Rao vặt: Hoa Binh: Chuyen to chuc hoi nghi, hoi thao.

PhanVien.Com . Rao Vặt . Các Dịch Vụ Khác . Hoa Binh: Chuyen to chuc hoi nghi, hoi thao.

Hoa Binh: Chuyen to chuc hoi nghi, hoi thao.

Tin rao Hoa Binh: Chuyen to chuc hoi nghi, hoi thao được đăng vào chủ đề Các Dịch Vụ Khác, khu vực Mọi Nơi , thể loại Chưa xác định ngày 28/4/2009 bởi Rao Vat. Hoa Binh: Chuyen to chuc hoi nghi, hoi thao đã có tất cả 9 lượt xem.
Hoa Binh: Chuyen to chuc hoi nghi, hoi thao - Bản không dấu.
Hoa Binh: Chuyen to chuc hoi nghi, hoi thao - Bản có dấu.

Sponsored links:

Hoa binh  tourist & conventions company
Add: 42 Phan Van Tri - Quoc Tu Giam - Dong Da - Hanoi
Tel: (84 - 4) 37325 976    *    37325977   *   3 7325 979
Fax: (84 - 4) 7325978   *   E-mail: info@hoabinhtourist.com
 
 
 
 
 
 
www. hoabinhtourist.com

 Tæ chøc héi nghÞ, héi th¶o, c¸c sù kiÖn quan träng
 
C«ng Ty Tæ Chøc Héi th¶o & Du LÞch Quèc TÕ Hoµ B×nh lµ ®¬n vÞ chuyªn nghiÖp trong lÜnh vùc tæ chøc héi nghÞ héi th¶o, héi nghÞ kh¸ch hµng, tæ chøc c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch trong n­íc vµ quèc tÕ chÊt l­îng cao. Víi ®éi ngò nh©n viªn cã t¸c phong chuyªn nghiÖp mang l¹i nh÷ng dÞch vô ho¶n h¶o vµ chu ®¸o nhÊt ®Õn víi kh¸ch hµng:
 
ü      Tæ chøc c¸c cuéc héi nghÞ, héi th¶o, héi nghÞ kh¸ch hµng,
ü      C¸c ch­¬ng tr×nh giíi thiÖu s¶n phÈm míi, c¸c sù kiÖn träng ®¹i...
ü      §Æt phßng kh¸ch s¹n trong n­íc vµ n­íc ngoµi gi¶m 50%
ü      Tæ chøc c¸c buæi tiÖc chiªu ®·i
ü      Cung cÊp ch­¬ng tr×nh biÓu diÔn nghÖ thuËt theo yªu cÇu
ü      Cung cÊp ®éi ngò MC chuyªn nghiÖp tiÕng Anh, ViÖt...
ü      Cung cÊp c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô héi nghÞ nh­ m¸y chiÕu, mµn h×nh, m¸y copy, tai nghe.....
 
     H¬n n÷a,  Quý kh¸ch lu«n lu«n ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é ­u ®·i ®Æc biÖt nh­ tiÕt kiÖm ®­îc rÊt nhiÒu thêi gian cña Quý kh¸ch, gi¸ phßng héi th¶o thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi gi¸ c«ng bè, ®éi ngò nh©n viªn chuyªn nghiÖp ch¨m sãc vµ theo dâi trong suèt thêi gian diÔn ra sù kiÖn. 
H·y thö  mét lÇn sö dông dÞch vô cña chóng t«i, Quý kh¸ch sÏ thÊy tuyÖt ®èi hµi lßng.
Gi¸ phßng t¹i c¸c kh¸ch s¹n 4*, 5* lu«n thÊp h¬n gi¸ quý kh¸ch liªn hÖ trùc tiÕp tõ 30% ®Õn 50%.
   Mäi th«ng tin chi tiÕt xin liªn hÖ        (04) 3 7325976   
Ø     24h/24h : 0978982897    Ms : Trang
 
Sponsored links:
Phan Viễn
Kết nối với nhà phát triển ứng dụng phần mềm Phan Viễn trên Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 58.186.141.11, 05 February, 2013 10:55:52 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).