Rao vat: CU NHAN CONG NGHE THONG TIN TRUONG DAI HOC CONG NGHE THONG TIN - DHQG TPHCM.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . CU NHAN CONG NGHE THONG TIN TRUONG DAI HOC CONG NGHE THONG TIN - DHQG TPHCM.

CU NHAN CONG NGHE THONG TIN TRUONG DAI HOC CONG NGHE THONG TIN - DHQG TPHCM.

Tin rao CU NHAN CONG NGHE THONG TIN TRUONG DAI HOC CONG NGHE THONG TIN - DHQG TPHCM duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 5/1/2011 boi Rao Vat. CU NHAN CONG NGHE THONG TIN TRUONG DAI HOC CONG NGHE THONG TIN - DHQG TPHCM da co tat ca 96 luot xem.
CU NHAN CONG NGHE THONG TIN TRUONG DAI HOC CONG NGHE THONG TIN - DHQG TPHCM - Bản không dấu.
CU NHAN CONG NGHE THONG TIN TRUONG DAI HOC CONG NGHE THONG TIN - DHQG TPHCM - Bản có dấu.

Sponsored links:


CU NHAN CONG NGHE
THONG TIN

TRUONG DAI HOC CONG
NGHE THONG TIN - DHQG TPHCM

 

§        
Huóng nganh Mạng máy tính va Truyèn thong

§        
Phuong thuc dào tạo tù xa qua mang Tin hoc
Vien thongKhai giang khoa Củ
nhan Cong nghẹ Thong tin theo phuong thuc dào tạo tù xa qua mang Tin hoc
vien thong vao thang 12/2010

 

Dac biet: cac anh chi da co cac Bang cap, Chung chi lien
quan den nganh Mang may tinh va Truyen thong se duoc xet mien giam hoc phi cac
mon hoc theo quy dinh.

Chuong trình duọc tó
chúc thành 2 giai doạn

Giai doạn 1: Dao tao Ky thuat vien Quan tri Mang & An toan Bao
mat mang (18 thang) - Hoc vien hoc 1 tuan 5 buoi (Cac lop sang chieu toi)

Bao gòm 3 nhóm học phàn
vói tỏng só tiét tuong duong 45 tín chỉ (1100 tiet). Các mon học
ỏ giai doạn này duọc học tạp trung 100% thòi gian só tiét chuong
trình trong do co toi 50% thoi gian thuc hanh.Giai doan nay co muc dich
cung cap cho sinh vien nhung ky nang, kien thuc ky thuat chuyen sau ve
mang may tinh - truyen thong va an ninh - bao mat mang. Trang bi cho hoc
vien kien thuc tay nghe de som co nghe nghiep trong linh vuc CNTT.Cung cap cho hoc vien nhung
nen tang ve mang va ky nang can thiet de thiet ke, xay dung va quan tri
mang quy mo nho den trung binh.Tot nghiep giai doan nay,
sinh vien duoc cap Bang Ky thuat
vien Quan tri Mang & An toan Bao mat mang cua truong Dai hoc CNTT
va co the di lam viec ngay.


Giai doạn 2: Hoan chinh kien thuc de nhan duoc bang Củ nhan CNTT
huóng Mạng may tinh va Truyèn thong (36 thang) - Hoc vien hoc 1 tuan 2 buoi
(cac lop sang chieu toi)

Bao gòm 7 nhóm học phàn,
các mon học ỏ giai doạn này duọc học theo phuong thúc dào tạo
tù xa qua mạng Tin học viẽn thong voi học tạp trung 30% thòi gian
só tiét chuong trình.Mục tieu của giai doạn
này la hoan chinh va nang cao cac kien thuc ve mang may tinh va truyen
thong da co duoc trong giai doan 1 dong thoi bo sung cac kien thuc chuyen
sau, các kién thúc theo quy dịnh dào tạo ỏ bạc dại học dẻ sinh
vien hoàn thành duọc chuong trình Củ nhan.Tot nghiep giai doan nay,
sinh vien duoc cap Bang Cu nhan
CNTT huong Mang may tinh & Truyen thong cua truong Dai hoc CNTT.


