Rao vat: DANG KY LOGO, DANG KY DOC QUYEN LOGO THUONG HIEU 0903034381.

PhanVien.Com . Rao Vat . Thong Tin Doanh Nghiep . DANG KY LOGO, DANG KY DOC QUYEN LOGO THUONG HIEU 0903034381.

DANG KY LOGO, DANG KY DOC QUYEN LOGO THUONG HIEU 0903034381.

Tin rao DANG KY LOGO, DANG KY DOC QUYEN LOGO THUONG HIEU 0903034381 duoc dang vao chu de Thong Tin Doanh Nghiep, khu vuc An Giang , the loai Chua xac dinh ngay 22/11/2010 boi Rao Vat. DANG KY LOGO, DANG KY DOC QUYEN LOGO THUONG HIEU 0903034381 da co tat ca 44 luot xem.
DANG KY LOGO, DANG KY DOC QUYEN LOGO THUONG HIEU 0903034381 - Bản không dấu.
DANG KY LOGO, DANG KY DOC QUYEN LOGO THUONG HIEU 0903034381 - Bản có dấu.

Sponsored links:
QUANG BA THUONG HIEU LA MOT NGHE THUAT. THAO NGUYEN
XANH CHUYEN NGHIEN CUU DAT TEN CONG TY, THIET KE LOGO VA DANG KY LOGO PHÙ HOP
VE MAT PHONG THUY NHAT. THAO NGUYEN XANH GIUP QUY KHACH HANG YEN TAM PHAT TRIEN
THUONG HIEU.

www.taichinhketoan.com.vn – goi ngay 0903 034 381

Van phong Tu Van So huu tri tue tai
Thanh pho Ho Chi Minh

 Thuc hien chi dao cua Bo Khoa hoc
va Cong nghe nham thuc hien chien luoc ve phat trien hoat dong bao ho va thuc
thi quyen so huu tri tue tren pham vi toan quoc,Van phong dai dien Cuc So huu
tri tue da chinh thuc di vao hoat dong.

     Hoat dong cua Van phong dai dien Cuc So
huu tri tue tai Thanh pho Ho Chi Minh se gop phan tang cuong hon nua cong tac
xac lap,bao ho va thuc thi quyen so huu tri tue tai khu vuc phia Nam,tao dieu
kien thuan loi cho cac Doanh nghiep,cac Nha sang tao phat trien hoat dong so
huu tri tue,thuc day nghien cuu,chuyen giao cong nghe,trao doi thong tin phuc
vu su nghiep phat trien kinh te va hoi nhap quoc te.

     Van phong dai dien Cuc So huu tri tue co
nhiem vu phoi hop chat che voi cac co quan quan ly cua dia phuong trien khai
thuc hien cac chinh sach va quy dinh phap luat ve so huu tri tue tai khu vuc
phia Nam,truc tiep tiep nhan Don dang ky quyen so huu cong nghiep,thuc hien cac
giao dich voi nguoi nop don,tien hanh nhung cong viec xu ly don can thiet va
thuc hien mot so dich vu ve so huu tri tue,tu van,giai dap chuyen mon,cung cap
thong tin so huu cong nghiep cho cac to chuc,ca nhan,doanh nghiep co nhu cau.

   De  thong nhat va dong bo cac thao tac nghiep vu
lien quan den hoat dong tiep nhan va xu ly don dang ky so huu cong nghiep,mot
mang thong tin may tinh voi duong truyen du lieu truc tuyen hien dai da duoc
thiet lap nham phuc vu ket noi thong tin giua Van phong dai dien tai Thanh pho
Ho Chi Minh voi Cuc So huu tri tue tai Ha Noi.

CAC DICH VU KHAC:

Thiet ke logo theo phong thuyDang ky Ban quyen tac gia Dang ky Kieu dang cong nghiep Dang ky Sang che va Giai phap huu ich Kiem nghiem chat luong san pham.Dang ky Ma so - Ma vach Khieu nai va dieu tra lien quan den so
huu tri tue Xay dung tieu chuan va Cong bo tieu chuan
hang hoa. Giay du dieu kien ve sinh an toan thuc
pham

QUY KHACH HANG CO NHU
CAU UY NHIEM HOAN TAT HO SO DANG KY BAN QUYEN SO HUU TRI TUE, VUI LONG LIEN HE:

VAN
PHONG TU VAN SO HUU TRI TUE TAI THANH PHO HO CHI MINH

TAP
DOAN THAO NGUYEN XANH

Tru so chinh: 158
Nguyen Van Thu – Phuòng Dakao – Quạn 1 – TP.Hò Chí Minh

Phong tu van du
an:  (08) 3911 8551  - 3911 8552 – 2241 1112 – 2241 1116

Fax: 08 3911 8579    2241 1880 – 2241 1886

Chi nhanh vp Thao Nguyen Xanh:

40 Hoang Hoa Tham, P.
Phu Loi, TX Thu Dau Mot, Binh Duong 

Website: www.taichinhketoan.com.vn
          ; www.ketoanclub.com   ; www.xaydungduan.com  

 Email: tuvan@taichinhketoan.com.vnY!M: ducmaivn@yahoo.com, thaonguyenxanh_minhkt@yahoo.com, thaonguyenxanh_hanhda@yahoo.com

NHAN HO SO TOAN QUOC

Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.32.149, 05 February, 2013 00:20:49 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).