Rao vat: Hoc du toan!!! nhan phan mem du toan mien phi tai HN + TPHCM...(Ban quyen nhe ).

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . Hoc du toan!!! nhan phan mem du toan mien phi tai HN + TPHCM...(Ban quyen nhe ).

Hoc du toan!!! nhan phan mem du toan mien phi tai HN + TPHCM...(Ban quyen nhe ).

Tin rao Hoc du toan!!! nhan phan mem du toan mien phi tai HN + TPHCM...(Ban quyen nhe ) duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ha Noi , the loai Chua xac dinh ngay 28/12/2011 boi Rao Vat. Hoc du toan!!! nhan phan mem du toan mien phi tai HN + TPHCM...(Ban quyen nhe ) da co tat ca 8 luot xem.
Hoc du toan!!! nhan phan mem du toan mien phi tai HN + TPHCM...(Ban quyen nhe ) - Bản không dấu.
Hoc du toan!!! nhan phan mem du toan mien phi tai HN + TPHCM...(Ban quyen nhe ) - Bản có dấu.

Sponsored links:
CONG TY CO PHAN GIA XAY DUNG THONG BAO MO LOP DO BOC KHOI LUONG VA LAP DU TOAN CONG TRINH
( Lien he : Ms Thuong 0973.221.907 , Email :thuongnguyen2512t@gmail.com; Yahoo: thuongnguyen_2512t@yahoo.com.vn)

Tai HA NOI : - Dot 1: Bat dau tu ngay 04/01/2012( Hoc tai Truong dao tao can bo Le Hong Phong, 220 Duong Lang)
- Dot 2 : Bat dau tu ngay 09/02/2012, Dot 3: 27/03/2012

Tai TP HO CHI MINH : Lien he truc tiep de biet thong tin chi tiet

(CAC LOP HOC KHAI GIANG LIEN TUC HANG THANG, VUI LONG LIEN HE DE BIET THONG TIN CHI TIET )

Khoa hoc duoc thiet ke hoan toan moi, lan dau tien tai Viet Nam, mot buoi hoc chia lam 3 phan:
1. Lam bai trac nghiem: Cac cau hoi duoc bien tap giup hoc vien tiet kiem thoi gian, nhanh chong nam bat cac van de ve co che, phap ly, can cu de lap du toan (tu duy quan ly)
2. Giai quyet cac bai tap: Cac bai tap ve cac van de can giai quyet khi lap du toan, ghep lai se thanh ban du toan hoan chinh
3. Thao luan tinh huong: Thao luan cach giai quyet cac tinh huong thuong xay ra trong thuc te giup hoc vien co phuong phap luan giai quyet moi tinh huong sau nay.
Khong ly thuyet, khong doc chep, khong nghe giang mot chieu. Thao luan, tuong tac, khong khi lop hoc soi noi, hao hung va thu vi.
Hoc de nang cao nang luc, lam duoc viec, de khang dinh uy tin nghe nghiep, vi tri...

Noi dung chuong trinh hoc:
- Khai niem, tong quan ve do boc tien luong va lap du toan
- Tim hieu ve dinh muc, don gia xay dung cong trinh
- Lap du toan hoan chinh mot cong trinh
- Tim hieu ve ket cau ho so du toan
- Tim hieu ve du toan chi phi tu van thiet ke, quan ly du an
- Huong dan su dung phan mem du toan de lap du toan xay dung cong trinh …

Ket thuc khoa hoc hoc vien co the lam duoc du toan tat ca cac loai hinh cong trinh: xay dung dan dung; giao thong; cong nghiep; thuy loi; dien nuoc...
Dia diem: Truong dao tao can bo Le Hong Phong – 220 duong Lang

Thoi gian va thu tuc nhap hoc:
Dot 1: Bat dau tu ngay 04/01/2012 (10 buoi toi) Tu: 18h toi 21h, dot 2: 09/02/2012; Dot 3: 27/02/2012
Hoc vien lam thu tuc nhap hoc nop 02 anh 3x4 va cung cap cac thong tin de ghi vao giay chung chi tot nghiep khoa hoc.
Kinh phi: 1.400.000 d/hoc vien/1 khoa hoc (bao gom hoc phi, tai lieu, dia, vo, bua an nhe,dac biet phat phan mem du toan GXD khoa mem cho cac hoc vien tham gia lop hoc). Giam gia cho cac ban hoc vien dang ki voi so luong dong ( 6 hoc vien tro len), giam gia cho cac ban dang la sinh vien

Moi chi tiet xin lien he: Cong ty Gia Xay Dung (GXD)
Dia chi: So 10 Nguyen Ngoc Nai, Thanh Xuan, Ha Noi
DT04) 35683220; Fax: (04) 35683220;
Ms. Thuong 0973.221.907, Email : thuongnguyen2512t@gmail.com, Yahoo: thuongnnguyen_2512t@yahoo.com.vn

http://www.buaxua.vn | Xem tiep: http://www.buaxua.vn/forum/viewtopic.php?f=32&t=57739
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Hoc du toan!!! nhan phan mem du toan mien phi tai HN + TPHCM...(Ban quyen nhe ).

 1. Hoc du toan!!! nhan phan mem du toan mien phi tai HN + TPHCM...(Ban quyen nhe ) (28.12.2011).
 2. Phan mem ke toan BAS, Phan mem ke toan mien phi (17.4.2009).
 3. Phan mem ke toan 1C – Gia 2 trieu dong –TAI VE MIEN PHI (29.8.2011).
 4. Phong thu dung gi de cach am Cach am san,tuong va chong nong mai nha – Phan phoi toan mien Bac (24.9.2011).
 5. Cung cap mien phi phan mem Ke toan Doanh nghiep nho va vua co chuc nang tu in va dat in hoa don (20.11.2010).
 6. PHAN MEM KE TOAN MIEN PHI (10.3.2011).
 7. Phan mem ke toan mien phi vo dieu kien! (7.9.2009).
 8. MIEN PHI Phan mem quan ly nhan su bang cap nhat 2011 (5.4.2011).
 9. Nhan day kem tai nha mon Toan cap 3 va LTDH, dam bao uy tin chat luong (27.8.2011).
 10. Lop hoc tien san mien phi Bi quyet lam me an toan tai benh vien hong ngoc (16.11.2011).
 11. Bang Tuong tac, Cong Ty VTS Nha Phan Phoi Doc Quyen Bang Tuong Tac Tai Viet Nam (31.1.2013).
 12. SO DIEN THOAI LAP MANG FPT HA NOI 0973409986 MIEN PHI TAI NHA, GIA RE, NHANH NHAT, THU TUC, CMT, KHUYEN MAI MIEN PHI (15.11.2011).
 13. (Toan quoc) Tu van So huu tri tue mien phi (23.6.2012).
 14. Cong ty co phan giao duc viet nam thong bao nhan dao tao nghiep vu dau thau tren toan quoc (25.11.2011).
 15. Hoc mot khoa tang mot khoa Hoc thu ke toan mien phi tai Sao Viet (15.9.2012).
 16. Lap trinh vien phan mem ke toan thi phai ranh ke toan (11.6.2011).
 17. Nhan day kem tai nha mon toan (9.4.2010).
 18. Dich vu giat la cao cap Bao Tam, Nhan va Tra do giat tai nha mien phi! (22.11.2010).
 19. Cung cap kho cap dong tai khu cong nghiep toan mien Bac (5.11.2009).
 20. Thuong mai truc tuyen izilife.vn-mien phi hoan toan (31.7.2012).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.33.88, 04 February, 2013 10:00:37 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).