Rao vat: KHOA HOC GIOI THIEU YEU CAU TIEU CHUAN THEO ISO 9001:2008(LH:0973.774.930).

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . KHOA HOC GIOI THIEU YEU CAU TIEU CHUAN THEO ISO 9001:2008(LH:0973.774.930).

KHOA HOC GIOI THIEU YEU CAU TIEU CHUAN THEO ISO 9001:2008(LH:0973.774.930).

Tin rao KHOA HOC GIOI THIEU YEU CAU TIEU CHUAN THEO ISO 9001:2008(LH:0973.774.930) duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 18/9/2011 boi Rao Vat. KHOA HOC GIOI THIEU YEU CAU TIEU CHUAN THEO ISO 9001:2008(LH:0973.774.930) da co tat ca 12 luot xem.
KHOA HOC GIOI THIEU YEU CAU TIEU CHUAN THEO ISO 9001:2008(LH:0973.774.930) - Bản không dấu.
KHOA HOC GIOI THIEU YEU CAU TIEU CHUAN THEO ISO 9001:2008(LH:0973.774.930) - Bản có dấu.

Sponsored links:
CONG TY CO PHAN GIAO DUC VIET NAM
Tru so chinh:Phong 2 Nha A3 - Dai Hoc Quoc Gia - Cau Giay – Ha Noi
VPDD TP. Ha Noi: So 554 Hoang Quoc Viet - Cau Giay – Ha Noi
VPDD TP. HCM1: So 131/26 Duong 3/2 Phuong 11 Quan 10 TP. HCM
VPDD TP.HCM2: So 195 Duong D2 Phuong 25 Q.Binh Thanh TP. HCM
Tel : 0946.094.756 - 0973 77 49 30 (Gap Ms Dung)
Fax : 08. 6293 4628
Email: kimdung0889@gmail.com
Nick: hoahuongduong_08nd
Website: http://hcm.giaoducvietnam.edu.vn
 I.  KHOA HOC GIOI THIEU YEU CAU TIEU CHUAN THEO ISO 9001:2008
Khoa hoc nay duoc thiet ke nham cung cap kien thuc ve bo tieu chuan ISO 9000 (phien ban nam 2008) cho hoc vien va giup cho hoc vien hieu khai niem va nguyen tac chung cua He thong Quan ly Chat luong.
1. Muc dich lop hoc
- Giup cho hoc vien nam vung yeu cau chung cua bo tieu chuan ISO 9001 – He thong Quan ly Chat luong.
- Tam quan trong cua viec bao ve Chat luong va su tham gia cua moi ca nhan vao trong He thong Quan ly Chat luong.
2. Doi tuong tham du lop hoc
Tat ca cac can bo nen tham gia khoa hoc nay de tim hieu ve He thong Quan ly Chat luong , giup Doanh nghiep co duoc nhung kien thuc chuan ve bo tieu chuan ISO 9000 .
3. Loi ich tham du cua lop hoc
- Hoc vien se nam duoc kien thuc co ban ve He thong Quan ly Chat luong – Khai niem va cac nguyen tac.
- Cong viec kinh doanh se duoc cai thien nhu the nao khi ap dung He thong Quan ly Chat luong.
- Cac nguyen tac quan ly chat luong se ho tro ban trong cong viec nhu the nao
- Cau truc chinh cua bo tieu chuan ISO 9001:2008.
- Hieu duoc noi dung chinh cua tieu chuan.
- Tai sao can ap dung He thong Quan ly Chat luong - Muc tieu, loi ich cua He thong Quan ly Chat luong.
4.  Thoi gian va hoc phi
- Thoi gian hoc: 2 ngay
-  Ngon ngu hoc va ngon ngu tai lieu: Tieng Viet
-  Hoc phi: 1.200.000d/hoc vien (Gom tai lieu, chung chi, teabreak, an trua)                                        
-  Dia diem hoc tai Ho Chi Minh
Co so 1: So 131/26 Duong 3/2 Phuong 25 Quan Binh Thanh TP HCM
Co so 2: So 195 Duong D2 Phuong 25 Quan Binh Thanh TP HCM
II. KHOA HOC NHAN THUC HTQL MOI TRUONG THEO ISO 14001: 2004
 
1. Muc dich lop hoc: Khoa hoc nay giup cho hoc vien hieu duoc ly thuyet va cach thuc hanh xay dung & ap dung He thong Quan ly Moi truong theo tieu chuan ISO 14001- 2004 nham nang cao trinh do ve Quan ly Moi truong, dem lai ket qua tot nhat doi voi viec kiem soat anh huong cua Moi truong do cac hoat dong, san pham va dich vu cua to chuc.
2. Doi tuong tham du: Tat ca cac can bo CNV trong cac to chuc, cac cong ty nen tham gia khoa hoc nay de tim hieu ve He thong Quan ly Moi truong giup Doanh nghiep co duoc nhung kien thuc chuan ve bo tieu chuan ISO 14001: 2004.
3. Thoi gian va hoc phi
- Thoi gian hoc: 2 ngay
- Hoc phi: 1.200.000d/hoc vien (Bao gom tai lieu, chung chi , teabreak, an trua)
II.                  KHOA HOC NHAN THUC YEU CAU TIEU CHUAN HTQL AN TOAN SUC KHOE NGHE NGHIEP THEO OHSAS 18001:2007
 
