Rao vat: DAO TAO NGHIEP VU HUONG DAN VIEN DU LICH CAP CHUNG CHI TAI DAY CHUYEN NGHIEP CAO? @ LH 0978868631.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . DAO TAO NGHIEP VU HUONG DAN VIEN DU LICH CAP CHUNG CHI TAI DAY CHUYEN NGHIEP CAO? @ LH 0978868631.

DAO TAO NGHIEP VU HUONG DAN VIEN DU LICH CAP CHUNG CHI TAI DAY CHUYEN NGHIEP CAO? @ LH 0978868631.

Tin rao DAO TAO NGHIEP VU HUONG DAN VIEN DU LICH CAP CHUNG CHI TAI DAY CHUYEN NGHIEP CAO? @ LH 0978868631 duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ha Noi , the loai Can Ban ngay 5/8/2011 boi Rao Vat. DAO TAO NGHIEP VU HUONG DAN VIEN DU LICH CAP CHUNG CHI TAI DAY CHUYEN NGHIEP CAO? @ LH 0978868631 da co tat ca 44 luot xem.
DAO TAO NGHIEP VU HUONG DAN VIEN DU LICH CAP CHUNG CHI TAI DAY CHUYEN NGHIEP CAO? @ LH 0978868631 - Bản không dấu.
DAO TAO NGHIEP VU HUONG DAN VIEN DU LICH CAP CHUNG CHI TAI DAY CHUYEN NGHIEP CAO? @ LH 0978868631 - Bản có dấu.

Sponsored links:
THONG BAO

V/v Mo lop nghiep vu Huong dan Du Lich
Xem Noi dung khoa hoc Nghiep vu Huong dan Du lich

Duoc phep cua Bo Van hoa, The thao va Du lich -Tong cuc Du lich, Cong ty CP Giao duc Viet Nam phoi ket hop voi Truong Trung cap Cong nghe Ha Noi tuyen sinh cac khoa dao tao Nghiep vu huong dan du lich theo chuong trinh khung cua Tong cuc du lich.

I-Chuong trinh khung 1.
1. Doi tuong dao tao: Hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep dai hoc nganh Du lich tro len nhung khong phai la chuyen nganh huong dan du lich
2.Thoi gian dao tao: 1 thang - Hoc phi 1,8 trieu (Hoc tu thu 2 den thu 6: 6h-8h toi )

II- Chuong trinh khung 2.
1. Doi tuong dao tao: Hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep Trung hoc, Cao dang nganh Du lich khong phai phai chuyen nganh Huong dan du lich hoac co bang tot nghiep Dai hoc tro len thuoc khoi kinh te, khoa hoc xa hoi va nhan van
2. Thoi gian dao tao: 2 thang - Hoc phi 2,4 trieu (Hoc tu thu 2 den thu 6: 6h-8h toi )

II- Chuong trinh khung 3.
1. Doi tuong dao tao: Hoc vien la nhung nguoi co bang tot nghiep Trung cap, Cao dang chuyen nganh khac hoac co bang tot nghiep Dai hoc tro len thuoc cac khoi nganh Khoa hoc tu nhien, khoa hoc ky thuat kinh te
2.Thoi gian dao tao: 3 thang - Hoc phi 3,2 trieu (Hoc tu thu 2 den thu 6: 6h-8h toi)

VAN BANG CHUNG CHI NGHIEP VU HUONG DAN DU LICH:
- Chung chi: Chung chi do Truong TC Cong nghe Ha Noi cap theo quy dinh cua Tong cuc Du lich
-The huong dan vien Du lich: Hoc vien mang chung chi Huong dan du lich va bang tot nghiep Dai hoc, Cao dang, Trung cap den So Van hoa cac tinh de xin cap the huong dan vien du lich.

