Rao vat: LOP BOI DUONG KE TOAN TRUONG DO BO TAI CHINH CAP BANG.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . LOP BOI DUONG KE TOAN TRUONG DO BO TAI CHINH CAP BANG.

LOP BOI DUONG KE TOAN TRUONG DO BO TAI CHINH CAP BANG.

Tin rao LOP BOI DUONG KE TOAN TRUONG DO BO TAI CHINH CAP BANG duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 2/6/2009 boi Rao Vat. LOP BOI DUONG KE TOAN TRUONG DO BO TAI CHINH CAP BANG da co tat ca 128 luot xem.
LOP BOI DUONG KE TOAN TRUONG DO BO TAI CHINH CAP BANG - Bản không dấu.
LOP BOI DUONG KE TOAN TRUONG DO BO TAI CHINH CAP BANG - Bản có dấu.

Sponsored links:


TRUONG DAI HOC HÙNG
VUONG TPHCM

 

THONG BAO TUYEN SINH

KHOA BOI
DUONG KE TOAN TRUONG

THEO CHUONG TRINH DAO TAO CUA BO TAI CHINH BAN HANH

 

I.
DOI TUONG:

- Hoc vien tot
nghiep dai hoc chuyen nganh tai chinh, ke toan, kiem toan 02 nam tro len (tot
nghiep tu 2008 ve truoc).

-
Hoc vien tot nghiep trung cap hoac cao dang chuyen nganh tai chinh, ke toan,
kiem toan tu 03nam tro len (tot nghiep tu 2007 ve truoc).

CHUNG CHI : Truong DH Hung Vuong TPHCM cap chung
chi KE TOAN TRUONG theo mau quy dinh
va phoi bang thong nhat tren toan quoc cua BO
TAI CHINH VIET NAM.


 

II. NOI DUNG VA CHUONG
TRINH:

A. Chuong trinh: Theo
chuong trinh cua Vu che do ke toan – kiem toan, BO TAI CHINH.

-
Phan kien thuc chung.

-
Phan kien thuc nghiep vu (phan nay luon cap nhat nhung chinh sach, che do ke
toan moi ban hanh va tinh hinh thuc te den thoi diem to chuc khoa hoc de giang
day cho hoc vien).

B.
Noi dung gom hai phan:

-
Ke toan truong doanh nghiep. (Cac doanh nghiep thuoc cac thanh phan kinh te, ke
ca HTX).

-
Ke toan truong don vi ke toan nha nuoc. (Don
vi su nghiep, cac to chuc co su dung ngan sach nha nuoc va cac don vi su
nghiep, to chuc khong su dung kinh phi ngan sach nha nuoc, ke ca don vi thu chi
ngan sach va cac luc luong vu trang).

C. Thoi gian dao tao:

- Ke toan truong
doanh nghiep:                         288 tiet
hoc trong … … tuan.

- Ke toan truong
don vi ke toan nha nuoc:        192 tiet
hoc trong … … tuan.

D. Chi phi:

- Ke
toan truong don vi hanh chinh su nghiep:                  1.500.000d/hv

- Ke
toan truong doanh nghiep:                                           1.800.000d/hv

   Muc hoc phi tren chua bao gom tai lieu hoc
tap.

 

III. KHAI GIANG: THANG 6, THANG 7 NAM
2009.

- Ke
toan truong don vi hanh chinh su nghiep:      Hoc thu 7 va CN.

- Ke
toan truong doanh nghiep:                               Hoc
toi 2-4-6 va CN.

 

IV. HO SO GOM:

- Don dang ky
hoc (theo mau)

- Ban sao bang
cap co chung thuc.

- Don xac nhan
cong tac.

- 04 hinh 3x4.

 

V. NOP HO SO VA NHAP HOC TAI:

456 Truong Chinh, phuong 13
quan Tan Binh TPHCM

DIEN THOAI: 08 . 3849 6746
– 62680906 - 0945091628

 

 

(*) GIANG
VIEN NHIEU KINH NGHIEM THUC TE, LOP HOC IT HOC VIEN, DAY DU THIET BI TRO GIANG.

 
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: LOP BOI DUONG KE TOAN TRUONG DO BO TAI CHINH CAP BANG.

 1. SO TAY HOAN THIEN CHE DO KE TOAN, CHUNG TU, SO SACH, HE THONG BAO CAO TAI CHINH VA 300 SO DO KE TOAN DOANH NGHIEP (14.6.2012).
 2. CUNG CAP PHAN MEM KE TOAN, THIET KE WEBSITE,... (13.6.2011).
 3. Tuyen sinh trung cap KE TOAN hoc toi,1 nam co bang (16.11.2011).
 4. CONG TY TNHH MTV THIET KE Y TUONG (Idesign). (24.4.2009).
 5. TUYEN SINH TRUNG CAP CHUYEN NGHIEP CHINH QUY 2012 (hoc buoi toi) - KE TOAN, QTKD, TCNH, DIEN (31.10.2012).
 6. Cap chung chi hanh nghe kien truc su, tu van giam sat, ky su xay dung, ke toan truong... (11.10.2010).
 7. GSC Viet Nam: cung cap ghe hoi truong, ban, buc, rem... toan bo noi that hoi truong (3.12.2010).
 8. CUNG CAP PHAN MEM KE TOAN GIA RE (14.6.2011).
 9. KE TOAN TONG HOP- KE TOAN VIEN (5.10.2012).
 10. LIEN THONG TU TRUNG CAP LEN DAI HOC CONG DOAN NGANH KE TOAN, TCNH (27.10.2011).
 11. CHIEU SINH KHOA HOC NGHIEP VU KE TOAN, BAO CAO THUE BAO CAO TAI CHINH (24.2.2011).
 12. NHAN KHAI BAO THUE HANG THANG, KE TOAN VA QUYET TOAN CUOI NAM GIA CUC SOC (31.8.2011).
 13. Truong Trung cap KTKT Sai Gon noi lua chon cua cac ban tre (16.3.2012).
 14. Dia chi hoc ke toan truong hanh chinh su nghiep HN,HCMLH:0979055746 (16.8.2011).
 15. CAN BAN KHO XUONG( GIA RE) QUAN TAN PHU& BINH TAN_ BINH CHANH (11.7.2012).
 16. dao tao ke toan truong hanh chinh su nghiep (17.8.2011).
 17. Huan luyen cap chung chi an toan trong lao dong tren toan quoc 0978588927 (Mss.Xuan) (19.6.2012).
 18. THIET KE THI CONG SAN TENNIS, CAU LONG, BONG DA, BONG CHUYEN, DA NANG, … BANG CAO SU APRONTECH (6.6.2009).
 19. PHAN MEM KE TOAN TvaT (10.1.2013).
 20. PHAN MEM KE TOAN TK.FINANCIAL (18.12.2010).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 27.78.232.251, 03 February, 2013 22:06:34 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).