Rao vat: HOC MBA GIA RE TAI VIET NAM , NHAN BANG HOA KY.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . HOC MBA GIA RE TAI VIET NAM , NHAN BANG HOA KY.

HOC MBA GIA RE TAI VIET NAM , NHAN BANG HOA KY.

Tin rao HOC MBA GIA RE TAI VIET NAM , NHAN BANG HOA KY duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ha Noi , the loai Chua xac dinh ngay 28/9/2011 boi Rao Vat. HOC MBA GIA RE TAI VIET NAM , NHAN BANG HOA KY da co tat ca 146 luot xem.
HOC MBA GIA RE TAI VIET NAM , NHAN BANG HOA KY - Bản không dấu.
HOC MBA GIA RE TAI VIET NAM , NHAN BANG HOA KY - Bản có dấu.

Sponsored links:
HOI KHUYEN HOC VIET NAM
TRUNG TAM HOP TAC DAO TAO QUOC TETHONG BAO
Chuong trinh dao tao Thac sy Quan tri Kinh doanh (MBA) cua Truong Dai hoc Nam Columbia – Hoa Ky do Trung tam Hop tac Dao tao Quoc te gioi thieu va ho tro
Trong khuon kho Chuong trinh gioi thieu, tu van va ho tro cac khoa dao tao tu xa trong nuoc va quoc te da duoc Bo Giao duc va Dao tao chap thuan tai cong van so 8621/GDTX ngay 27/9/2002, duoc su cho phep cua Bo Giao duc va Dao tao tai cong van so 999/BGDDT-DTVNN ngay 02/03/2011, Trung tam Hop tac Dao tao Quoc te gioi thieu va ho tro Chuong trinh Thac sy Quan tri Kinh doanh do Truong Dai hoc Nam Columbia dao tao va cap bang tot nghiep. Chuong trinh co su tham gia cua cac tro giang co trinh do chuyen mon gioi va giau kinh nghiem su pham huong dan mon hoc. Van bang cua Truong Dai hoc Nam Columbia duoc kiem dinh chinh thuc tai Hoa Ky va duoc Bo Giao duc va Dao tao Viet Nam cong nhan.
A - Yeu cau nhap hoc:
- Co it nhat mot bang dai hoc he 04 nam tro len
hoac da/dang theo hoc Cao hoc nhung chua duoc cap bang Thac sy QTKD
- Co chung chi TOEFL toi thieu 530 (PBT) / 197 (CBT) / 71 (iBT); hoac IELTS tu 6.0 tro len; hoac vuot qua bai kiem tra tieng Anh COMPASS; hoac cac dieu kien tuong duong khac theo yeu cau cua Truong Dai hoc Nam Columbia.
Luu y: Hoc vien co trinh do tieng Anh B hoac C co the tham du va hoan thanh khoa hoc bo tuc tieng Anh (de dap ung trinh do tieng Anh theo yeu cau cua Truong Dai hoc Nam Columbia)
B - Thoi gian hoc:
1 - Doi voi nguoi tot nghiep dai hoc: 18 thang
2 - Doi voi nguoi da va dang theo hoc Cao hoc nhung chua duoc cap bang Thac sy QTKD:
12 tuan / 02 mon hoc (so luong mon hoc can phai hoan thien can cu vao Bang diem Cao hoc)
C - Hoc phi toan khoa: giam tren 30% so voi muc hoc phi chinh thuc cua Dai hoc Nam Columbia.
Muc hoc phi chua bao gom tien sach giao khoa cu the nhu sau:
1 - Doi voi nguoi tot nghiep dai hoc: 8.830 USD
2 - Doi voi nguoi hoc hoan thien chuong trinh Thac sy: 736 USD/01 mon hoc (tong hoc phi phai nop tuy thuoc vao so mon hoc can hoan thien).
De biet them chi tiet, xin lien he voi Van phong Trung tam Hop tac Dao tao Quoc te:
Tai Ha Noi: Truong Boi duong Can bo Giao duc, 67B Cua Bac, Quan Ba Dinh
Dien thoai: (04) 3734.2846 hoac 3734.2847; Fax: (04) 3734.2847
Email: citc@fpt.vn - Website: www.citc.edu.vn
Tai TP. Ho Chi Minh: Truong Can bo Quan ly Giao duc Thanh pho Ho Chi Minh
So 7 Nguyen Binh Khiem, Quan 1, Thanh pho Ho Chi Minh
Dien thoai: (08) 3910.6350 hoac 3910.6351; Fax: (08) 3910.6542
Email: citchcm@hcm.fpt.vn - Website: www.citc.edu.vn

TRUNG TAM HOP TAC DAO TAO QUOC TE
GIAM DOC

TS. VU DUC THANH


CHUONG TRINH UU DAI
DANH CHO HOC VIEN THAM GIA KHOA THAC SY QTKD CUA TRUONG DAI HOC
NAM COLUMBIA - KHOA MÙA THU MO RONG 2011