Thu tuc nhap hoc lop Nghiep vu Huong dan Du lich bao gom:
- Phieu dang ky hoc (do co so chieu sinh cap)
- Ban sao giay khai sinh
- Ban sao co cong chung bang tot nghiep dai hoc, trung cap, cao dang
- 02 anh 3*4.
- Thoi gian : Khai giang lop moi hang thang
- Dia diem hoc : 441 Hoang Quoc Viet – Cau Giay – Ha Noi

Moi chi tiet ve khoa hoc xin vui long lien he :

CONG TY CO PHAN GIAO DUC VIET NAM
TRUNG TAM DAO TAO NGAN HANTru so chinh: A3P2 – TTGV - DHNN - DHQG Ha Noi
D/c: Tai Ha Noi: Nha so 451 Hoang Quoc Viet – Cau Giay – Ha Noi
(doi dien voi cong chinh truong DH Dien Luc)
Tel: 04 6681 3008
Hotline: 0978 8686 31 – 01666 366 260
Website: daotaodulich.com // daotaoiso.net
Email: daotaodulich2@giaoducvietnam.edu.vn
D/c: Tai Ha Noi: Van phong lien quan
Nha so 441 Hoang Quoc Viet – Cau Giay – Ha Noi
Nha so 97 Luong The Vinh – Thanh Xuan – Ha Noi
Nha so 118 Cao Lo - Dong Anh – Ha Noi
Tai Ho Chi Minh: So 181/9 Duong 3/2 Phuong 11 Quan 10 (doi dien nha hat hoa binh)
So 195 duong D2- phuong 25 – Q.Binh Thach - TPHCM

CONG TY NHAN DAO TAO THEO HOP DONG DOI VOI CAC DON VI, TO CHUC CO NHU CAU
Hay truy cap website: http://daotaodulich.com de biet them thong tin cac lop hoc
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: DAO TAO NGHIEP VU HUONG DAN VIEN DU LICH CAP CHUNG CHI TAI DAY CHUYEN NGHIEP CAO? @ LH 0978868631.

 1. DAO TAO NGHIEP VU HUONG DAN VIEN DU LICH CAP CHUNG CHI TAI DAY CHUYEN NGHIEP CAO? @ LH 0978868631 (5.8.2011).
 2. DICH VU TO CHUC SU KIEN CHUYEN NGHIEP (12.3.2011).
 3. DICH THUAT CONG CHUNG CHUYEN NGHIEP LONDON- 0987151982 (22.10.2010).
 4. DICH VU VE SINH CHUYEN NGHIEP-TAT TOAN MY (30.3.2009).
 5. CUNG CAP DICH VU BAO VE, VE SY CHUYEN NGHIEP (3.8.2012).
 6. DU LICH SAM SON GIA RE - DU LICH BIEN GIA RE - DU LICH HE GIA RE - DU LICH SAM SON DUOC TO CHUC CHUYEN NGHIEP VA UY TIN (15.7.2011).
 7. DICH VU BIEN PHIEN DICH CHUYEN NGHIEP (13.4.2011).
 8. MASTER TRANSLATE – NHA CUNG CAP CAC DICH VU CHUYEN NGHIEP VA GIAI PHAP THIET THUC (15.6.2011).
 9. SUA CHUA MAY TINH LAPTOP CHUYEN NGHIEP TAN NOI GIA RE !!! (4.3.2010).
 10. HUONG DAN THU TUC DANG KY THUONG HIEU, LOGO DOC QUYEN TAI VIET NAM (30.7.2009).
 11. DICH VU VE SINH CHUYEN NGHIEP (11.8.2010).
 12. DICH VU BAO VE CHUYEN NGHIEP! (24.11.2009).
 13. DICH TIENG HOA CHUYEN NGHIEP. (14.5.2012).
 14. CHUYEN SUA CHUA XAY LAP HE THONG DIEN DAN DUNG CHUYEN NGHIEP NHANH GON…. (9.7.2009).
 15. DICH VU BAO CAO THUE, KE TOAN CHUYEN NGHIEP (22.7.2011).
 16. DICH VU THIET KE WEBSITE CHUYEN NGHIEP CUA HIGHLAND SOFT (5.3.2010).
 17. IIS - TRIEN KHAI GOI DICH VU THI CONG CAP QUANG CHUYEN NGHIEP (25.1.2013).
 18. Chuyen cung cap cac loai choi than cong nghiep, gia do choi than cong nghiep nhap khau (12.8.2011).
 19. dao tao va cap chung chi nghiep vu giam sat va thi cong xay dung cong trinh (14.9.2011).
 20. Dao tao cap chung chi nghiep vu van thu luu tru HCVP LH:0978868657 (18.8.2011).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 1.202.219.129, 07 February, 2013 15:30:26 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).