Rao vặt: Nhận thiết kế, quảng cáo pano, hộp đèn, bảng hiệu, tờ rơi, card, in ấn trên mọi chất liệu.

PhanVien.Com . Rao Vặt . Dịch Vụ Thiết Kế Website . Nhận thiết kế, quảng cáo pano, hộp đèn, bảng hiệu, tờ rơi, card, in ấn trên mọi chất liệu.

Nhận thiết kế, quảng cáo pano, hộp đèn, bảng hiệu, tờ rơi, card, in ấn trên mọi chất liệu.

Tin rao Nhận thiết kế, quảng cáo pano, hộp đèn, bảng hiệu, tờ rơi, card, in ấn trên mọi chất liệu được đăng vào chủ đề Dịch Vụ Thiết Kế Website, khu vực An Giang , thể loại Chưa xác định ngày 1/6/2009 bởi Rao Vat. Nhận thiết kế, quảng cáo pano, hộp đèn, bảng hiệu, tờ rơi, card, in ấn trên mọi chất liệu đã có tất cả 30 lượt xem.
Nhan thiet ke, quang cao pano, hop den, bang hieu, to roi, card, in an tren moi chat lieu - Bản không dấu.
Nhận thiết kế, quảng cáo pano, hộp đèn, bảng hiệu, tờ rơi, card, in ấn trên mọi chất liệu - Bản có dấu.

Sponsored links:

TRUNG TAÂM MYÕ THUAÄT QUAÛNG CAÙO
                 TAÂN TIEÁN
  Mobile: 0914959124  - 01689088001
Email: tantienadvqn_cr@yahoo.com
 
Tö Vaán – Thieát Keá – Saûn Xuaát – Thi Coâng – Laép Ñaët:
v     Baûng hieäu – Hoäp ñeøn – Pano ngoaøi trôøi
v     Döïng oáp: Aluminium, Alucolic…
v     Chöõ noåi: Inox – Ñoàng – Nhoâm – Mica -  Alu
v     In phun kyõ thuaät soá: Decal – Hiflex
v     Saûn xuaát ñeøn Neonsign
v     Ñaëc bieät: Saûn xuaát ñeøn led chaïy chöõ – hình
v     Khaéc chöõ bia ñaù – Hình traùng men :maøu – traéng ñen
v     Trang trí :+ Quaày bar – Quaùn aên , Cafe …
                  + Tuû - Maùi hieân di ñoäng…
v     Trang trí hoäi tröôøng…
v     Caét, daùn decal vi tính, soá xe, trang trí xe khaùch chaát löôïng cao…
Xin chaân thaønh caûm ôn! Chuùng toâi raát haân haïnh ñöôïc ñoùn tieáp vaø mong söï uûng hoä cuûa quí khaùch !
Quí khaùch coù nhu caàu xin lieân heä ñieän thoaïi ôû treân trung taâm seõ phuïc vuï taän nôi!
                                            TAÂN TIEÁN
Sponsored links:

Rao vặt tương tự: Nhận thiết kế, quảng cáo pano, hộp đèn, bảng hiệu, tờ rơi, card, in ấn trên mọi chất liệu.

 1. Nhận thiết kế, quảng cáo pano, hộp đèn, bảng hiệu, tờ rơi, card, in ấn trên mọi chất liệu (1.6.2009).
 2. chuyên thiết kế in catalugue , tờ rơi , name card in trên mọi chất liệu (21.2.2012).
 3. Thiết kế ấn phẩm quảng cáo, in ấn trên mọi chất liệu (6.2.2012).
 4. Biển hiệu. bảng hiệu, hộp đèn, thiết kế logo , name card, in ấn, làm lịch thiệp 2009 (28.9.2009).
 5. Công ty chuyên thiết kế in ấn trên mọi chất liệu tại Hà Nội – 0904 242 374 (12.10.2012).
 6. Mặt bằng trên đường TKH, đường duy nhất nối liền trung tâm tp Phan Thiết và khu du lịch Mũi Né-Bình Thuận,được cho thuê. (22.10.2009).
 7. khắc laser nhãn mác, biển hiệu, hình ảnh, logo trên mọi chất liệu (15.9.2011).
 8. Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu và in ấn chất lượng hoàn hảo! (9.8.2012).
 9. Thiết kế In ấn trọn gói – chất lượng, hiệu quả! (1.8.2011).
 10. Nhận thiết kế, gia công các loại mũ thời trang, mũ thể thao với chất liệu vải kaki, cotton (22.12.2012).
 11. Thiết kế website chuyên nghiệp. Quảng cáo website trên google.com.vn vị trí 1,2,3 trang nhất (27.7.2011).
 12. Thầu xây dựng, Thiết kế nhà đẹp chất lượng được cam kết đảm bảo (13.8.2011).
 13. Tủ bếp hiện đại của Tủ bếp xinh , thiết kế tủ bếp cao cấp HCM 39485563 (11.9.2012).
 14. Thiết kế nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp (12.9.2011).
 15. Thiết kế và in card lấy nhanh (31.8.2011).
 16. Thiết kế nhận diện thương hiệu doanh nghiệp với Mythuat24h (22.6.2012).
 17. Vì sao nên thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu (21.3.2012).
 18. Thiết kế website.web theo yêu cầu với chi phí thấp nhất,chất lượng cao nhất. (18.4.2012).
 19. in nhanh - giá rẻ trên mọi chất liệu ! (29.10.2009).
 20. Dana Media thiết kế web,phần mềm,nhận diện thương hiệu (24.2.2011).
Phan Viễn
Kết nối với nhà phát triển ứng dụng phần mềm Phan Viễn trên Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 180.76.5.52, 03 February, 2013 20:49:25 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).