Rao vat: Dao tao lai xe oto - day lai o to - day bang B2.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . Dao tao lai xe oto - day lai o to - day bang B2.

Dao tao lai xe oto - day lai o to - day bang B2.

Tin rao Dao tao lai xe oto - day lai o to - day bang B2 duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ha Noi , the loai Chua xac dinh ngay 13/8/2011 boi Rao Vat. Dao tao lai xe oto - day lai o to - day bang B2 da co tat ca 94 luot xem.
Dao tao lai xe oto - day lai o to - day bang B2 - Bản không dấu.
Dao tao lai xe oto - day lai o to - day bang B2 - Bản có dấu.

Sponsored links:
QUY TRINH HOC TAP
- Bai tap tai Nam Trung Yen,Trung Hoa, Cau giay, Ha Noi

- Thi sat hach tai Truong cao dang nghe co khi Nong Nghiep – Me Linh, Vinh Phuc

- Co xe dua don hoc vien

- Giang day 2-5 nguoi/ Thay/xe (Tuy theo tung lop)

- Cac khoa hoc duoc to chuc lien tuc vao dau thang. Moi thang mot khoa

- Hoc ngay khi dang ky nhap hoc

- Hoc tren nhieu loai xe

- Hoc vien se duoc cung cap mien phi sach giao khoa va dia chuong trinh sat hach tren may vi tinh

- Khong han che so ngay hoc, co the lua chon bat ky ngay nao trong tuan1. QUY TRINH HOC TAP HANG B (thi sau 3 thang)Lop Chuan I : Hoc Phi la 5.000.000d

Khong han che so ngay hoc, co the lua chon bat ky ngay nao trong tuan. Hoc ca ngay tu 7h30 den 17h30 chieu. Trong qua trinh hoc se phat sinh them cac khoan phi khac) .

Lop Chuan II : Hoc Phi dao tao la 7.000.000

Khong han che so ngay hoc, co the lua chon bat ky ngay nao trong tuan. Hoc ca ngay tu 7h30 sang den 17h30 chieu. An trua tu tuc tai cang tin (Khong Phai tra them bat cu khoan phi nao trong qua trinh hoc ).

(Chi phi chua bao gom le phi thi: 380.000)QUY TRINH HOC TAP HANG B (DA BIET LAI)

- Hoc vien tuy theo tay lai cua minh de thue xe hoc thuc hanh. Phi thue xe 170.000d/h.

- Hoc Phi: 6.270.000d ( Thu ngay khi nhap hoc )QUY TRINH HOC TAP LOP HANG B – LOP NHUNG NGUOI BAN

LOP HOC DOI

- Ðoi voi cac co quan va ca nhan co yeu cau, trung tam se to chuc huong dan hoc ly thuyet tai co quan hoac nha rieng.

- Cuoi moi khoa nha truong se to chuc cac buoi hoc ly thuyet tai truong. Hoc vien se sap xep thoi gian theo hoc ( khong bat buoc ).

- Hoc phi: 8.530.000d bao gom: hoc phi, phi thuc hanh tay
lai, tien thue xe chip cham diem.2. QUY TRINH HOC TAP HANG C (thi sau 5 thang)

Lop Chuan I

- Hoc Phi dao tao la 6.500.000

- Khong han che so ngay hoc, co the lua chon bat ky ngay nao trong tuan. Hoc ca ngay tu 7h30 den 17h30 chieu. Trong qua trinh hoc se phat sinh them cac khoan phi khac)

Lop Chuan II (Thi sau 6 thang)

- Khong han che so ngay hoc, co the lua chon bat ky ngay nao trong tuan.Hoc ca ngay tu 7h sang den 17h chieu. Tu tuc an uong cung thay giao.(Khong phat sinh bat ky khoan phi nao trong qua trinh hoc)

- Hoc Phi Dao tao la 9.500.000QUY TRINH HOC TAP HANG C ( da biet lai)

- Hoc vien tuy theo tay lai cua minh de thue xe hoc thuc

hanh. Phi thue xe 200.000d/h.

- Sau thoi gian hoc thuc hanh 5 thang hoc vien se duoc thi thu ly thuyet 1 lan, sat hach tay lai thu 1 lan truoc khi thi chinh thuc.

- Hoc Phi: 9.000.000d ( Thu ngay khi nhap hoc )

QUY TRINH HOC TAP LOP HANG C – LOP NHUNG NGUOI BAN

LOP HOC DOI

- Hoc vien se lua chon 10 buoi hoc. ( Lua chon thu 7, CN
hoac thu 2,4,6 hoac thu 3,5,7 ). Moi tuan hoc 1 buoi.

- Hoc vien se duoc hoc voi hinh thuc 2nguoi/ 1 xe/ 1Thay,

hoc 1 buoi sang hoac chieu do hoc vien dang ky voi trung tam, buoi sang tu 7h30 – 11h30, buoi chieu tu 13h30 – 17h30, hoc vien se tap trung tai dia diem don: Truoc cua toa nha 34T khu do thi Trung Hoa Nhan Chinh. Thay va xe se don hoc vien tai dia diem do.

