Rao vat: Chuyen dang tin quang cao truc tuyen truc tuyen.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . Chuyen dang tin quang cao truc tuyen truc tuyen.

Chuyen dang tin quang cao truc tuyen truc tuyen.

Tin rao Chuyen dang tin quang cao truc tuyen truc tuyen duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 23/11/2011 boi Rao Vat. Chuyen dang tin quang cao truc tuyen truc tuyen da co tat ca 3 luot xem.
Chuyen dang tin quang cao truc tuyen truc tuyen - Bản không dấu.
Chuyen dang tin quang cao truc tuyen truc tuyen - Bản có dấu.

Sponsored links:
CONG TY CO PHAN GIAO DUC VIET NAM
TRAN TRONG THONG BAO TUYEN SINH CAC LOP
*) Lop dao tao quan ly du an Thanh quyet toan cong trinh theo co che moi:

I.Doi tuong: Thanh vien ban giam doc, Can bo Ke toan, Quan ly du an, Quan ly xay lap, Can bo Ke hoach, To chuyen gia va cac ca nhan co nhu cau.
II.Thoi gian: Hoc 06 ngay trong gio hanh chinh
III.Giang vien: Cac chuyen gia ve Quan ly du an va Dau thau Cua Bo tai chinh, Bo Ke hoach & Dau tu, Bo Xay dung….
IV.Kinh phi dao tao: 1.500.000d tai TP HCM (Bao gom hoc phi, tai lieu, tea-break)
IV.Thanh toan: Tien mat tai dia diem hoc.
III.Thu tuc dang ky: Gui Fax hay Email, hoac dang ky truc tiep qua dien thoai danh sach hoc vien truoc ngay khai giang 03 ngay, nop 02 anh 3x4 cm.
*) Khoa dao tao Ky nang thuyet trinh:

