Rao vat: TUYEN DUNG XUAT KHAU LAO DONG DAI LOAN TAI CONG TY HALASUCO.

PhanVien.Com . Rao Vat . Thong Tin Tuyen Dung . TUYEN DUNG XUAT KHAU LAO DONG DAI LOAN TAI CONG TY HALASUCO.

TUYEN DUNG XUAT KHAU LAO DONG DAI LOAN TAI CONG TY HALASUCO.

Tin rao TUYEN DUNG XUAT KHAU LAO DONG DAI LOAN TAI CONG TY HALASUCO duoc dang vao chu de Thong Tin Tuyen Dung, khu vuc Ha Noi , the loai Viec Lam ngay 23/8/2011 boi Rao Vat. TUYEN DUNG XUAT KHAU LAO DONG DAI LOAN TAI CONG TY HALASUCO da co tat ca 374 luot xem.
TUYEN DUNG XUAT KHAU LAO DONG DAI LOAN TAI CONG TY HALASUCO - Bản không dấu.
TUYEN DUNG XUAT KHAU LAO DONG DAI LOAN TAI CONG TY HALASUCO - Bản có dấu.

Sponsored links:
TUYEN LAO DONG DI LAM VIEC CO THOI HAN TAI DAI LOAN

Nguoi phu trach: VU DUC TINH
Tel: 0989 128 313 Ym: vuductinh_82hn Sky: vuductinh_82vn
Dia chi: So 47, Ngo 149, Ho Tung Mau, Cau Dien, Tu Liem, Ha Noi.

Cong ty HALASUCO la doanh nghiep nha nuoc hoat dong tren linh vuc dua nguoi lao dong di lam viec co thoi han o nuoc ngoai theo giay phep so: 06/BLDTBXH_ GPXKLD do Bo Lao Dong Thuong Binh cap ngay 22/02/2005.
Hien nay, doanh nghiep dang can tuyen lien tuc Nam + Nu lao dong pho thong di lam viec co thoi han tai Dai Loan nhu sau:

I. NGANH NGHE CAN TUYEN VA NOI LAM VIEC
1. Nam, nu cong nhan trong cac nha may: Dien tu, thuc pham, det, co khi, lai xe, det may, dong goi,...
2. Nu giam ho cong: Ho ly, y ta lam viec tai cac benh vien, vien duong lao.
3. Nu giup viec gia dinh, neu duoc chon phai gap chu truc tiep tren skype.
4. Noi lam viec: Dai Bac, Dai Trung, Dai Nam, Cao Hung
Tuy theo su lua chon ve nganh nghe, noi lam viec cua nguoi lao dong, cong ty se sap xep don hang phu hop, cam ket thoi gian tang ca cua cac don hang tu 2,5 gio tro nen tuy theo don hang cu the, se pho bien truc tiep toi nguoi lao dong.
5. So luong tuyen lien tuc, khong han che

II. Yeu cau tuyen chon:
• Nam / nu: di lam cong nhan nha may, ho ly, giup viec.
• So luong: 500 nguoi
• Tuoi: Tu du 18 tuoi den 35 tuoi. Biet tieng Trung (chua biet co lop dao tao tai cong ty) chua di Dai Loan (hoac da di Dai Loan ve).
• The luc: Nam cao tu 165 cm tro len, nang tu 53 kg tro len,
Nu cao tu 155cm tro len, nang tren 42kg,
Suc khoe tot, khong mac cac benh truyen nhiem, nan y.

