Rao vat: HUONG DAN THU TUC DANG KY THUONG HIEU, LOGO DOC QUYEN TAI VIET NAM.

PhanVien.Com . Rao Vat . Gioi Thieu Website . HUONG DAN THU TUC DANG KY THUONG HIEU, LOGO DOC QUYEN TAI VIET NAM.

HUONG DAN THU TUC DANG KY THUONG HIEU, LOGO DOC QUYEN TAI VIET NAM.

Tin rao HUONG DAN THU TUC DANG KY THUONG HIEU, LOGO DOC QUYEN TAI VIET NAM duoc dang vao chu de Gioi Thieu Website, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 30/7/2009 boi Rao Vat. HUONG DAN THU TUC DANG KY THUONG HIEU, LOGO DOC QUYEN TAI VIET NAM da co tat ca 119 luot xem.
HUONG DAN THU TUC DANG KY THUONG HIEU, LOGO DOC QUYEN TAI VIET NAM - Bản không dấu.
HUONG DAN THU TUC DANG KY THUONG HIEU, LOGO DOC QUYEN TAI VIET NAM - Bản có dấu.

Sponsored links:
DANG KY THUONG HIEU DOC QUYEN
Thoi gian: 13h 16-07-2009
CTY GIAI PHAP TRI TUE VIET NAM
 
Dia chi: so 09 Hoa Hue, Phuong 7, Q.Phu Nhuan, TP. Ho Chi Minh
Dien thoai : 08. 35178831 - 08. 35178831    -   Fax: 08. 35178830
Website: www.giaiphaptritue.plus.vn   -    Email: sohuutritue.sip@gmail.com
 HUONG DAN CHI TIET HO SODANG KY NHAN HIEU HANG HOA  HO SO DANG KY GOM:

Giay chung nhan dang ky kinh doanh (02 ban sao)
Mau nhan hieu can dang ky (02 ban -  kich thuoc khong nho hon 15x15mm va khong lon hon 70x70mm)
Phi dang ky: 1.900.000VND (cho 01 nhom co 06 dich vu/san pham theo phan loai quoc te ve nhan hieu)
Neu trong cung mot don co hai nhom tro len thi moi nhom tiep theo bo sung them 1.700.000VND
Mien phi tra cuu don: De xac dinh kha nang Nhan hieu chuan bi dang ky co the tuong tu hay trung lap voi nhan hieu da nop don toi Cuc So huu tri tue hoac da duoc cap Giay chung nhan tai Viet Nam hay chua, Nhan hieu cua quy doanh nghiep se duoc tra cuu hoan toan mien phi. Trong vong 03 ngay se co ket qua bang van ban va cac doi chung cu the.
 QUA TRINH THEO DOI HO SO:-              Trong thoi gian 05 ngay, se nhan duoc TO KHAI DANG KY NHAN HIEU HANG HOA  cua Cuc SHTT ghi ro so don va ngay uu tien.-    Trong vong tu 02 – 03 thang, se nhan duoc thong bao CHAP NHAN DON HOP LE cua Cuc   SHTT.-              Trong thoi han 9 - 10 thang ke tu ngay chap nhan don hop le, Cuc SHTT se ra quyet dinh cap GIAY CHUNG NHAN DANG KY NHAN HIEU HANG HOA.-       Thoi gian hieu luc cua GCN dang ky Nhan hieu hang hoa la 10 nam va co gia tri tren toan lanh tho Viet Nam (duoc gia han them 10 nam cho moi lan gia han).________________________________________________________________________ Khi can bat ky su ho tro nao ve cac dich vu phap ly noi tren, Quy doanh nghiep co the tham khao chi tiet tai website: www.giaiphaptritue.plus.vn , Hoac lien he truc tiep voi chung toi theo thong tin duoi day de duoc tu van mien phi. GIAI PHAP TRI TUE mang lai cac giai phap giup thuong hieu cua Quy Doanh Nghiep. 
Rat mong duoc hop tac
 Tran trong !
TRIEU KIM LONG – Phong Xuc Tien Thuong Hieu –
Mobile: 0982.934.099
Email: kimlong.sip@gmail.com
CTY GIAI PHAP TRI TUE VIET NAM
DC: 09 Hoa Hue, Phuong 7, Q.Phu Nhuan TPHCM Viet Nam
DT: 08. 35178831 - 08. 35178831    -      Fax: 08. 35178830
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: HUONG DAN THU TUC DANG KY THUONG HIEU, LOGO DOC QUYEN TAI VIET NAM.

 1. HUONG DAN THU TUC DANG KY THUONG HIEU, LOGO DOC QUYEN TAI VIET NAM (30.7.2009).
 2. dich vu dang ky bao ho thuong hieu,nhan hieu,logo doc quyen tai viet nam (30.7.2009).
 3. nahnx hieu,logo, thuong hieu doc quyen (15.3.2010).
 4. Thiet ke logo 500k - Dang ky nhan hieu, logo doc quyen 1200000 (29.1.2010).
 5. DANG KY LOGO/ NHAN HIEU DOC QUYEN/ SLOGAN DOC QUYEN (13.8.2011).
 6. Logo viet, doanh nghiep viet, thuong hieu viet. (8.9.2011).
 7. TUYEN SINH LOP HUONG DAN DU LICH (29.5.2014).
 8. Cung cap cac loai usb in an logo ten va thuong hieu cong ty lam qua tang, khuyen mai (25.6.2012).
 9. DANG KY THUONG HIEU, LOGO (10.4.2009).
 10. TUYEN SINH LOP NGHIEP VU HUONG DAN DU LICH CAP TOC 0938 893 768 (30.7.2011).
 11. DICH VU SUA KET BAC GOI PHUOC 0912 119 925 CHUYEN SUA KET BAC,HUONG DAN SUA CHUA (19.6.2009).
 12. Cebu Pacific Air - Dai ly ve may bay cebupacific uy quyen tai Viet Nam (12.8.2011).
 13. DAO TAO NGHIEP VU HUONG DAN VIEN DU LICH CAP CHUNG CHI TAI DAY CHUYEN NGHIEP CAO? @ LH 0978868631 (5.8.2011).
 14. Nha NK phan phoi xe nang truc tiep va doc quyen tai Viet Nam 0962 051 448 (4.7.2013).
 15. Marketingthuonghieu.com.vn kenh thong tin quang ba thuong hieu Viet (23.3.2010).
 16. XE BAN TAI SO 1 VIET NAM HIEN NAY (17.10.2011).
 17. Do va phu kien Bong Ban.Hang chinh hang, phan phoi doc quyen tai Viet Nam. (16.11.2009).
 18. DANG KY LOGO CONG TY DOC QUYEN (12.8.2011).
 19. Cung cap san pham doc quyen, Chuot go KunKun - ban go da nang MLucky - Made in Viet Nam (20.12.2010).
 20. San thuong mai Vat lieu xay dung va trang thiet bi noi that tai Viet Nam (2.7.2009).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2014 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 113.190.40.141, 02 June, 2014 11:45:59 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).