Rao vat: He thong xu ly nuoc thai cho trung tam y te, cong nghe BIOFAST - M.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . He thong xu ly nuoc thai cho trung tam y te, cong nghe BIOFAST - M.

He thong xu ly nuoc thai cho trung tam y te, cong nghe BIOFAST - M.

Tin rao He thong xu ly nuoc thai cho trung tam y te, cong nghe BIOFAST - M duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Moi Noi , the loai Can Ban ngay 29/2/2012 boi Rao Vat. He thong xu ly nuoc thai cho trung tam y te, cong nghe BIOFAST - M da co tat ca 102 luot xem.
He thong xu ly nuoc thai cho trung tam y te, cong nghe BIOFAST - M - Bản không dấu.
He thong xu ly nuoc thai cho trung tam y te, cong nghe BIOFAST - M - Bản có dấu.

Sponsored links:
CONG NGHE BIOFAST - M
HE THONG XU LY NUOC THAI Y TE
Chuyen dụng cho:
- Trung tam y té xã, phuòng, thị trán, co so y te tu nhan
- Trung tam y té dụ phòng, phòng chóng HIV/AIDS
- Trung tam kiẻm nghiẹm thuóc, thục phảm...

Dac diem cua he thong xu ly nuoc thai BIOFAST-M
• Cau truc hop khoi gon nhe, chi mot Modul duy nhat.
• Van hanh hoan toan tu dong. Chi phi van hanh re 1.500 dong/m3
• Chat luong nuoc dat tieu chuan thai moi truong QCVN 28:2010/BTNMT
• Dien nang: tiet kiem dien (nguon 220V, co the dung nang luong mat troi).
• Thoi gian thi cong lap dat nhanh 02 ngay
• Dien tich chiem dung: 5 -> 12m2

BIOFAST – M la he thong xu ly nuoc thai theo cong nghe My (Norweco – USA) co cau hinh module (modulair packed wastewater treatment system).
• Mot he thong Biofast - M duoc thiet ke hop khoi nho gon va co day du cac cong doan xu ky yem khi, hieu khi, hoi luu xu ly bun can va oxy hoa khu mui khu trung.
• He thong Biofast – M duoc thiet ke dap ung cho cong suat xu ly nho. Modul thiet ke theo cac Series tu 5m3/ngay den 25m3/ngay.

I .CONG NGHE XU LY
Cong nghe BIOFAST – M voi cau truc 01 Module duy nhat, hop khoi day du cac buoc xu ly cua mot quy trinh day du:
1/ Ngan Xu ly vi sinh yem khi/ Anaerobic
Nuoc thai tu ho gom cua benh vien sau khi chay qua bo loc rac, se duoc bom tu dong vao ngan xu ly yem khi trong he thong. Trong bo loc rac, co gan 01 bo sensor: Cam bien muc chuyen nuoc .
 Trong ngan nay se xay ra qua trinh phan huy cac chat huu co hoa tan va dang keo trong nuoc thai duoi su tham gia cua cac vi sinh vat yem khi. Vi sinh vat se hap thu chat huu co trong nuoc thai phan huy va chuyen hoa thanh khi (70 -80% la metan va 20-30% la cacbonic).
 Do duy tri duoc moi truong on dinh va tao duoc nhung dieu kien tot nhat cho vi sinh hoat dong, nen hieu qua xu ly tai ngan yem khi cao. Cac chi tieu nhu BOD, COD co the giam tu 65 den 75%, SS giam tren 90%, va cac chi tieu khac nhu Nito, Amoni, Phot pho, … giam dang ke tai ngan
2/ Ngan Xu ly hieu khi voi thiet bi SupAero
Sau khi xu ly yem khi, nuoc thai tiep tuc duoc bom qua ngan hieu khi. Tai day nuoc thai se duoc khuech tan khi O2 boi he thong Super Aerobic, goi la ky thuat “Sieu khuech tan”. Thiet bi SupAero tao ra hieu ung Sinh hoc - Dong luc (Bio-Kinetic effect). Nho hieu ung nay, qua trinh phan ung vi sinh hieu khi va hieu qua oxid hoa se tang len gap 3 lan, so voi cac be “aeroten” cong nghe cu. Do vay, he thong SupAero co the tich gon nhe, chi bang 33% so voi be “Aeroten” va chi phi dien nang cung tiet kiem duoc 40%, do khong su dung bom khi cao ap va khong can phai van hanh lien tuc 24/24 gio nhu cac he thong cu.
Nuoc thai duoc bom va cung do la hoa tron khi cap voi luong bun hoat tinh co trong be se tao dieu kien cho vi sinh hieu khi phat trien tao bong bun sinh hoc - quan the vi sinh vat hieu khi – co kha nang lang tot duoi tac dung trong luc.
3/ Ngan khu trung.
Nuoc thai sau cac chu trinh yem khi  hieu khi  oxy hoa va lang can, duoc chay den ngan khu trung. Chlorine duoc cap tu dong hoa tron vao nuoc, khu trung truoc khi xa ra ngoai. Nuoc thai sau xu ly dat tieu chuan QCVN 28:2010/BTNMT.
4/ Thiet bi khu mui, khu doc.
Trong qua trinh hoat dong vi sinh yem khi va hieu khi, se phat sinh mot luong lon khi doc va rat hoi nhu Metal (CH4), Hydro sulfur (H2S), amoniac (NH3), acid nitric (HNO3) va cac hoi acid huu co (metyl mercaptance). Nhung khi nay tao mui hoi va kha nang gay doc rat lón.
Toan bo khi thai sinh ra trong cac giai doan xu ly se duoc thu dan vao thiet bi va phan ung oxy hoa giua khi thai va khi Ozone (O3) do thiet bi cap se xay ra rat nhanh. Khi thai sau khi duoc xu ly dat tieu chuan khi thai TCVN 5937:1995 thoat ra ngoai qua ong thoat khi, khong con mui hoi va da khu khi doc.
5/ He thong dieu khien tu dong - RmS
He thong xu ly nuoc thai Biofast-M, duoc dieu khien van hanh tu dong bang RmS (Remote Mutual SCADA).
- Khong can nguoi cham soc thuong xuyen, an toan tuyet doi khi van hanh he thong.
- Tiet kiem chi phi dien nang (xu ly theo me) giam hon 50% so voi he thong khong ung dung RmS.

