Rao vat: PHAN MEM QUAN LY BENH VIEN, PHONG KHAM DA KHOA giai phap nao la toi uu?.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . PHAN MEM QUAN LY BENH VIEN, PHONG KHAM DA KHOA giai phap nao la toi uu?.

PHAN MEM QUAN LY BENH VIEN, PHONG KHAM DA KHOA giai phap nao la toi uu?.

Tin rao PHAN MEM QUAN LY BENH VIEN, PHONG KHAM DA KHOA giai phap nao la toi uu? duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 25/9/2009 boi Rao Vat. PHAN MEM QUAN LY BENH VIEN, PHONG KHAM DA KHOA giai phap nao la toi uu? da co tat ca 16 luot xem.
PHAN MEM QUAN LY BENH VIEN, PHONG KHAM DA KHOA giai phap nao la toi uu? - Bản không dấu.
PHAN MEM QUAN LY BENH VIEN, PHONG KHAM DA KHOA giai phap nao la toi uu? - Bản có dấu.

Sponsored links:


PHAN MEM QUAN LY BENH VIEN – MKV HOSPITAL

(Phien ban
moi, Giai phap thong minh, Tinh nang vuot troi)

MKV Software xin gioi thieu phàn mèm quản lý Benh vien phien bản mói - MKV Hospital voi giai phap thong minh giup cong tac quan ly chat
tre hon, giam thoi gian va chi phi trong viec bao cao thong ke.

Tao co
so du lieu nguoi dung, cho phep nguoi quan ly theo doi chat che qua trinh dieu
tri cua benh nhan, ket qua kinh doanh cua Benh vien va qua trinh lam viec cua
nhan vien thong qua truc tuyen, moi luc moi noi.

 

 1. Uu diem vuot troi:

- Dap ung day du cac chúc nang quản lý của Bẹnh viẹn.

- Phan mem duoc cai tren truc tuyen giup lanh dao trong viec quan ly
dieu hanh tù xa ngay ca khi khong co mat tai Benh vien, giam thoi gian xu ly
cong viec.

- Phan mem duoc cai tren truc tuyen cho phep benh nhan co the theo doi
benh an, ket qua kham benh va lich hen tai kham tai nha ma khong can phai xep
hang cho tai Benh vien.

- Giao diẹn than thiẹn, dẽ sủ dụng, cac chuc nang co the sua doi
tuy theo yeu cau cua Benh vien.

- Duoc phat trien bang cong nghe co ban quyen nen tinh bao mat duoc dam
bao tuyẹt dói.

- Chúc nang gọi nhó các nọi dung dã sủ dụng giúp bác sĩ có
thẻ ke toa thuóc thong minh nhanh chóng. 

2. Che do bao hanh:

- Bảo hành, bao tri dai han, hõ trọ kỹ thuạt trong suót quá
trình sủ dụng.

- Bảo hành, bao tri thuc hien qua truc tuyen nen duoc giai quyet nhanh
chong, co hieu qua. Cong tac bao hanh va bao tri nay rat thich hop voi cac benh
vien o xa va o cac Tinh.

- Các bản nang cáp, vá lõi cho phàn mèm sẽ tụ dọng thục hiẹn
khi máy tinh Quý khách két nói truc tuyen.

 Chung
toi tin rang voi trinh do chuyen mon cua doi ngu nhan vien, cac dich vu hau mai
chu dao ket hop voi su hop tac – quan tam cua Quy khach, moi nhu cau cua Quy
khach se duoc dap ung nhanh chong va hoan hao.

 

Kinh chuc Quy khach hang suc khoe va thanh dat!

Quy khach vui long tham khao them thong tin
tren Website: www.dichvutinhoc.com.vn

     Hoac lien he:            Tran Thi Hien (Ms.) Phong Kinh Doanh – Cong ty Me Kong Viet

                                                Email: hientran@dichvutinhoc.com.vn

                                       
Tel: 08 626 50400       Mobile: 0933 396 007

 

 

 
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.33.17, 04 February, 2013 04:35:20 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).