*Muc tieu dao tao: sau khi hoan thanh khoa hoc, hoc vien co the:
1. Nam bat cac yeu to then chot cua mot bai thuyet trinh chuyen nghiep.
2. Hoc cac ky thuat de thuc hien mot bai thuyet trinh hieu qua.
3. Thao luan, trinh bay va thuc hanh hieu qua cac bi quyet “nhung gi nen lam va khong nen lam” khi thuc hien mot bai thuyet trinh.
4. The hien cac ky nang da nam bat duoc thong qua cac hoat dong nhom va cac de tai thuyet trinh ca nhan trong to chuc cua minh.
*Chu giang: Chuyen gia Nguyen Duy Cuong (chuyen gia hang dau ve dao tao ky nang va khai thac kha nang tiem an con nguoi).
*Giao trinh gom:
• Chuan bi cac buoc cho mot bai thuyet trinh: thiet lap muc tieu, lap gian y.
• Cach thuc de cophan mo dau gay an tuong.
• Noi dung chinh - thu tu hop ly, lien he, ket noi.
• Su dung cong cu minh hoa.
• Cach thuc trinh bay: ngon tu, thoi gian, giong dieu,…
• Xu ly cac cau hoi.
• Cac ky thuat hung bien tu tu.
• Cac tieu chi de danh gia mot bai thuyet trinh hieu qua:
IV.Hoc phi : 800 000d (Bao gom hoc phi, tai lieu, Tea Break)
II.Thoi gian : 1 ngay
V.Thanh toan: Tien mat tai dia diem hoc tap.
VI.Thu tuc dang ky: HV dang ky qua dien thoai, Fax, Email… truoc ngay khai giang 03 ngay.
*) Lop dao tao nghiep vu quan tri kho hang:
Dap ung nhu cau cua nhieu ca nhan, to chuc, chung toi tiep tuc to chuc cac lop Boi duong Nghiep vu Quan tri kho hang tai Ha Noi va Thanh pho Ho Chi Minh. Chuong trinh dao tao theo cac noi dung, yeu cau chat luong cua Bo Ke hoach va Dau tu.
I.Thoi gian: 03 ngay
II.Hoc phi: 900.000 tai TPHCM (bao gom tai lieu, tea-break)
III.Giang vien: Cac chuyen gia ve phong chong chay no-Dai hoc An Ninh-Bo Cong an
III.Thu tuc dang ky: Gui Fax, dien thoai hoac Email danh sach cac hoc vien tham du cac khoa boi duong nghiep vu truoc 3 ngay. Nop 02 anh (3x4).
*) Lop Dao tao, boi duong kien thuc Moi gioi bat dong san –
Dinh gia bat dong san - Quan ly dieu hanh san giao dich bat dong san
(theo quyet dinh so: 29/2007/QD-BXD)
I- Doi tuong hoc:
- Can bo cac Tong cong ty, cac Cong ty, Ngan hang, Trung tam kinh doanh Bat dong san, Trung tam tham dinh gia va cac doi tuong khac co nhu cau.
- Cac ca nhan dang hanh nghe bat dong san.
II- Hinh thuc, thoi gian hoc, Dia diem hoc:
1- Khoa hoc thu 7, Chu Nhat: Buoi sang tu 8h-11h, Chieu tu 14h-17h00.
2- Khoa hoc ngoai gio hanh chinh: Buoi toi 18h00 - 21h.
III- Cap chung nhan va chung chi hanh nghe.
1-Ket thuc khoa hoc, cac hoc vien hoan thanh chuong trinh hoc tap duoc cap chung nhan cua cong ty.
IV-Chuong trinh hoc:
Can cu chuong trinh khung do Bo xay dung ban hanh kem theo quyet dinh so: 29/2007/QD-BXD.
1- Kien thuc co so Mien phi
1-Khoa moi gioi bat dong san 1.000.000d
2-Khoa dinh gia bat dong san 1.200.000d
3-Khoa quan ly va dieu hanh san giao dich 1.000.000d
Neu Hoc vien dang ky ca 3 linh vuc: 2.500.000d
Sau khi hoan thanh khoa hoc hoc vien duoc di thuc tap, thuc te tai cac san giao dich bat dong san tai Ha Noi. Cong ty se ho tro lam the hanh nghe kinh doanh.
CHUNG NHAN cua Cong ty co phan giao duc Viet Nam la mot phan khong the thieu de hoan thien ho so xin So Xay Dung cap the hanh nghe.
* Hau dao tao:
- Sau khi ket thuc khoa hoc hoc vien se duoc cap chung chi, chung nhan hoan thanh khoa hoc theo dung quy dinh phap luat Viet Nam.
- Duoc tu van lam chung chi hanh nghe tu van giam sat, bat dong san, ky su dinh gia hoac ho tro lam thang tai cac So.
* Giam hoc phi ap dung cho:
 Hoc vien dang ky nhom tu 03-05 nguoi tro len (5%-10%)
Hoc vien dang ky tu 3 chuong trinh
*) Lop phong thuy trong bat dong san:
I.Mo ta khoa hoc:
* Phong thuy la hoc thuyet chuyen nghien cuu su anh huong cua huong gio huong khi, mach nuoc den doi song hoa phuc cua con nguoi.
* Lop hoc " Phong thuy thuc hanh" dem lai su gan gui, de hieu, de ung dung ngay vao cuoc song hang ngay, gom cac noi dung :
-Hoc cach su dung La Ban de dinh phuong huong chinh xac cua cu gia hoac cao oc.
-Hoc ve Ngu Hanh va nhung cach ap dung.
-Gay dung mot nen mong cung cap ve Phong Thuy qua Bat Quai.
- Hoc cach phoi hop chinh xac nhung Quai cua con nguoi va noi cu ngu de cai hoa moi truong.
II. Doi ngu giao vien: La cac chuyen gia giau kinh nghiem va giang vien cao cap cua cac truong Dai hoc.
III.Doi tuong tham gia: Tat ca cac doi tuong.
IV.Muc tieu dao tao:
- Gat hai su hieu biet sau sac ve mon Dong/Tay Bat Trach, ve Am/Duong …
- Chung chi co gia tri tren toan quoc.
V.Thoi gian khai giang: Thuong xuyen
VI.Thoi gian dao tao : 3 toi ( Toi 2 - 4 – 6)
VII.Hoc phi: 900.000d

