Rao vat: NHA HANG HUU NGHI VIET - LAO.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . NHA HANG HUU NGHI VIET - LAO.

NHA HANG HUU NGHI VIET - LAO.

Tin rao NHA HANG HUU NGHI VIET - LAO duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Ninh Binh , the loai Chua xac dinh ngay 21/7/2011 boi Rao Vat. NHA HANG HUU NGHI VIET - LAO da co tat ca 20 luot xem.
NHA HANG HUU NGHI VIET - LAO - Bản không dấu.
NHA HANG HUU NGHI VIET - LAO - Bản có dấu.

Sponsored links:
DIEN THOAI NHAN DAT TIEC : THE ANH: +8562099385888 02054955558 TEL:02054955558
DC:BAN NOONG KHAM HUYEN : MUONG LUONG PHA BANG TINH : LUONG PHA BANG
DAC SAN DE QUAY & HAI SAN BIEN
Tiet canh de (to)
ເລືອດແບ້ຈານໃຫ່ຍ 14.000. K
Tiet canh de (nho) ເລືອດແບ້ຈານນ້ອຍ 10.000.K
De quay ປີ່ນແບ້ 25.000.K
De xao xa ot ຂົ້ວຊາວແບ້ພັດເພັດ 25.000.K
De xao lan ພັດສະເພົາແບ້ 25.000.K
De nhung ລວກແບ້ (ຈຸ່ມແບ້ ) 25.000 K
De tai chanh ຍໍາແບ້ 25.000.K
Long de Nau dang ຕົ້ມຂົມເຄື່ອງໃນແບ້ 20.000.K
Long de xao dang ຂົ້ວຊາວເຄື່ອງໃນແບ້ຂົມ (ພັດເຜັດ) 25.000.K
Ngoc duong tan thuoc bac ຫໍາແບ້ຕົ້ມຢາບໍາລຸງ 35.000.K
Ngoc duong luoc (hap) ໜຶ້ງຫຳແບ້ 40.000.K
De ap chao ແບ້ໄຟແດງ 30.000.K
De rang muoi ທອດແບ້ 30.000.K
Cat de hap che xanh ໝາກໄຂ່ຫຼັງແບ້ໝື້ງໃສ່ຊາຂຽວ 30.000 .K
Xup ngoc duong ສຸບຫໍາແບ້ 25.000.K
OC detan thuoc bac ສະໝອງແບ້ຕົ້ມຢາບໍາລຸງ 30.000.K
DAC SAN THIT GA CO (GA NUI) ປະເພດຊີ້ນ ແລະ ໄກ່ລາດ
Ga hap bia ໄກ່ລາດໝື້ງເບຍ 50.000.K
Ga luoc ໄກ່ລວກ 45.000.K
Ga xao xa ot ຂົ້ວໄກ່ ( ພັດສະເພົາໄກ່ ) 45.000.K
Ga xao chua ngot ໄກ່ຂົ້ວປຽ້ວຫວານ 45.000.K
Ga rang muoi ໄກ່ທອດ 45.000.K
Ga rang me ໄກ່ພັດສົ້ມ 40.000.K
Ga nau xao ຕົ້ມຍໍາໄກ່ 35.000.KCAC MON AN NHE ອາຫານປະເພດຜັກ
Ngo chien ຈືນສາລີກອບ ( ສາລີອອ່ນ ) 15.000.K
Khoai tay chien ຈືນມັນຝັຮງ 15.000.K
Lac rang ຖົ່ວດີນຂົ້ວ 8.000.K
Rau cu qua luoc cham vung ລວກຜັກລວມຈໍ້າບາສະບິ 13.000.K
Rau muong xao ຂົ້ວຜັກບົ້ງໄຟແດງ 13.000.K
Rau cai xao ຂົ້ວຜັກກາດ 13.000.K
Rau xao thap cam ຂົ້ວຜັກລວມມິດ 15.000.K
Com rang hai san thap cam dia to ເຂົ້າຜັດທະເລລວມມິດຈານໃຫ່ຍ 30.000.K
Com rang hai san thap cam ເຂົ້າພັດທະເລລວມມິດ 20.000.K
Com rang thit ga ເຂົ້າພັດຊີ້ນໄກ່ 20.000 K 30.000.K
Com rang thit lon ເຂົ້າພັດຊີ້ນໝູ 20.000 K 30.000.K
DAC SAN CA SONG ອາຫານປະເພດປານໍ້າຂອງ ລາຄາ
Ca sot ca chua ປາກະທຽມໝາກເລັ່ນ 25.000.K
Ca nau canh chua ຕົ້ມຍໍາປາ 28.000.K
Ca hap chanh ປາໝື້ງໝາກນາວ(ປານິນ) 25.000.K
Ca song hap chanh (ca lang) ປານໍ້າຂອງໝື້ງໝາກນາວ(ປາແຂ) 48.000.K
Ca song sot ca chua ປານໍ້າຂອງກະທຽມໝາກເລັ່ນ 48.000.K
Ca song chien don ຈືນປານໍ້າຂອງ 48.000.K
Ca song nau canh chua ຕົ້ມຍໍາປານໍ້າຂອງ 50.000.K
Ca song hap ngu lieu ປານໍ້າຂອງໝື້ງຢາ 50.000.K
Ca song hap xi dau ປານໍ້າຂອງໝື້ງບາສະບິ 45.000.K
Ca song nhung tai ຈຸ່ມປານໍ້າຂອງ 45.000.K
Ca trung chien don ປາໄຂ່ຈືນກອບ 25.000.K
Ca thu chien ຈືນປາທູ 25.000.K
Ca thu sot ca chua ປາທູກະທຽມໝາກເລັ່ນ 25.000.K
Ca thu kho to ຕົ້ມເຄັມປາທູ 25.000.K