Moi chi tiet khach hang xin lien he ve
Cong ty TNHH Cong nghe Minh Chau
D/c: 787 Truong Dinh, Hoang Mai, Ha Noi
Dt: 04.36422671 Fax: 04.36422864
Hotline: 0983224125
Website: http://.mctech.com.vn
E-mail: nghiapham6789@gmail.com
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: He thong xu ly nuoc thai cho trung tam y te, cong nghe BIOFAST - M.

 1. He thong xu ly nuoc thai cho trung tam y te, cong nghe BIOFAST - M (29.2.2012).
 2. Trung tam day nghe tham my Hana An Suong - 100% hoc vien ra truong co viec lam – Co cho noi tru cho hoc vien o xa. (26.8.2013).
 3. CD nghe Cong nghe va Kinh te HN Tuyen sinh Dao tao Cao Dang va Trung cap he chinh quy (28.6.2012).
 4. CHUYEN NHUONG TRUNG TAM DAO TAO NGHE THUAT VA NGON NGU DANH CHO TRE EM (24.8.2012).
 5. Ban muon danh mon qua tet y nghia cho nguoi than? (8.1.2010).
 6. FSN Do go Noi that chat luong cao gia hop ly! 131 Trung liet! (10.12.2009).
 7. Dai ly Phoenix contact, Schneider , Siemens, Dai ly Rittal -Cong Ty Cong Nghe Thien Son (15.8.2013).
 8. Chon nganh, nghe the nao cho phu hop? (7.12.2011).
 9. Banh Trung Thu Kinh Do chiet khau cao cho dai ly o Da Nang (28.7.2011).
 10. hoc chuyen doi trong 3 thang tu trung cap nghe sang trung cap chinh quy (23.8.2011).
 11. Cho thue tai nghe phien dich hoi nghi, hoi thao (15.8.2012).
 12. CHO THUE THIET BI TO CHUC SU KIEN & HOI NGHI HOI THAO (28.12.2010).
 13. Thong cau cong nghet cho gia dinh, co quan ... Khu vuc Thanh pho Ho Chi Minh. Tan tam, chuyen nghiep, gia hop ly. (3.3.2011).
 14. TRUNG TAM CONG NGHE THONG TIN VA TRUYEN THONG TINH QUANG NINH (28.5.2009).
 15. Dich vu cho thue ban ghe & Trang tri hoi nghi .Long Thao . (28.11.2008).
 16. Dau thau co khi cong trinh, xay dung, thiet ke he thong ke thep, san truot, ban ghe go, sat thep nghe thuat (28.3.2009).
 17. Casablanca Villas – biet thu nghi duong danh cho gia dinh thong thai (28.3.2012).
 18. Lien thong tu trung cap len dai hoc Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi (29.12.2011).
 19. Cho thue van phong ao tai trung tam Q.1 gia tu 2,5TR/thang (5.3.2014).
 20. HANG THU CONG MY NGHE, NOI THAT MAY TRE DAN (24.7.2013).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2014 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 123.16.185.9, 24 April, 2014 18:42:30 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).