Rao vat: DAO TAO, CAP CHUNG CHI VAN THU LUU TRU, THU KY VAN PHONG.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . DAO TAO, CAP CHUNG CHI VAN THU LUU TRU, THU KY VAN PHONG.

DAO TAO, CAP CHUNG CHI VAN THU LUU TRU, THU KY VAN PHONG.

Tin rao DAO TAO, CAP CHUNG CHI VAN THU LUU TRU, THU KY VAN PHONG duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ha Noi , the loai Chua xac dinh ngay 22/9/2010 boi Rao Vat. DAO TAO, CAP CHUNG CHI VAN THU LUU TRU, THU KY VAN PHONG da co tat ca 747 luot xem.
DAO TAO, CAP CHUNG CHI VAN THU LUU TRU, THU KY VAN PHONG - Bản không dấu.
DAO TAO, CAP CHUNG CHI VAN THU LUU TRU, THU KY VAN PHONG - Bản có dấu.

Sponsored links:


 

CONG TY
CO PHAN GIAO DUC VIET NAM

            VPTS: Cong chinh Truong Cao Dang
Noi Vu Ha Noi

Ngo 36 Duong Xuan La – Quan Tay Ho - TP.Ha Noi

Dien Thoai: 043.7589.811 – 0973868687 (GAP
NHAN)

Website:http//:
giaoducvietnam.edu.vn

Email: vanthuluutru.daotao@gmail.com

THONG BAO

V/v
mo lop ngan han boi duong nghiep vu van thu luu tru

I. Muc dich cua lop hoc

1. Nham trang bi cho hoc vien
nhung kien thuc co ban, nhung quy dinh moi cua Dang, Nha nuoc ve cac ky nang
soan thao van ban, hanh chinh, van phong, van thu, luu tru.

2. Giup cac co quan, cong ty, xi
nghiep nang cao nang luc quan ly cong tac van phong, van thu, luu tru.

3. Hoc vien tham gia hoc tap dat
yeu cau cac mon thi duoc Cong ty co phan giao duc Viet Nam cap CHUNG CHI de lam
viec va phuc vu cac yeu cau thi tuyen cong chuc, vien chuc.

II. Noi dung hoc tap

1.  Ky
nang soan thao van ban hanh chinh, van ban quy pham phap luat, van ban hop
dong.

2.  Ky
nang mau hoa cac loai van ban cua co quan .

3. Quan ly va giai quyet van ban
o cac co quan.

4. Lap ho so hien hanh.

5. Quan ly va su dung con dau.

6.Van hoa ung xu o cong so.

7. Quy tac ung xu cua can bo,
cong chuc, vien chuc.

8. Ky nang thu thap, xu ly thong
tin phuc vu lanh dao co quan.

9. Ky nang tiep khach va to chuc
hoi nghi.

10. Cai cach thu
tuc hanh chinh va thuc hien co che “mot cua” o co quan.

11. Cong tac
cong chung va chung thuc.

12. ung dung ISO
9000 trong cong tac van phong.

13. Cac nghiep
vu chu yeu ve cong tac luu tru cua co quan.

14. Cong tac van
thu, luu tru trong co quan Dang.

15. ung dung
cong nghe thong tin trong cong tac van thu, luu tru.

Giang vien           : Truong Khoa Hoc Xa Hoi & Nhan
Van, Truong CD Noi Vu.

Thoi gian                   :  Hoc trong 20 buoi toi, 1 buoi kiem tra

Phi tap huan             : 2.200.000d/01 hoc
vien (bao gom: phi tap huan, tai lieu va tea – break)

Dia diem                    : 554 Hoang Quoc Viet - Cau Giay – Ha Noi

- Hoc vien duoc giam 5% khi dang ky voi so
luong tu 2 nguoi tro len, la sinh vien, hoc sinh.

- Sau khoa hoc hoc vien se lam bai thi va  duoc cap chung
chi hoan thanh khoa hoc, co gia tri tren toan quoc.

 

 

 

 

 

 

THONG BAO

Ve viec mo lop
dao tao nghiep vu Thu  ky Van phong

 

La mot nguoi thu
ky, hang ngay ban phai giai quyet hang nui cong viec nhu: sap xep ho so, soan
thao van ban, tiep khach, len lich trinh, to chuc cuoc hop, len ke hoach cho Sep
…. Co bao gio ban cam thay bi Stress vi cong viec roi tung len..

 

 

Neu ban da va dang
trong hoan canh tren thi da den luc ban phai nhin lai minh va hay trang bi minh
nhung ky nang co ban can thiet cua mot nguoi thu ky chuyen nghiep. Nham giup do
quy vi giai quyet van de nay, Cong ty Co Phan Giao Duc Viet Nam tran trong gioi thieu khoa dao
tao:

 

CAC KY NANG CAN THIET CUA NGUOI THU KY CHUYEN NGHIEP

Vai tro,
vi tri va pham chat cua nguoi thu ky van phongKy nang
giao tiep trong van phong. Ky nang
soan thao van ban va thu tin giao dich TM cua nguoi thu ky. Ky nang
tham muu, tong hop. Ky nang
to chuc chuyen di cong tac cho lanh dao.Ky nang
sap xep, quan ly van ban trong ho so cong viec. Ky nang
thu thap va su ly thong tin.Ky nang
to chuc hoi nghi, hoi thao.Ung
dung ISO trong cong tac van phong.Nghiep
vu luu tru van ban trong cac co quan, cong ty.