III QUYEN LOI CUA NGUOI LAO DONG
- Duoc ky hop dong lao dong 02 nam gia han 1 nam
- Luong can ban : 17.880 NDT/thang tren 8h lao dong
- Tien lam them gio tinh theo phap luat Dai Loan ( Tuong duong 100 NDT/1h ). Du kien thu nhap khoang 13.000.000 - 21.000.000 (VND)/ thang.
Cong ty ho tro nguoi lao dong cac thu tuc vay von tai Ngan hang chinh sach va Phat trien Nong thon Viet Nam ( co the vay toi 80% - 100% tong so tien di lao dong tai Dai Loan ).
VI. CHI PHI XUAT CANH VA QUY TRINH XUAT CANH
1. Chi Phi Xuat canh
- Cong nhan cong xuong: 3.200 USD - 6.000 USD, tuy theo don hang cu the.
- Ho ly, giup viec: 3.000 USD - 4.900 USD, tuy theo don hang cu the
2. Quy trinh xuat canh lam viec tai Dai Loan
- Nguoi lao dong nen cong ty tim hieu ve kha nang cong ty va khai form
- Chua biet tieng se duoc dao tao duoi trung tam dao tao cua cong ty, hoc phi la 2tr/khoa, giao duc dinh huong mien phi, cho o mien phi. ( thoi gian dao tao toi khi nguoi lao dong sang Dai Loan lam viec, tai Dai Loan se co can bo van phong Dai Dien ho tro tieng, tay nghe cho cac lao dong moi sang )
- Tien do xuat canh tu 1 thang toi 1.5 thang tinh tu luc lao dong hoan thien thu tuc ho so.
- Hinh thuc tuyen: Gui Form va tuyen truc tiep
- So luong tuyen: Lien tuc, thuong xuyen theo don hang lam viec tai Dai Loan gui ve.
- Lao dong trung tuyen phai hoan thien ho so ( bao gom: Ho chieu, tu phap, KSK, giay to doi chung dong vi ) visa, ve, toan bo chi phi xuat canh con lai hoan tat vao ke toan khi lao dong bay.
- Du kien bay: Gui form, trung tuyen sau 10 - 30 ngay xuat canh. Trong thoi han 30 ngay tinh tu ngay trung tuyen lao dong co quyen rut toan bo ho so va cac khoan nop ( neu co) neu khong xuat canh duoc.
V. HUONG DAN HOAN THIEN THU TUC HO SO
1. Di Dai Loan hay bat ky mot quoc gia nao quan trong nhat la ho chieu, anh chi co y dinh di thi thu tuc dau tien la can nen cong an tinh, thanh pho lam ho chieu.
Dieu kien lam ho chieu: CMND, so ho khau ( chu y: ho khau co sua chua can xin dau cong an xa dong dau nen cho sua ), 4 anh 4x6 nen trang ( anh khong duoc de toc che tai ).
2. Tu phap ( giay chung nhan khong tien an tien su thoi han 6 thang )
+ Dieu kien lam tu phap: Anh chi khong co tien an tien su, hoac man han cai tao tro thanh cong dan Viet Nam ( khong bi an treo ), nen cong an tinh, thanh pho ( co tinh lam o So Tu Phap ) de lam tu phap truoc khi di can CMND va 2 anh 4x6.
Chu y: Trong qua trinh khai lam tu phap tren CA Tinh cac anh chi chu y tot nhat la khai lam ruong tu khi 14 tuoi den nay de duoc lay tu phap trong vong 7 ngay, tranh viec khai dia chi cong tac nhieu noi, viec xac minh se lau hon, viec lay tu phap co khi 1, 2 thang moi lay duoc.
+ Neu o tinh khong lam tu phap duoc thi co the nen truc tiep cong ty, co can bo chuyen trach se lam tu phap cho anh chi. ( Doi voi anh chi ho khau o Ha Tay cu - Ha Noi moi phai truc tiep cam 2 anh 4x6, ho khau, cmnd nen 54B Tran Hung Dao - Ha Noi de lam truc tiep ).
3. Suc Khoe
Chu y: Ngay tu nam 2009 phia Dai Loan da cho phep tiep nhan lao dong bi viem gan B duoc lao dong tai Dai Loan.
+ Viec kham suc khoe ngay tu ban dau la viec nen lam de biet ngay minh co du suc khoe de di lao dong tai nuoc ngoai theo dung quy dinh khong, hien tai o Khu vuc phia bac va Mien Trung chi co 3 benh vien du tieu chuan de cap xac nhan du tieu chuan suc khoe la Benh Vien giao thong Van Tai va Benh vien Trang An, Benh vien Bach Mai.
+ Anh chi lao dong khi di kham suc khoe se co can bo chuyen trach KSK cua cong ty dua di va huong dan, co ket qua KSK sau 1 - 2 ngay, suc khoe se tu dong chuyen ve cong ty va chuyen truc tiep toi anh chi lao dong de biet ket qua suc khoe cua minh.
4. Giay to doi chung dong vi
+ Theo quy dinh cua Van Phong Dai Bac, tat ca anh chi khi di lao dong Dai loan can co 1 trong nhung giay to sau:
- Doi voi anh chi di DL ve roi: can Ho chieu cu, hoac the cu tru, hoac the bao hiem + CMND + Ho chieu + Cota Dai Loan ( Can bo dong vi cong ty phu trach ).
Truoc khi co quyet dinh di Dai Loan tot nhat anh chi nen tim hieu ky minh co giay to gi ngay khi chua lam ho chieu va co van de thac mac ve giay to phai goi truc tiep de duoc huong dan ho so, tranh viec phat sinh giay to dong vi theo quy dinh Cap VISA di Dai Loan tren Van Phong Dai Bac
Mot doi dong nhan gui!
Tran trong: gui toi anh chi chuan bi di lam viec tai Dai Loan lam giau cho ban than va que huong. Doi voi ban than anh chi quyet dinh di lam viec tai nuoc ngoai la mot quyet dinh kho khan khi chi ra mot so tien qua lon, de dam bao anh chi tim duoc mot dia chi dang tin cay khong ton tien qua moi gioi trung gian de giao niem tin, mong anh chi hay tim hieu ky ve kha nang cua cong ty, so luong xuat canh, he thong don hang bang cam nhan cua minh khi xuong trung tam dao tao cua cong ty ( Cac anh chi hay tim hieu ky de gui niem tin lam giau cua minh toi cong ty dang tin tuong, gap can bo cong ty tu van, ho tro ).

LIEN HE TRUC TIEP DE DUOC HO TRO, TU VAN, HEN GAP TRUC TIEP
- Tren thong bao da huong dan day du, anh chi chu y doc ky moi huong dan thu tuc, quy trinh.
phong tiep nhan lao dong:
Nguoi phu trach: VU DUC TINH
Tel: 0989 128 313 Ym: vuductinh_82hn Sky: vuductinh_82vn
Dia chi: So 47, Ngo 149, Ho Tung Mau, Cau Dien, Tu Liem, Ha Noi.
Chuc anh chi Suc Khoe - Hanh Phuc - Co Nhung Quyet Dinh Dung Ve Phuong Huong Lam Giau Cho Ban Than !

Lao dong dai loan, Tuyen dung, xkld dai loan, XKLD DAI LOAN, LAO DONG DAI LOAN, TUYEN DUNG LAO DONG DAI LOAN, tuyen dung lao dong dai loan, tuyen dung lao dong dai loan, tuyen dung lao dong xuat khau nuoc ngoai, tuyen dung lao dong xuat khau dai loan, tuyen dung xuat khau lao dong dai loan, tuyen dung xkld, dai loan, dai loan.
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.33.88, 04 February, 2013 06:12:51 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).