Rao vat: Cong ty cung cap cac loai phu gia-hoa chat xay dung.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . Cong ty cung cap cac loai phu gia-hoa chat xay dung.

Cong ty cung cap cac loai phu gia-hoa chat xay dung.

Tin rao Cong ty cung cap cac loai phu gia-hoa chat xay dung duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Can Ban ngay 1/8/2011 boi Rao Vat. Cong ty cung cap cac loai phu gia-hoa chat xay dung da co tat ca 89 luot xem.
Cong ty cung cap cac loai phu gia-hoa chat xay dung - Bản không dấu.
Cong ty cung cap cac loai phu gia-hoa chat xay dung - Bản có dấu.

Sponsored links:
Cong ty co phan Sieu Cuong hoat dong chinh trong linh vuc san xuat va ung dung cac loai phu gia hoa chat xay dung voi thuong hieu “BESTMIX” duoc dau tu va san xuat theo day chuyen cong nghe tien tien hien dai.
San pham cua Cong ty chung toi duoc san xuat va quan ly chat luong theo he thong ISO 9001:2000 dap ung day du nhung yeu cau ky thuat da dang va khat khe cua cac nha dau tu, tu van thiet ke va nha thau xay dung chuyen nghiep tai Viet Nam.
He thong san pham cua cong ty co phan Sieu Cuong duoc phan loai theo muc dich su dung chinh cua nganh xay dung nhu sau:
1. Phu gia be tong: Super R7- phu gia be tong 07 ngay thao coppha
2. Phu gia hoa chat tram bit, chong tham: dong san pham chong tham BestSeal, Latex- chong tham sieu dan hoi BestSeal AC400, chong tham 2 thanh phan BestSeal AC402; Latex R114, Latex R126 - chong tham cac hang muc tang ham, ho nuoc; Vua rot khong co ngot BestGrout CE675,…
3. San pham nen san: Bot xoa nen HardRock, dong son epoxy BestCoat EP: son phu BestCoat EP704; BestCoat EP705; BestCoat EP706 va son tu san phang epoxy BestCoat EP 708, BestCoat EP709 phuc vu cac cong trinh nha may thuy san, thuc pham, duoc pham… dat chuan GMP va HACCP
4. San pham ket noi, sua chua: Sua chua, xu ly vet nut tuong, san; ket noi, lien ket cac vat lieu voi nhau… BestBond EP750, BestBond EP751, BestBond EP752…
5. San pham xu ly, bao ve be mat
6. San pham hoan thien
7. San pham phuc vu cho nghanh san xuat VLXD khac.
Cac dich vu ung dung cac loai phu gia hoa chat xay dung cua cong ty co phan Sieu Cuong:
Cac truong hop dac biet, doi ngu nhan luc chuyen nghiep cua cong ty se trien khai nhanh chong, kip thoi viec ung dung, thi cong, duy tu, sua chua truc tiep tren cong trinh cua khach hang (neu co yeu cau) voi che do bao hanh toi uu va gia ca hop ly, dap ung duoc nhung yeu cau chinh dang cua khach hang.
 Thi cong chong tham, chong nut.
Voi doi ngu thi cong duoc dao tao rat tot chung toi co the khac phuc duoc tat ca nhung su co do tham hoac nut dem lai su an tam va hai long cho Quy khach hang
 Thi cong son Epoxy.
Chung toi so huu mot doi thi cong Son Epoxy chuyen nghiep duoc dao tao ky luong voi mot mot quy trinh ky thuat thi cong khoa hoc va duoc su giam sat chat che tu can bo giam sat cong trinh cua Cong ty, chung toi chuyen thi cong trong cac nha may thuy san, thuc pham, duoc pham dat chuan GMP va HACCP.
Moi chi tiet xin lien he:
CONG TY CO PHAN SIEU CUONG
378-384 Cong Hoa P,13 Q,Tan Binh TP.Ho Chi Minh
Tel: ( 08 ) 38107997 ( 4 lines)
Fax: ( 08 ) 38107998
Email: bestmix@sieucuongcorp.com
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Cong ty cung cap cac loai phu gia-hoa chat xay dung.

 1. Cong ty cung cap cac loai phu gia-hoa chat xay dung (1.8.2011).
 2. Cty hoa chat xi ma Minh Chat - Cung ung hoa chat xi ma dong, kem, niken, crom, thiec, hoa chat xu ly nhom, danh bong inox (26.10.2009).
 3. cung cap binh chua va khi hoa long cac loai (nito, oxy, argon, heli). (29.4.2009).
 4. Chuyen cung cap cac loai hoa chat dung trong cac nganh cong nghiep,thuc pham my pham va phan bon (4.1.2013).
 5. Chuyen cung cap hoa chat xu ly be mat trong nganh son tinh dien (24.8.2011).
 6. Cung cap cac loai dong phuc gia re,uy tin, chuyen nghiep!! (10.2.2011).
 7. VIETCARD - CONG TY HANG DAU VE CUNG CAP CAC LOAI THE NHUA CHAT LUONG TOT NHAT, GIA RE NHAT! (9.4.2010).
 8. Cung cap cac loai vat tu buloong, oc vit, hoa chat.... (19.3.2012).
 9. Sika, Nha phan phoi hoa chat xay dung, phu gia be tong, Vinkems, thi cong chong tham (19.11.2011).
 10. Chuyen cung cap cac loai xe day phuc vu do an, ruou - xe phuc vu phong tai Ha Noi (29.8.2012).
 11. Chuyen cung cap cac loai Nam cham - Bang tai uy tin chat luong tot nhat tren toan quoc ! (27.9.2010).
 12. In hoa don do gia goc, chat luong tot , giao hang mien phi (19.7.2012).
 13. Cung Cap Dau Goc SN150, SN500, BS150, RPO va Phu Gia Pha Che Dau Nhot (20.6.2009).
 14. Chuyen cung cap cac loai quan ao, dong phuc, ao nhom, ao lop,… (5.4.2010).
 15. Cho cung cap phu tung, sua chua xe nang dien cac loai (12.9.2011).
 16. Cung cap mien phi phan mem Ke toan Doanh nghiep nho va vua co chuc nang tu in va dat in hoa don (20.11.2010).
 17. Secumart cung cap may in hoa don Tawa PRP 085i, gia cuc re (27.8.2012).
 18. Chuyen cung cap cac loai thiet bi, linh kien, phu tung nganh may cong nghiep (24.11.2011).
 19. Chuyen Cung Cap Cac Loai Phu Kien May Cat Decal, Dao Cat, Kim Cat, Tru Dao, Banh Xe, Banh Ty, Thot dao (24.5.2009).
 20. Cung cap ran moi,Cung cap ran moi thit, cung cap ran moi giong, trang trai ran moi chu ba, cung cap ran moi Binh Dinh (2.11.2012).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.32.60, 04 February, 2013 10:47:03 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).