Rao vặt: Khach san A Real Brother.

PhanVien.Com . Rao Vặt . Liên Kết - Hợp Tác . Khach san A Real Brother.

Khach san A Real Brother.

Tin rao Khach san A Real Brother được đăng vào chủ đề Liên Kết - Hợp Tác, khu vực Hồ Chí Minh , thể loại Chưa xác định ngày 24/9/2009 bởi Rao Vat. Khach san A Real Brother đã có tất cả 8 lượt xem.
Khach san A Real Brother - Bản không dấu.
Khach san A Real Brother - Bản có dấu.

Sponsored links:

Khaùch saïn A Real Brother ôû thaønh phoá Hoà Chí Minh laø ngoâi nhaø cuûa baïn khi xa nhaø. Khaùch saïn chuùng toâi khai tröông vaøo thaùng 8 naêm 2008,A Real Brother laø khaùch saïn 3 sao naèm ôû phía nam Vieät Nam, vôùi 36 phoøng ñaày ñuû tieän nghi. Moãi phoøng ñöôïc trang bò boàn taém, maùy laïnh, wifi, tivi, mini bar… Khaùch saïn chuùng toâi toïa laïc ôû quaän Bình Taân vaø gaàn khu coâng nghieäp Taân Taïo vaø naèm treân quoác loä 1A raát thuaän tieän cho vieäc ñi laïi. Gía caû hôïp lyù vôùi ñoäi nguõ nhaân vieân chuyeân nghieäp vaø phuïc vuï taän tình quyù khaùch seõ caûm thaáy haøi loøng khi nghæ chaân taïi khaùch saïn chuùng toâi. Raát haân haïnh ñöôïc phuïc vuï quyù khaùch.
 
Gía phoøng:
Phoøng Standard: 250,000 ngaøn
Phoøng Superior: 380,000 ngaøn
Phoøng Deluxe : 680,000 ngaøn         
 
Haõy lieân laïc vôùi chuùng toâi ñeå bieát theâm thoâng tin. Ñòa chæ: 24 -26 ñöôøng 53D P.Taân Taïo Q.Bình Taân. Ñieän thoaïi: 62539815 – 62539816
 
Sponsored links:
Phan Viễn
Kết nối với nhà phát triển ứng dụng phần mềm Phan Viễn trên Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 210.211.106.60, 10 February, 2013 03:33:59 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).