An toan Suc khoe Nghe nghiep la yeu to hang dau can duoc quan tam va nhan thuc cao trong tat ca cac loai hinh doanh nghiep dac biet trong khoi san xuat.
1. Muc dich lop hoc
- Giup cho hoc vien nam vung yeu cau chung cua bo tieu chuan OHSAS 18001:2007- He thong Quan ly An toan Suc khoe Nghe nghiep.
- Tam quan trong cua viec bao ve chat luong va su tham gia cua moi ca nhan vao trong He Thong Quan Ly cua Doanh nghiep.
2. Doi tuong tham du: Tat ca cac can bo CNV nen tham gia khoa hoc nay de tim hieu ve He thong Quan ly An toan Suc khoe Nghe nghiep giup DN co duoc nhung kien thuc chuan ve bo tieu chuan OHSAS 18001: 2007.
3. Loi ich cua lop hoc
- He thong Quan ly An toan Suc khoe Nghe nghiep – Khai niem va cac nguyen tac.
- Cong viec kinh doanh se duoc cai thien nhu the nao khi ap dung He thong Quan ly An toan Suc khoe Nghe nghiep.
- Cac nguyen tac Quan ly An toan Suc khoe Nghe nghiep se ho tro ban trong cong viec nhu the nao.
- Cau truc chinh cua bo tieu chuan OHSAS 18001: 2007.
- Hieu duoc noi dung chinh cua tieu chuan.
- Tai sao can ap dung He thong Quan ly An toan Suc khoe Nghe nghiep - Muc tieu va loi ich cua He thong Quan ly An toan Suc khoe Nghe nghiep.
4. Thoi gian va hoc phi
- Thoi gian hoc: 2 ngay
- Ngon ngu hoc va ngon ngu tai lieu:    Tieng Viet
- Hoc phi: 1.300.000d/hoc vien (Gom tai lieu, chung chi, teabreak, an trua)
DIA DIEM HOC: 444 Hoang Quoc Viet – Cau Giay – Ha Noi (doi dien DH Dien Luc)
DOI NGU GIANG VIEN: Doi ngu giang vien la nhung chuyen vien tu van - dao tao da trai qua kinh nghiem thuc te o nhieu cong ty khac nhau. Nho vay, qua trinh dao tao mang tinh thuc te va tinh ung dung cao..Noi dung dao tao dieu chinh phu hop voi thoi luong va tinh hinh thuc te cua tung doanh nghiep. 



Add: VP1: So 131/26 Duong 3/2 Phuong 11 Quan 10 TP. HCM
VP2:So 195 Duong D2 Phuong 25 Quan Binh Thanh TP. HCM
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: KHOA HOC GIOI THIEU YEU CAU TIEU CHUAN THEO ISO 9001:2008(LH:0973.774.930).

 1. MO LOP BOI DUONG KY SU DINH GIA (LH:0973.774.930) (18.9.2011).
 2. Chuyen doi ISO 9001:2008 Co hoi cai tien HTQLCL (12.11.2009).
 3. BIEN TAN INVT SX THEO TIEU CHUAN CUA DUC-CHAT LUONG CAO-BAO HANH DAI LAU!!! (22.11.2012).
 4. MAY DAN THÙNG CARTON 2 MAT DU KICH CO THEO YEU CAU KHACH HANG (10.5.2011).
 5. NHAN GIA CONG - LAP RAP MACH DIEN TU THEO YEU CAU (30.11.2010).
 6. SAN XUAT NON BAO HIEM THEO YEU CAU (7.8.2011).
 7. BON NHUA TIEU CHUAN NAM THANH (www.namthanh.net) (8.7.2010).
 8. Gioi thieu cac bac web tra cuu Ket qua xo so nhanh gon, chuan xac nay (19.10.2010).
 9. BAN DEMO MIEN PHI DÙNG PHAN MEM QUAN LY BAN HANG MA VACH TIEU CHUAN QUOC TE (15.4.2009).
 10. 80 VCD hoc tieng anh tren truyen hinh theo chuan giao duc My! (16.10.2010).
 11. Kiem tien de dang: Chi can gioi thieu khach hang cho VMMS (5.9.2011).
 12. MoBiFone - Dang Cap Dai Gia - Nhan Lam Sim Theo Y Muon - Theo Yeu Cau - Gia = 150k = 1 so (12.4.2010).
 13. Tuyen lam them online tai nha: TIEU DÙNG THEO NHOM (14.10.2010).
 14. Nha Phan Phoi San Pham Doc Quyen Seal Niem Phong, Niem Chi Dat Chuan Iso Pat 17712 (2.8.2011).
 15. ban Pallet go, cac san pham go keo xe theo tieu chuan xuat khau (12.3.2011).
 16. Tri nam da, tan nhang,cai thien lan da kho rap voi Collagen Plus (29.3.2012).
 17. Binh ap luc - Do cong ty Co phan thiet bi ap luc Dong Anh che tao theo tieu chuan DIN - Bao hanh 36 thang (28.4.2011).
 18. AHEAD HCM - KHAI GIANG CAC KHOA DAO TAO ISO (3.12.2011).
 19. Nhan giup viec nha theo gio (ca ngay Tet), khong nau an tai quan Phu Nhuan (2.1.2013).
 20. Cua thep chong chay san xuat theo tieu chuan PCCC (11.6.2011).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 180.76.5.137, 03 February, 2013 07:28:13 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).