Co hoi nghe nghiep

Chuyen vien phan tich, thiet
ke, cai dat, quan tri, bao tri va dam bao an ninh cho cac he thong mang
may tinh va truyen thong trong cac co quan, cong ty, truong hoc...Can bo nghien cuu va ung dung
CNTT o cac trung tam nghien cuu va cac truong dai hoc, cao dang.Giang vien CNTT o cac cac
truong dai hoc, cao dang, trung hoc pho thong, trung hoc chuyen nghiep va
day nghe.

Dac diem chuong trinh

Cac lop deu do cac giang vien
nhieu kinh nghiem cua Truong Dai hoc CNTT giang day.Sinh vien hoc tai cac phong
hoc va thuc tap dat chat luong cao tai Cao oc moi xay dung so 133G Nguyen
Chi Thanh, Phuong 9, Quan 5.Chuong trinh duoc bien soan
theo cac chuong trinh dao tao quoc te nhu CompTIA Linux+, Network+,
Security+, MCSA, CCNA,… va yeu cau nhan luc CNTT cua doanh nghiep.

Dia chi lien he:

Van phong tu van
tuyen sinh Trung tam Phat trien Cong nghe Thong tin

Lau 5, Cao oc 133G
Nguyen Chi Thanh, Phuong 9, Quan 5, TP.HCM

Dien thoai: (08)
39574779 – 39574781. Hot line: 0938348129

Website: http://www.citd.edu.vn/

 
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: CU NHAN CONG NGHE THONG TIN TRUONG DAI HOC CONG NGHE THONG TIN - DHQG TPHCM.

 1. CU NHAN CONG NGHE THONG TIN TRUONG DAI HOC CONG NGHE THONG TIN - DHQG TPHCM (5.1.2011).
 2. Tuyen sinh “CU NHAN CONG NGHE THONG TIN HE DAO TAO TU XA QUA MANG” (23.3.2011).
 3. TRUNG TAM CONG NGHE THONG TIN VA TRUYEN THONG TINH QUANG NINH (28.5.2009).
 4. chieu sinh chuong trinh dao tao KY THUAT VIEN CONG NGHE THONG TIN 2012 (13.8.2012).
 5. Dich vu dang tin rao vat, dich vu dang tin rao vat, Up tin nhanh- hieu qua, uy tin 1k/tin (24.5.2012).
 6. Dau thau co khi cong trinh, xay dung, thiet ke he thong ke thep, san truot, ban ghe go, sat thep nghe thuat (28.3.2009).
 7. Ban tin thi truong ca phe-www.cafe24h.net (28.3.2012).
 8. Asia View Travel-Dia chi tin cay cho ki nghi cua ban (27.11.2009).
 9. Cong ty Cong nghe xanh tuyen Truong phong Ky thuat cong nghe (21.3.2009).
 10. Truong Trung cap cong nghe Ha Noi thong bao tuyen sinh nam 2011 - 2012 (26.10.2011).
 11. BAN CAC CAN CO DIEN TICH NHO TOA T9 TIMES CITY CHIET KHAU CAO NHAT THI TRUONG*0904860353* (10.10.2011).
 12. Hoi nghi “ Quy hoach Ha Noi- Tiem nang phat trien thi truong Bat Dong San” (22.8.2011).
 13. MOTOROLA CP1300 CONG CU LIEN LAC DANG TIN CAY VOI NHIEU CHUC NANG DUOC TANG CUONG (19.1.2011).
 14. Tham Tu ANZ: Tham tu uy tin nhat Ha Noi_Dieu tra cung cap thong tin ngoai tinh (5.1.2013).
 15. THAM TU TU, THAM TU CHUYEN NGHIEP, THONG TIN NHANH NHAY, CHINH XAC, BAO MAT (23.2.2009).
 16. Tuyen cong tac vien dang tin quang cao lam viec tai nha co thoa thuan (18.5.2012).
 17. • TUYEN GAP VI TRI : NHAN VIEN DANG TAI THONG TIN QUANG CAO LEN INTERNET (17.5.2012).
 18. BAO CAO DANH GIA TAC DONG MOI TRUONG – CAM KET BAO VE MOI TRUONG DINH KY (21.7.2011).
 19. Mua ban nha nha dat Cu Chi - Cap nhat thong tin nha dat Cu Chi rao ban ngay 11-05-2012 (11.5.2012).
 20. MO BAN CHCC PHU GIA RESIDENCE,chung cu trung hoa nhan chinh, GIA RE NHAT THI TRUONG (14.5.2012).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 1.202.219.124, 03 February, 2013 22:52:33 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).