi truong.
 
Chung toi can tuyen Truong phong Ky thuat cong nghe:  01 nguoi
 
Trach nhiem chinh:- De xuat co che quan ly san xuat, cac quy dinh giam sat chat luong san pham noi bo Phong va kien nghi cac co che phoi hop voi cac phong ban trong Cong ty,
- De xuat phuong an xu ly va trien khai thuc hien cac dich vu tu van sau: Lap bao cao danh gia tac dong moi truong, de an bao ve moi truong, ban cam ket bao ve moi truong, de an (bao cao) xa nuoc thai vao nguon tiep nhan, de an tham do va de an khai thac tai nguyen nuoc; to chuc quan trac va lap bao cao quan trac,…
- Kiem duyet noi dung, chat luong cac san pham tu van.
- Thuc hien nghien cuu phat trien cong nghe xu ly cac nguon o nhiem cong nghiep, nong nghiep va sinh hoat trong phong thi nghiem,
- Thuc hien cac nhiem vu khac do Giam doc truc tiep giao
Yeu cau: 
- Nam, Nu tot nghiep dai hoc tro len - chuyen nganh Moi truong- Co kinh nghiem ve tu van va thi cong xu ly moi truong it nhat 2 nam.
- Co tinh than trach nhiem, cau tien, uu tien co kinh nhiem quan ly.- Suc khoe tot, sieng nang, can than, trung thucQuyen loi:
- Muc luong hap dan va khong gioi han bao gom: luong chinh (3.500.000d), phu cap, luong doanh thu.- Duoc huong cac che do phuc loi theo quy che cua cong ty va theo luat lao dong.- Luong thoa thuan, luong thu viec bang 80% luong chinh.
- Thoi gian thu viec 1 thang, (Neu da co kinh nghiem uu tien mien thu viec).Dia diem lam viec: VP Cong ty tai toa nha Sholega, 275 Lach tray, Hai Phong
Ho so bang tieng Viet gom:
- Don xin viec viet tay the hien mong muon lam viec.
- So yeu ly lich ghi ro nang luc cung cac ban sao bang cap co lien quan va mot anh moi nhat.
- Cac giay to khac the hien kinh nghiem va qua trinh cong tac
 
Ho so xin gui den dia chi sau: (khong khong che thoi gian dang tuyen)
Phong Ke hoach tong hop - Cong ty Cong nghe xanh – Tang 5 toa nha Sholega - 275 Lach Tray – Ngo Quyen – Hai Phong
 
Vui long xem thong bao tuyen dung tai Website http://gtec.vn/ hoac lien lac theo so Dt: 0913013580 gap anh Doan Tu Anh - de biet them thong tin chi tiet.
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Cong ty Cong nghe xanh tuyen Truong phong Ky thuat cong nghe.

 1. Cong ty Cong nghe xanh tuyen Truong phong Ky thuat cong nghe (21.3.2009).
 2. Tuyen ke toan, KS hoa dau, kinh doanh, ky thuat, truong phong kinh doanh (20.10.2011).
 3. Dao tao nghe thuat giao tiep dinh cao va nang luc gay anh huong toi da (27.12.2010).
 4. tranh anh nghe thuat, hang thu cong my nghe,gom su my nghe, do go (22.8.2011).
 5. tuyen Truong phong lap trinh web (24.10.2011).
 6. Ban highlander 2.7 SE ,tuyet tac nghe thuat nam 2011 (25.4.2011).
 7. Tranh theu nghe thuat qua tang y nghia......... (23.10.2008).
 8. Tuyen sinh dao tao Ky thuat vien Cong nghe Thong tin (8.11.2010).
 9. vu khac chuong-SAIGONACT-Truong Cao Dang Van Hoa Nghe Thuat Va Du Lich Sai Gon 1 (23.5.2011).
 10. Truong Ton Duc Thang xet tuyen TC nghe chinh quy nam 2012 (5.3.2012).
 11. Tuyen sinh Truong Cao Dang Cong Nghe Bac Ha 2012 (8.8.2012).
 12. Cap chung chi hanh nghe kien truc su, tu van giam sat, ky su xay dung, ke toan truong... (11.10.2010).
 13. Truong Trung cap cong nghe Ha Noi thong bao tuyen sinh nam 2011 - 2012 (26.10.2011).
 14. in anh cuoi, anh nghe thuat bang cong nghe in UV, PP (16.11.2011).
 15. tuyen sinh day nghe cong nghe o to (25.5.2009).
 16. Tattoo dia chi xam nghe thuat ~ Hinh Sam tattoo dep ~ nghe thuat tattoo… hinh xam minh dep … dia chi sai gon (11.2.2010).
 17. CD nghe Cong nghe va Kinh te HN Tuyen sinh Dao tao Cao Dang va Trung cap he chinh quy (28.6.2012).
 18. Tranh ghep nghe thuat bang chinh hinh cua ban. Mot mon qua kich doc luu giu nhung ki niem tuyet voi (20.12.2010).
 19. Dau thau co khi cong trinh, xay dung, thiet ke he thong ke thep, san truot, ban ghe go, sat thep nghe thuat (28.3.2009).
 20. CU NHAN CONG NGHE THONG TIN TRUONG DAI HOC CONG NGHE THONG TIN - DHQG TPHCM (5.1.2011).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 1.202.219.121, 04 February, 2013 14:01:00 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).