Rao vat: Nha khoa rang ha noi, rang ham mat, chua rang, rang gia.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . Nha khoa rang ha noi, rang ham mat, chua rang, rang gia.

Nha khoa rang ha noi, rang ham mat, chua rang, rang gia.

Tin rao Nha khoa rang ha noi, rang ham mat, chua rang, rang gia duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ha Noi , the loai Chua xac dinh ngay 4/3/2010 boi Rao Vat. Nha khoa rang ha noi, rang ham mat, chua rang, rang gia da co tat ca 97 luot xem.
Nha khoa rang ha noi, rang ham mat, chua rang, rang gia - Bản không dấu.
Nha khoa rang ha noi, rang ham mat, chua rang, rang gia - Bản có dấu.

Sponsored links:
Nha
khoa rang ha noi, rang ham mat, chua rang, rang gia

 

Chi tiet xem tai
website: http://ranghanoi.com


Trung
tam Rang Ha Noi  - Toa nha 6 tang so 117 pho Lang Ha,
quan Dong Da va toa nha 6 tang so 432 Xa Dan (Duong Kim
Lien moi), quan Dong Da, thanh pho Ha Noi. Dien tich su dung gan 800 m2
san voi co so ha tang cao cap, khong gian thoang mat, phong oc lich su, sach
se, tao cam giac thoai mai cho quy khach den kham chua benh.

    Doi ngu hon 80 can bo nhan vien co trinh do
tien si, thac sy, bac sy, ky thuat vien nhieu kinh nghiem, duoc dao
tao chuyen nganh Rang ham mat va hang nam duoc dao tao nang cao
chuyen mon tu cac chuyen gia nha khoa CHLB Duc.

Phuong cham hoat dong cua Rang Ha Noi la:
  
                                           
 Phuc
vu  chuyen  nghiep - gia  thap  nhat

 


Trang thiet bi nha khoa hien dai.

Tong so 32 ghe
rang duoc trang bi day du cac chuc nangMay chup phim
Panorama va Cephalometric May cay ghep
Implant NOBEL BIOCARE 

 

He thong may Autoclave khu khuan dam bao vo trung
tuyet doiMay lay cao rang the he
moi co he thong Team -
up chong e buot  

Den quang trung hopMay say tia
cuc timHe thong dong tui dung cu vo
trung tu dong May rua sieu am dung de
rua dung
cu sieu nho May thoi cat danh bong tham
myDen Zoom tay trang rang
nhanh tai
phong mach May chup X – Quang ky
thuat so the
he moiCamera noi soi rang giup
chuan doan benh
som, chinh xac He thong X-Smart, cong
nghe cao trong dieu tri noi nha.

He thong Camera, may tinh noi mang, he thong phan
mem quan ly nha khoa chuyen dung cho cac trung tam nha khoa hien dai phuc vu cho
cong viec quan ly, dieu hanh va kiem soat tu xa toan bo qua trinh kham chua
benh.  

 
Nham dap ung nhu cau ngay cang tang va da dang cua
khach hang, thang 12 nam 2008, Trung tam Rang Ha Noi trien khai Labo rang gia,
san xuat dong rang su kim loai cao cap voi thuong hieu Su Dresden, Su Berlin tren
day chuyen thiet bi cong nghe dong bo va nguyen vat lieu nhap khau tu CHLB Duc,
voi su ho tro ky thuat cua chuyen gia Duc.
 
GIAM DOC TRUNG TAM

Thac si
chuyen khoa Rang Ham Mat
  
Do Thu Loan
Mobile: 090 446 9495 * E-mail: loan@ranghanoi.com.vn
117 Lang Ha - Dong Da - Ha
Noi   DT: 04.3562 2657- 04.3562 4657
432 Xa Dan (Duong Kim Lien moi) - Dong Da - Ha Noi   DT:
04.3944 8355 - 04.3944 8366
 

 
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Nha khoa rang ha noi, rang ham mat, chua rang, rang gia.

 1. Nha khoa rang ha noi, rang ham mat, chua rang, rang gia (4.3.2010).
 2. Bom banh rang Seemsan, bom banh rang an khop ngoai, bom banh rang (28.4.2012).
 3. bom banh rang botou, bom banh rang seemsan,bom banh rang Botou, bom banh rang Seemsan, bom banh rang Dai Loan, bom banh rang An Do (9.5.2012).
 4. Rang trang xinh voi But trang rang Brite Smile made in the USA (23.4.2010).
 5. Thuoc Chua Benh sau Rang (24.8.2011).
 6. Ty rang, ty ren (21.10.2011).
 7. Bom banh rang hieu Varisco - Italy, dung trong bom dau, hoa chat co do nhot cao,... (26.9.2012).
 8. Bom banh rang hieu Varisco - Italy, dung trong bom dau, hoa chat co do nhot cao,... (24.11.2010).
 9. Dau banh rang cong nghiep BP Energol GR-XP 100; 150; (8.2.2012).
 10. Bom banh rang Varisco, bom xang dau Varisco (15.8.2011).
 11. bom banh rang botou, bom dau botou (10.5.2012).
 12. Kinh nghiem mua vo y khoa – dieu tri Suy tinh mach, dan tinh mach chan (25.8.2010).
 13. Cong Ty Co Phan Nha Khoa XUAN HUONG cong ty co phan nha khoa xuan huong (30.8.2010).
 14. May ao khoac ni han quoc , ao khoac bong chay, ao da, ao gio, ao chong nang (29.5.2012).
 15. Unlock , Giai ma , Mo mang , Be khoa Nokia SL3 bang code... (20.8.2011).
 16. GIA SU GIOI( KHOA DIEN TU VIEN THONG- TRUONG DH BACH KHOA HA NOI - NHAN GIAY CAC MON TOAN, LY, HOA CAC LOP TU LOP 6-12 (7.9.2011).
 17. Ao khoac bong chay Nam Nu thoi trang giam 50% (13.7.2012).
 18. SUA CHUA MAY GIAT, THO BACH KHOA.Lhe: 0946.775.056 (24.8.2011).
 19. khai giang khoa:CFO-GIAM DOC TAI CHINH CHUYEN NGHIEP:0983043803 (22.12.2010).
 20. Cho thue mat bang Hoang Dao Thuy-KDT Trung Hoa-Nhan Chinh-Cau Giay. (27.10.2011).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 113.185.7.40, 04 February, 2013 11:32:00 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).