CHI TIET LIEN HE:

Hotline : 0973 86 86 00 – 0978 46 86 20 ( Ms Ha – Phong Dao tao)
Email : vuha.dgvn@gmail.com
Nick : hoahuongduong88_hl
Website : http//daotaonganhan.com
Website : http://hcm.giaoducvietnam.edu.vn
TP. HCM.2 : So 195 – Duong D2 Phuong 25 Quan Binh Thanh TP.HCM

Voi kinh nghiem va uu the vuot troi, Cong ty CP Giao duc Viet Nam da to chuc thanh cong nhieu khoa boi duong nghiep vu dau thau cho hang nghin can bo lanh dao, chuyen mon trong cac doanh nghiep, cac Ban Quan ly du an, cac to chuc Hanh chinh su nghiep, to chuc Chinh tri-xa hoi… Chung toi cam ket se to chuc cac chuong trinh tren hieu qua va thanh cong.

Cong ty da duoc neu ten trong muc Cac co so dao tao tren Website cua Bo KHDT & Bo Xay dung
- Ve dao tao Nghiep vu Dau thau:
http://muasamcong.mpi.gov.vn/

- Ve dao tao Quan ly du an dau tu Xay dung Cong trinh:
http://www.moc.gov.vn/site/moc/cms?cmd=4&portionId=89&categoryId=153&articleId=36179&portalSiteId=6&language=vi_VN

- Ve dao tao Giam sat thi cong xay dung cong trinh:
http://www.moc.gov.vn/site/moc/cms?cmd=4&portionId=89&categoryId=153&articleId=38879&portalSiteId=6&language=vi_VN

- Ve dao tao Moi gioi; Dinh gia; Quan ly, dieu hanh san giao dich Bat dong san:
http://www.moc.gov.vn/site/moc/cms?cmd=4&portionId=53&categoryId=71&articleId=28859&portalSiteId=6&language=vi_VN

Ngoai cac chuong trinh tren, Cong ty nhan to chuc chuc dao tao theo hop dong : An toan Lao dong, Cac ky nang Mem: Ky nang lam viec Nhom, Ky nang thuyet trinh tai Doanh nghiep,/ don vi tai dia phuong.
Cong ty con thuong xuyen to chuc cac lop Ky nang van phong nhu Ban hang chuyen nghiep, Van Tthu Luu tru , Thu ky Van phong,…cho cac Doanh nghiep, co quan co nhu cau.
Dao tao bat dong san, dao tao moi gioi bat dong san, dao tao quan ly san bat dong san, dao tao dinh gia bat dong san, lop moi gioi bat dong san, lop quan ly san, lop dinh gia, thu tuc & dieu kien thanh lap san, chung chi moi gioi, chung chi quan ly san, chung chi dinh gia…..
dao tao quan ly du an Thanh quyet toan cong trinh theo co che moi,, dao tao quan ly du an Thanh quyet toan cong trinh theo co che moi, dao tao quan ly du an Thanh quyet toan cong trinh theo co che moi, dao tao quan ly du an Thanh quyet toan cong trinh theo co che moi, dao tao quan ly du an Thanh quyet toan cong trinh theo co che moi, khoa dao tao ky nang thuyet trinh,, khoa dao tao ky nang thuyet trinh, khoa dao tao ky nang thuyet trinh, khoa dao tao ky nang thuyet trinh, khoa dao tao ky nang thuyet trinh, dao tao nghiep vu quan tri van phong, dao tao nghiep vu quan tri van phong, dao tao nghiep vu quan tri van phong, dao tao nghiep vu quan tri van phong,
phong thuy trong bat dong san, phong thuy trong bat dong san, phong thuy trong bat dong san, phong thuy trong bat dong san, phong thuy bat dong san, phong thuy.
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 113.190.65.172, 03 February, 2013 17:27:00 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).