Giang vien                  : Truong Khoa Hoc Xa Hoi
& Nhan Van, Truong CD Noi Vu.

Thoi gian                    :  Hoc trong 10 buoi toi, 1 buoi kiem tra

Phi tap huan               
1.800.000d/01 hoc vien (bao gom: phi tap huan, tai lieu va tea – break)

Dia diem                     : 554 Hoang Quoc Viet -
Cau Giay – Ha Noi

 

- Hoc vien duoc giam 5% khi dang ky voi so
luong tu 2 nguoi tro len, la sinh vien, hoc sinh.

- Sau khoa hoc hoc vien se lam bai thi va  duoc cap
chung chi hoan thanh khoa hoc, co gia tri tren toan quoc.

Xin vui long lien he.

CONG TY CO PHAN GIAO DUC
VIET NAM

            VPTS: Cong chinh Truong Cao Dang
Noi Vu Ha Noi

Ngo 36 Duong
Xuan La – Quan Tay Ho - TP.Ha Noi

Dien Thoai: 043.7589.811 – 0973868687 – 0167.453.4375
(GAP NHAN)

Website:http//: giaoducvietnam.edu.vn

Email: vanthuluutru.daotao@gmail.com

Cong ty da duoc neu ten
trong muc Cac co so dao tao tren Website cua Bo KHDT: www.mpi.gov.vn;

Cong ty nhan to chuc chuc
dao tao theo hop dong Nghiep vu dau thau tai Doanh nghiep,/ don vi tai dia
phuong. Ngoai chuong trinh tren, Cong ty con thuong xuyen to chuc cac lop Ky
nang van phong nhu Ban hang chuyen nghiep, Cham soc khach hang, Teamwork…; Quan
ly Du an; Luat Doanh nghiep, Luat dau tu.v.v cho cac Doanh nghiep, co quan co
nhu cau.

 

 

 
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: DAO TAO, CAP CHUNG CHI VAN THU LUU TRU, THU KY VAN PHONG.

 1. CHO CAN THO ONLINE – NOI MUA BAN, RAO VAT TAI CAN THO ! (10.6.2009).
 2. Dao tao cap chung chi nghiep vu van thu luu tru HCVP LH:0978868657 (18.8.2011).
 3. Lop VAN THU LUU TRU - HCVP cap chung chi 0978468630 (19.10.2012).
 4. Dao tao chung chi nghiep vu van thu luu tru 0978868612 (27.2.2012).
 5. Gia dat tai trung tam tp Can Tho cuc shock(Cuu Long -Nam Can Tho) (22.2.2012).
 6. tour kham pha song nuoc cho noi Can Tho - KDL Vinh Sang hap dan (13.8.2012).
 7. ban dat so do chinh chu, nhuong lo dat so do chinh chu tai thon Dinh Vi, xa Yen Thuong, huyen Gia Lam, Ha Noi (21.7.2011).
 8. Hoc cao dang nghe Quan tri thuong mai dien tu tai Tp.Ho Chi Minh (20.7.2013).
 9. cho thue van phong 148 Nguyen Trai, Thuong Dinh, Thanh Xuan, Ha Noi (co thuong luong) (4.7.2012).
 10. Hoa hong gia re cho ngay 8-3 tai Can Tho chi 2600VND (26.2.2009).
 11. Chinh thuc nhan dat cho can ho cao cap va trung tam thuong mai CONTENTMENT PLAZA (10.1.2011).
 12. Ban container rong lam kho tai Ha Noi, Ho Chi Minh, Can Tho, Vung Tau (9.8.2013).
 13. sua chua, bao tri may tinh, quang ba thuong hieu cho khach hang (20.9.2009).
 14. CHI VINH PHAT- MOT THUONG HIEU UY TIN VE IN AN VA SAN XUAT BAO BI (6.4.2011).
 15. Dich vu Cho thue Nguoi yeu, Tro ly, Thu ky, to chuc su kien (PG, PB) (12.4.2012).
 16. Can tien ban nha moi xay gan cho Tan Binh gia 6.9 ty co thuong luong!!! (30.11.2010).
 17. Giai phap phat trien thuong hieu truc tuyen (22.12.2009).
 18. BAN VI TRI MO HINH PHAT TRIEN THUONG HIEU (17.8.2010).
 19. lien thong trung cap len dai hoc thuong mai chinh quy dot 4/2012 (29.3.2012).
 20. Rao vat, tuyen dung, tim viec tai can tho www.raovatcantho.com.vn (mien phi 100%) (27.9.2009).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2014 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 113.190.40.141, 27 June, 2014 12:05:03 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).