Trong khuon kho chuong trinh gioi thieu va ho tro khoa dao tao Thac sy QTKD (MBA) cua Truong Dai hoc Nam Columbia (CSU), Trung tam Hop tac Dao tao Quoc te - Hoi Khuyen hoc Viet Nam (CITC) trien khai “Chuong trinh uu dai va ho tro” danh cho hoc vien nhu sau:
1. Hoc bong Khuyen hoc nam 2011:
- 02 xuat hoc bong moi xuat tri gia: 1.500$ (mot nghin nam tram do la My)
- 02 xuat hoc bong moi xuat tri gia: 1.000$ (mot nghin do la My)
Dieu kien duoc cap hoc bong (theo thu tu uu tien)
- Tham gia nhap hoc khoa MBA cua CSU do CITC gioi thieu va ho tro;
- Dap ung du cac dieu kien nhap hoc theo quy dinh cua CSU;
- Co ket qua bai thi tieng Anh xuat sac nhat (Hoc vien se tham du bai thi xet hoc bong vao ngay 10/12/2011)
2. Tai tro Sach giao khoa goc (tri gia 13.000.000d) cho:
- Hoc vien nop ho so nhap hoc truoc 22/10/2011,
- Than nhan cua hoc vien va cuu hoc vien da hoac dang theo hoc cac chuong trinh tai CITC: gom Bo/Me, Vo/Chong, Anh/Chi/Em ruot hoac Con ruot cua hoc vien va cuu hoc vien khi tham du khoa hoc MBA do CITC to chuc tu van tai Ha Noi va TP. Ho Chi Minh;
3. Tang Phi ghi danh (2.100.000d) cho hoc vien co dong nghiep la hoc vien hoac cuu hoc vien cua chuong trinh;
4. Ho tro hoc phi khoa tieng Anh hoc thuat (Hop tac voi Trung tam Anh ngu Quoc te Language Link) cho cac hoc vien co trinh do Anh van B co nguyen vong tham gia khoa hoc Thac sy QTKD cua CSU:
• Ho tro 30% hoc phi cho hoc vien nop ho so truoc ngay 30/10/2011;
• Ho tro 20% hoc phi cho hoc vien nop ho so truoc ngay 15/11/2011.
Luu y: Moi hoc vien chi duoc nhan mot trong cac hinh thuc uu dai, ho tro noi tren.

De biet them chi tiet, xin lien he Van phong Trung tam Hop tac Dao tao Quoc te - CITC
Tai Ha Noi:
Truong Boi duong Can bo Giao duc, 67B Cua Bac, quan Ba Dinh, Ha Noi
DT: (84-4) 3734.2846 hoac 3734.2847
Email: citc@fpt.vn | Website: www.citc.edu.vn
Tai TP. Ho Chi Minh:
Truong Can bo Quan ly Giao duc Thanh pho Ho Chi Minh
So 7 Nguyen Binh Khiem, Quan 1, TP. Ho Chi Minh
DT: (84-8) 3910.6350 hoac 3910.6351 | Email: citchcm@hcm.fpt.vn
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: HOC MBA GIA RE TAI VIET NAM , NHAN BANG HOA KY.

 1. HOC MBA GIA RE TAI VIET NAM , NHAN BANG HOA KY (28.9.2011).
 2. Bang MBA cua My, hoc hoan toan tai Viet Nam (15.6.2011).
 3. HOC MBA TAI VIET NAM & NHAN BANG CUA MY (16.4.2012).
 4. Bang gia thiet ke web re nhat Viet Nam – Tot nhat Viet Nam (12.8.2010).
 5. MBA khoa 23 Dai Hoc Nam Columbia Hoa Ky (20.12.2012).
 6. MBA khoa moi DH Nam Columbia Hoa Ky (3.1.2013).
 7. MAY TINH RE NHAT VIET NAM (28.6.2010).
 8. GUI HANG DI NUOC NGOAI GIA RE CUC SOC,CHUYEN NGHIEP ,NHANH CHONG NHAT THI TRUONG VIET NAM@ 0933 968 295 (12.4.2012).
 9. Co hoi hoc tap va lam viec tai Nhat Ban voi chi phi re nhat Viet Nam (8.2.2012).
 10. ky luc ban do VIet Nam duoc ket bang 55 loai hoa (19.12.2011).
 11. Sofa da Italia, Malaysia–Nhap khau truc tiep–Ban hang tai kho gia ban re nhat Viet Nam (15.3.2012).
 12. CONG TY SAN GO HOANG GIA NAM VIET (25.7.2009).
 13. Ban xe o to tai Giai Phong 810kg, 1000kg. 1200kg…5000kg, chat luong tot nhat,gia canh tranh nhat Viet Nam. (2.7.2010).
 14. Ban Nokia 1202 si re nhat sai gon va Viet Nam, hang moi full box bao hanh 24 thang.gia 230k-330k (23.10.2010).
 15. BAN CONTAINER GIA CANH TRANH NHAT TAI VIET NAM (17.11.2009).
 16. Cong ty co phan giao duc viet nam thong bao nhan dao tao nghiep vu dau thau tren toan quoc (25.11.2011).
 17. nhan mua va ship hang tu My ve Viet nam nhanh chong gia re nhat (22.2.2012).
 18. >>> Ban chung cu Co Nhue Nam Cuong - Hoang Quoc Viet Residentials suat ngoai giao, gia 24,5trieu/m2 – 0988.831.182 <<< (30.7.2012).
 19. Noi ban blackberry sock nhat Viet nam di dau ve gia va dich vu (13.4.2012).
 20. Danh ba Website Viet Nam - Danh ba Doanh nghiep Viet Nam (11.3.2010).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.32.60, 04 February, 2013 10:46:29 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).