DAC SAN BiEN ອາຫານທະເລສົດ ລາຄາ
Muc tuoi hap bia ໝື້ງປາມຶກສົດ(ປາມຶກສົດໝື້ງເບຍ) 30.000.K
Muc tuoi luoc(dia to)


ມຶກລວກຈານໃຫ່ຍ
48.000.K

Muc tuoi luoc
ມຶກລວກ
30.000.K

Muc chien don ຈືນປາມຶກກອບ 30.000.K
Muc chien xu ຈືນປາມຶກສົດ 30.000.K
Muc tuoi xao xa ot ພັດເຜັດປາມຶກ 30.000 K
Muc nom ຍໍາປາມຶກສົດ 30.000.K
Canh muc ຕົ້ມຍໍາປາມຶກສົດ 30.000.K
Muc tuoi xao hanh ຂົ້ວປາມຶກສົດໃສ່ຫົວຜັກບົ່ວ 30.000.K
Muc sot ca chua ປາມຶກກະທຽມໝາກເລັ່ນ 48.000.K
Muc hap chanh ປາມຶກໝື້ງໝາກນາວ 48.000.K
Nom sua ຍໍາທະເລ 30.000.K
Tom tuoi hap bia dia to ໝື້ງກຸ້ງສົດ ຈານໃຫ່ຍ 48.000.K
Tom tuoi hap bia ໝື້ງກຸ້ງສົດ 30.000.K
Tom rang muoi ຈືນກຸ້ງສົດ 30.000.K
Tom chien tam bot ທອດກຸ້ງຈຸບແປ້ງ 30.000.K
Tom cuon cha re ຈືນກຸ້ງເບີແນມ 30.000.K
Tom nau canh chua ຕົ້ມຍໍາກຸ້ງ 30.000.K
Thit bo xao ຂົ້ວຊາວຊີ້ນງົວ (ສະເຕັກຊີ້ນງົວ) 25.000.K
Thit bo xao xa ຂົ້ວງົວກັບຫົວສີໄຄ 25.000.K
Thit bo tai chanh ງົວຄັ້ນໝາກນາວ 25.000.K
Thit lon xao ຂົ້ວຊີ້ນໝູ (ສະເຕັກຊີ້ນໝູ ) 25.000.K
Suon chien don ທອດກະດູກຂ້າງໝູກອບ 30.000.K
Suon xao chua ngot ຂົ້ວກະດູກຂ້າງໝູ 30.000.K
Suon rim ກະດູກຂ້າງໝູຮຸ່ມ 30.000.K
Thit lon rim ຊີ້ນໝູຮຸ່ມ 25.000.K
Thit lon rung hap ຊີ້ນໝູປ່າໝື້ງ 45.000.K
Thit lon rung xao xa ot ຂົ້ວຊີ້ນໝູປ່າ (ພັດສະເພົາໝູປ່າ ) 45.000.K
Thit nai xao xa ot ຂົ້ວຊີ້ນຟານ (ພັດສະເພົາຊີ້ນຟານ) 45.000.K


DO UONG (BIA - RUOU) ປະເພດເຄື່ອງດື່ມ ເບຍ- ເຫຼົ້າ ລາຄາ
Bia chai Lao ເບຍລາວແກ້ວ 8.000.K
Bia lon Lao
Bia Tiger
ເບຍລາວປ໋ອງ
ເບຍໄທເກີຣ
6.000.K
8.000.K
Bia Carsberge ເບຍຄຼາວເປີກ 10.000.K
Bia den ເບຍດໍາ 10.000.K
Bia con voi ເບຍຊ້າງ 7.000.K
Bia Heniken ເບຍຫ່ານີເກນ 11.000.K
Ruou Vodka Men ເຫຼົ້າໂວນກາ - ແມັນ 40.000.K
Ruou Vodka Ha Noi ເຫຼົ້າໂວນກາ - ຮາໂນຍ 40.000.K
Ruou Johinne den ເຫຼົ້າຈອນນີ່ດໍາ 210.000.K
Ruou Johinne ເຫຼົ້າຈອນນີ່ແດງ 130.000.K
Ruoc thuoc bac ເຫຼົ້າບອງຢາພື້ນເມືອງ 20.000.K
Ruou ngam ngoc duong ເຫຼົ້າດອງຫໍາແບ້ 20.000.K
Ruou ngoc duong xay ບອງຫໍາແບ້ໃສ່ເຫຼົ້າ 33.000.K
Ruoc ngam chan gau ເຫຼົ້າດອງຕີນໝີ 50.000.K
Ruoc ngam tac ke ເຫຼົ້າດອງຕາກແຕ 20.000.K
Spy. Sapai ສະປາຍວາຍຄາເລີ 10.000.K
Tra Oishi ໂອອີຊີ 7.000.K
ຍPepsi chai ແປັບຊີແກ້ວ 4.000.K
Pepsi lon ແປັບຊີປ໋ອງ 5.000.K
Nuoc khoang chai to ນໍ້າດື່ມຕຸກໃຫ່ຍ 7.000.K
Nuoc khoang chai vua ນໍ້າດື່ມຕຸກກາງ 5.000.K
Nuoc khoang chai nho ນໍ້າດື່ມຕຸກນ້ອຍ 3.000.K
Da lanh ca vua ນໍ້າກ້ອນໂຖກາງ 5.000.K
Da lanh nho ນໍ້າດື່ມໂຖນ້ອຍ 3.000.K
Soda
Ca Phe
ໂຊ່ດາ
ກາເຟ 5.000.K
7.000.K
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 1.202.219.121, 04 February, 2013 15:25:19 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).