- Hoc phi: 10.530.000d bao gom: hoc phi, phi thuc hanh tay lai, tien thue xe chip cham diem.

CAC UU DAI TRONG TAT CA CAC KHOA HOC

- Dang ky nhom 2 nguoi tro len giam 5% hoc phi

- Dang ky nhom 7 nguoi tro len giam 10% hoc phi

- Cac hoc vien da trai qua bai kiem tra Test thu tay lai truoc khi thi. Duoc xac nhan dat ket qua se duoc dam bao mien hoan toan phan le phi thi lai lan 1 neu truot trong bat cu phan nao ca ly thuyet va thuc hanh.

- Trong qua trinh tham gia khoa hoc neu vi mot ly do nao do ma khong tiep tuc theo hoc duoc thi hoc vien co the dang ky bao luu sang cac khoa tiep theo.

CAM KET TRONG QUA TRINH HOC KHONG PHAT SINH KINH PHI

Trong qua trinh hoc chi phat sinh chi phi trong 2

truong hop do la: Khung hoc phi theo quy dinh cua Bo GTVT tang va gia xang tang qua cao (trong truong hop tang it, trung tam du de chi tra thi hoc phi van giu nguyen)

Chung toi xin cam ket voi cac hoc vien tham gia hoc tap tai TT cua chung toi bang uy tin nghe nghiep ma chung toi dang co gang xay dung long tin ve mot phong cach dao tao moi khac han nhung bat cap ton tai truoc day. Neu co bat cu mot ep buoc nao gay phat sinh kinh phi tu thay giao hoac nhan vien cua TT, xin moi cac ban ghi lai ten, so the va goi ngay cho chung toi: 0936 041 886 hoac 098 906 6408. , chung toi se co hinh thuc xu phat va den bu chi phi do cho cac ban.

THONG TIN LIEN HE

Mr. Xuan Truong – 0948.057.222
Trung tam tu van dao tao lai xe oto
P703 – Toa nha N5C – Hoang Dao Thuy – Ha Noi
Website: http://www.censtaf.edu.vn

=======================CHUC QUY CONG TY VA CAC TAP
THE, CA NHAN CO SU LUA CHON DON VI DAO TAO HIEU QUA
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Dao tao lai xe oto - day lai o to - day bang B2.

 1. Hoa chat tay dau: tay dau axit, tay dau kiem, tay dau trung tinh, tay dau sieu am, tay dau dien giai (26.10.2009).
 2. Day dan piano–day dan organ, violon-day dan guitar – day dan ghita… day dan guita tan (16.2.2012).
 3. Bac tu boi tron, bac ngam dau, bac dong tu tiet dau xuat xu Japan, China (15.6.2012).
 4. Bac tu boi tron, bac ngam dau, bac dong tu tiet dau nhap khau (15.8.2011).
 5. Dao tao lai xe oto - day lai o to - day bang B2 (13.8.2011).
 6. Hoa chat tay dau | tay dau nhom | keo dien | keo nuoc | keo xang thom | keo bong | chat bao ve kim loai - 093.673.5617 (12.8.2011).
 7. Chat tay dau kiem, tay dau acid, son tinh dien, xi ma. LAC PHAT (23.7.2010).
 8. Dich thuat VIET UY TIN – chuyen dich tai lieu hang hai, van tai, hoa dau, dau khi, uy tin, gia re (18.5.2012).
 9. nhan day kem tai nha cap 1 va 2, co kinh nghiem day kem lau nam, luong theo lop, lien he 01658149247 (29.7.2012).
 10. Day Kem Tai Nha www giasuvatuthien.com Day Kem (15.1.2010).
 11. Bom dau - Bom dau diesel - Bom dau nong - Bom mo (28.10.2011).
 12. Chuyen ban cac loai dau mo, dau nhot chiu nhiet cao cap (11.1.2013).
 13. Dau goi Tsubaki bo 3 san pham danh cho toc kho, hu ton va dau (17.3.2012).
 14. Nuoc hoa de xe hoi dang tinh dau - san pham hang dau chau au (22.12.2010).
 15. Nhan day kem tai nha mon Toan cap 3 va LTDH, dam bao uy tin chat luong (27.8.2011).
 16. BENH DAU DA DAY ,LOET DA DAY-Thuoc dieu tri (22.7.2010).
 17. Cung Cap Dau Goc SN150, SN500, BS150, RPO va Phu Gia Pha Che Dau Nhot (20.6.2009).
 18. Gia cong co khi chinh xac, duc ap luc, dap, dap vuot , gia cong khuon mau (12.3.2009).
 19. the gioi tinh dau & den xong tinh dau giup loc ko khi trong phong (1.12.2008).
 20. Ban dang beo va muon giam beo hay goi – 0986222590 de duoc tu van .tang tinh dau ngay cho khach hang.Nhanh tay so luong c (5.10.2010).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.33.17, 02 February, 2013 22:09:40 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).