Rao vat: KHOA HOC TIENG VIET CHO NGUOI NUOC NGOAI.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . KHOA HOC TIENG VIET CHO NGUOI NUOC NGOAI.

KHOA HOC TIENG VIET CHO NGUOI NUOC NGOAI.

Tin rao KHOA HOC TIENG VIET CHO NGUOI NUOC NGOAI duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 13/4/2011 boi Rao Vat. KHOA HOC TIENG VIET CHO NGUOI NUOC NGOAI da co tat ca 64 luot xem.
KHOA HOC TIENG VIET CHO NGUOI NUOC NGOAI - Bản không dấu.
KHOA HOC TIENG VIET CHO NGUOI NUOC NGOAI - Bản có dấu.

Sponsored links:
 

TRUONG DAI HOC NGOAI NGU
-TIN HOC THANH PHO HO CHI MINH

TRUNG TAM
TU VAN DAO TAO & PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC

_____________________________________________________________________

TIENG VIET CAP TOC CHO NGUOI NUOC NGOAI

(HOA – ANH -
NHAT - HAN)

Cac cap do:

 

Tieng Viet can ban
: 48 tiet

Tieng Viet giao
tiep : 96 tiet

Tieng Viet thuong
mai : 96 tiet

Tieng Viet nang
cao : 96 tiet

 

Dat biet :

 

Trung tam co the to chuc cac lop tai tu gia
va doanh nghiep theo yeu cau cua tung hoc vien.

 

·       
Doi ngu giao vien chuyen nghiep, tre trung, nang dong, gioi chuyen mon, thao ngoai ngu;

·       
Phuong phap giang day sinh dong, giup hoc vien nam bai tai
lop;

·       
Giao trinh duoc thiet ke khoa hoc va co tinh ung dung
cao;

·       
Thoi gian hoc linh dong, theo yeu cau cua hoc vien;

·       
Giang day bang nhieu thu  tieng: Anh/Hoa/Nhat/Han

 

“Hoc phi thap chat luong cao !”

 

Hay lien he ngay voi chung toi de duoc biet them chi tiet :

 

Hotline:

0983 360 360 - 0974 360 360 – 0984 360
360

 

Trụ sỏ
chính: M4 – M7 – M8  Duòng
Thát Son, P.15, Q.10,
Thành phó Hò Chí Minh

Chi nhánh: 
Só 83 Lo DC 29 Khu do thị Viẹt
Sing, An Phú, Thuạn An, Bình Duong

Diẹn
thoại: (08) 62647424 (0650) 3948761   Fax : (08) 62647423  (0650)3713606

Email: director@huflit-hr.com

Skype: huflit_consultant_service
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 94.249.204.11, 04 February, 2013 13:12:18 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).