Rao vat: Lien thong trai nghanh len dai hoc chinh quy 11/2012.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . Lien thong trai nghanh len dai hoc chinh quy 11/2012.

Lien thong trai nghanh len dai hoc chinh quy 11/2012.

Tin rao Lien thong trai nghanh len dai hoc chinh quy 11/2012 duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ha Noi , the loai Can Ban ngay 24/9/2012 boi Rao Vat. Lien thong trai nghanh len dai hoc chinh quy 11/2012 da co tat ca 9 luot xem.
Lien thong trai nghanh len dai hoc chinh quy 11/2012 - Bản không dấu.
Lien thong trai nghanh len dai hoc chinh quy 11/2012 - Bản có dấu.

Sponsored links:
BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TRUONG DAI HOC KINH DOANH Doc lap - Tu do - ¬¬Hanh phuc
VA CONG NGHE HA NOI


TRUONG DAI HOC KINH DOANH VA CONG NGHE HA NOI
THONG BAO TUYEN SINH LIEN THONG NAM 2012
LIEN THONG TU TRUNG CAP LEN DAI HOC
LIEN THONG TU CAO DANG LEN DAI HOC
(HOC NGOAI GIO HANH CHINH)

Truong Dai hoc Kinh doanh va Cong nghe Ha Noi tuyen sinh he Dao tao lien thong tu Trung cap, Cao dang len Dai hoc nam 2012 nhu sau:

1. NGHANH DAO TAO:
- Ke Toan
- Quan tri kinh doanh
- Tai chinh ngan hang
- Cong Nghe thong tin

2. DOI TUONG TUYEN SINH: Hoc sinh da tot nghiep Trung cap, Cao dang Chinh Quy, Tai Chuc, Nghe, He dao tao tu xa,Trai Nghanh hoc…deu duoc thi ngay (ke ca tot nghiep loai TB va TB Kha)

3. MON THI TUYEN:
3.1 He TC len DH : thi Toan + Mac Le nin + Co so nghanh
3.2 He CD len DH : thi Mac Le nin + Co so nghanh

4. HO SO TUYEN SINH:
- Tui ho so (Phieu dang ky tuyen sinh) theo mau cua nha truong
- Ban sao bang tot nghiep hoac giay chung nhan tot nghiep, bang diem (co cong chung)
- 4 anh 3x4

5. THOI GIAN DAO TAO:
5.1 Thi sinh thi TC len DH: Thoi gian dao tao 2 nam
5.2 Thi sinh thi CD len DH: Thoi gian dao tao 1 nam
Tot nghiep duoc cap bang Dai hoc Chinh Quy, bang tot nghiep do Truong Dai hoc Kinh doanh va Cong Nghe Ha Noi cap

6. DIA DIEM DAO TAO:
Truong Tu Thuc Cong Nghe Ha Noi – So 10 Nguyen Truong To, HN

7. THOI GIAN NHAN HO SO:
De tao dieu kien cho cac sinh vien co nhu cau theo hoc khoa dao tao lien thong nha truong tiep nhan ho so thi nhu sau :
Du kien on tap : 08/2012; Thi tuyen: 08-09/09/2012 lich cu the xem tai :
+ https://www.facebook.com/tuthuchanoi
+ http://www.daotaodaihoc.edu.vn

8. DIA CHI MUA, DANG KY, NOP HO SO:

Phong hop tac lien ket tuyen sinh, Phong 101 – Tang 1 (khu nha 3 tang ben tay trai) So 10 Nguyen Truong To , Ba Dinh, Ha Noi (Trong khuon vien Trung Tam Day Nghe Quan Ba Dinh)

Lien he truc tiep voi giao vien chu nhiem de dang ky lay lich on tap va dang ky du thi :
Giao Vien Chu Nhiem : Thay Hieu
Mobile: 0915 115 725 – 0466 806 764
Yahoo: vuhieu2309@Gmail.com
Truy cap Website: www.daotaodaihoc.edu.vn
https://www.facebook.com/tuthuchanoi
……………………………………………………………………………
Ghi chu:
- Thoi gian hoc vao cac buoi toi trong tuan hoac Toi T6, Ngay T7, CN
- Truong Tu Thuc Cong Nghe Ha Noi la 1 trong nhung don vi duoc phep tuyen sinh va to chuc dao tao he lien thong Dai hoc Chinh Quy
Ngoai ra, Thi sinh co the tham khao them thong tin tuyen sinh khac cua nha truong tai trang web https://www.facebook.com/tuthuchanoi hoac www.daotaodaihoc.edu.vn
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Lien thong trai nghanh len dai hoc chinh quy 11/2012.

 1. Lien thong trai nghanh len dai hoc chinh quy 11/2012 (24.9.2012).
 2. Lien Thong bang nghe len Dai hoc chinh quy dot 5/2012 (21.5.2012).
 3. LIen THong TRai nganh len DAi hoc chinh quy 2012 (cap bang chinh quy) (28.6.2012).
 4. Lien THong Cao Dang nghe Len Dai Hoc Chinh Quy nam 2012 (21.9.2012).
 5. Lien thong trai nganh len Dai hoc chinh quy khoa hoc 2012-2014 (1.10.2012).
 6. lien thong trung cap len dai hoc thuong mai chinh quy dot 4/2012 (29.3.2012).
 7. Lien thong chinh quy nganh ke toan tu cao dang len dai hoc dot 11/2012 (29.10.2012).
 8. Lien Thong Trung Cap Len Dai Hoc Chinh Quy Nganh Ke Toan Khoa 1/2012 (8.2.2012).
 9. Lien thong cao dang nghe len dai hoc chinh quy 2011 (15.8.2011).
 10. Lien Thong Trung Cap Nghe Len Dai Hoc Chinh QUy nam 2011(0975 343 375) (4.10.2011).
 11. Lien thong cao dang len dai hoc chinh quy (18.8.2011).
 12. HOT..Lien thong Tu Trung Cap len Dai Hoc Dien Luc he chinh quy 9/2011 (18.8.2011).
 13. Lien thong tu trung cap len dai hoc chinh quy nghanh ke toan (20.8.2011).
 14. Lien Thong Dai Hoc Thuong Mai - Tuyen sinh He Chinh Quy tu trung cap, cao dang len DH (12.12.2011).
 15. Tuyen Sinh Lien Thong DH Chinh Quy - DH Kinh Doanh Cong Nghe Ha Noi (3.9.2010).
 16. Lien thong trung cap len dai hoc cong nghiep hoc toi cap bang chinh quy (11.8.2011).
 17. Truong Ton Duc Thang xet tuyen TC nghe chinh quy nam 2012 (5.3.2012).
 18. Tuyen sinh Cao dang nghe len Dai hoc chinh quy (6.9.2011).
 19. Lien Thong Tu Trung Cap Len Dai Hoc Dien Luc Nam 2012 (2.8.2012).
 20. Lien Thong Tu Trung Cap Len Cao Dang 2012 (30.5.2012).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 58.186.141.11, 05 February, 2013 10:57:30 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).