Rao vat: Lien Thong Tu Cao Dang Len Dai Hoc Thuong Mai Nam 2011.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . Lien Thong Tu Cao Dang Len Dai Hoc Thuong Mai Nam 2011.

Lien Thong Tu Cao Dang Len Dai Hoc Thuong Mai Nam 2011.

Tin rao Lien Thong Tu Cao Dang Len Dai Hoc Thuong Mai Nam 2011 duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ha Noi , the loai Can Mua ngay 15/8/2011 boi Rao Vat. Lien Thong Tu Cao Dang Len Dai Hoc Thuong Mai Nam 2011 da co tat ca 471 luot xem.
Lien Thong Tu Cao Dang Len Dai Hoc Thuong Mai Nam 2011 - Bản không dấu.
Lien Thong Tu Cao Dang Len Dai Hoc Thuong Mai Nam 2011 - Bản có dấu.

Sponsored links:
TRUONG DAI HOC THUONG MAI
THONG BAO TUYEN SINH LIEN THONG
(TU CAO DANG LEN DAI HOC HE CHINH QUI NAM 2011)
- Can cu chi tieu tuyen sinh nam 2011 cua Bo Giao duc va Dao tao giao cho Truong Dai hoc Thuong Mai.
Truong Dai hoc Thuong Mai tuyen sinh Dao tao lien thong tu trinh do Cao dang len trinh do Dai hoc nam 2011 nhu sau:
1. NGANH DAO TAO:
• Nganh dao tao: Ke Toan, Quan Tri Kinh Doanh
• So luong tuyen sinh: 300 sinh vien
2. DOI TUONG TUYEN SINH: Hoc sinh da tot nghiep Cao Dang.
a. Nhung nguoi da tot nghiep cao dang nam 2011 tu loai Kha tro len duoc du thi ngay sau khi tot nghiep; neu tot nghiep loai Trung binh phai co thoi gian lam viec gan voi chuyen mon duoc dao tao tu 01 nam tro len tinh den ngay du thi
b. Nhung nguoi da tot nghiep cao dang cac nganh khac (nhung trong cung mot khoi nganh) co nganh gan hoac phu hop voi nganh dang ky du thi voi thoi gian cong tac tu 1 nam tro len, neu muon dang ky du thi phai hoc them mot khoi luong kien thuc bo sung de co du trinh do dau vao nganh theo hoc lien thong theo quyet dinh cua Hieu truong truong Dai hoc Thuong Mai.
3. MON THI TUYEN:
- Nganh Quan tri kinh doanh:
+ Mon co so nganh: Marketing can ban
+ Mon nganh: Quan tri hoc
- Nganh Ke toan:
+ Mon co so nganh: Nguyen ly ke toan
+ Mon nganh: Ke toan tai chinh
4. HO SO THI TUYEN:
- Tui ho so DKDT (theo mau nha truong gom: Phieu dang ky du thi theo mau - 02 ban; So yeu ly lich theo mau co xac nhan cua dia phuong - 02 ban; Giay xac nhan so nam kinh nghiem - 01 ban).
- Ban sao cong chung bang tot nghiep Cao Dang (02 ban).
- Ban sao cong chung bang diem tot nghiep Cao Dang (02 ban).
- Giay kham suc khoe do co quan y te cap huyen tro len cap (01 ban).
- 02 phong bi dan tem, ghi ro dia chi bao tin va so dien thoai.
- 04 anh 3x4 va Giay to uu tien (neu co).
5. KE HOACH DAO TAO, THOI GIAN DAO TAO: - Thoi gian dao tao: 1,5 nam den 2 nam.
- Nguoi hoc theo hinh thuc hoc ban ngay, tap trung lien tuc tai truong, thuc hien Quy che tuyen sinh, Quy che dao tao dai hoc va cao dang he chinh quy, sau khi ket thuc khoa hoc, neu du dieu kien xet va cong nhan tot nghiep cua he chinh quy, nguoi hoc duoc cap bang tot nghiep dai hoc he chinh quy.
Tot nghiep duoc cap bang Dai hoc chinh quy. Bang tot nghiep do Truong Dai hoc Thuong Mai cap.
6. THOI GIAN ON TAP, THOI GIAN THI
De tao dieu kien cho cac sinh vien co nhu theo hoc khoa dao tao lien thong nha truong lien tuc to chuc cac dot thi lien thong vao cac thoi diem khac nhau nhu sau:
Nhan ho so tu 5 /07 den thang 09 / 2011
Du Kien on tap dau : 09/2011; Du kien thi tuyen cuoi : 09/2011
7. DIA CHI DANG KY BAN, NOP HO SO
PHONG TUYEN SINH & HOP TAC DAO TAO :
D/c: So 235 – Duong Hoang Quoc Viet – Cau Giay - Ha Noi.
(Cong truong Dai Hoc Dien Luc)
Dien thoai: 04.66.83.63.32
Hotline: 0986.130.568
Mail: Hotline.tuyensinh@gmail.com
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.32.60, 04 February, 2013 12:14:07 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).