Rao vat: SO LIEN LAC DIEN TU ECTSCHOOL.

PhanVien.Com . Rao Vat . Lien Ket - Hop Tac . SO LIEN LAC DIEN TU ECTSCHOOL.

SO LIEN LAC DIEN TU ECTSCHOOL.

Tin rao SO LIEN LAC DIEN TU ECTSCHOOL duoc dang vao chu de Lien Ket - Hop Tac, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 28/10/2009 boi Rao Vat. SO LIEN LAC DIEN TU ECTSCHOOL da co tat ca 102 luot xem.
SO LIEN LAC DIEN TU ECTSCHOOL - Bản không dấu.
SO LIEN LAC DIEN TU ECTSCHOOL - Bản có dấu.

Sponsored links:
SO LIEN
LAC DIEN TU ECTSCHOOL

Theo Cong van so 9772/BGDDT-CNTT ngay 20/10/2008 cua Bo
GD&DT ve viec huong dan thuc hien nhiem vu CNTT nam hoc 2008 – 2009.
 Trong do xac dinh nhiem vu trong tam cua nam hoc 2008 – 2009 la nam
hoc dau tien trien khai thuc hien Chi thi so 55/2008/CT-BGDDT ngay 30/9/2008
cua Bo truong Bo GDDT ve tang cuong giang day, dao tao va ung dung CNTT trong
nganh giao duc giai doan 2008-2012. Nam hoc 2008 – 2009 duoc chon la “Nam
hoc day manh ung dung CNTT, doi moi quan ly tai chinh va xay dung truong hoc
than thien, hoc sinh tich cuc”.

            
Sau hon 02 nam dau tu va thu nghiem, CONG TY CO PHAN TAN VIET PHONG da san sang
cung cap, trien khai dich vu So Lien Lac Dien Tu (ectSCHOOL) giua Nha
truong va Gia dinh, dap ung duoc nhu cau ngay nay cua cac bac Phu huynh mong
muon duoc thong tin nhanh chong den diem so cac mon hoc cua con em minh cung
nhu viec thay doi lich hoc, tinh trang suc khoe, su co mat va thai do tham gia
cua con em minh trong nhung gio hoc.

           
Bang dich vu ectSCHOOL Quy PHHS co the truy cap thanh qua hoc tap moi nhat cua
con em nhu diem kiem tra mon hoc, hanh kiem, hoc luc, nhan xet cua GVCN, v.v…
Cac thong tin nay duoc cap nhat hang ngay trong mot So Lien Lac Dien tu (tuong
tu nhu So Lien Lac giua Nha truong va Gia dinh) theo tien bo cua hoc sinh.

Nguoc lai, nha truong cung
co the thong bao cho phu huynh cac thong tin tren hay cac thong tin hoc vu khac
lien quan toi hoat dong cua truong hay hoi phu huynh, v.v… khi can thiet.

Viẹc trao dỏi thong tin
giũa PHHS và Nhà Truòng duọc dùng trong So Lien Lac Dien tu ectSCHOOL
thong qua cac hinh thuc dich vu sau:

1. Qua tin nhán tu dong tren Diẹn thoại di dọng của PHHS

2. Qua website Truong hoc dien tu cua tung truong thanh vien va website
cua nha cung cap dich vu http://ect.vn

3. Qua he thong eMaiL tu dong thong bao den eMaiL PHHS da dang ky1. Qua tin nhán tu
dong tren Diẹn thoại di dọng của PHHS

a). Truy cap de nhan tin.

b). Nhan tin tu dong theo
yeu cau khi PHHS dang ký dịch vụ So Lien Lac Dien tu.

Cu the nhu sau:

a).  Truy cap de nhan tin:

Phu huynh dung DTDD soan tin nhan theo cac cu
phap qui dinh, va goi den só 8210 (So quy dinh cua nha cung cap dich vu
ectSCHOOL).

b). Nhan tin tu dong theo yeu
cau:

Voi hinh thuc nay phu huynh se nhan tin nhan
tu dong theo các dieu kien duoc yeu cau truoc tren mãu dang ký duọc nhà
truòng và ectSCHOOL cung cáp khi PHHS dang ký dịch vụ. Vi du neu phu huynh
dang ky nhan tin khi nao con em co diem trung binh mon Toan duoi 5; trong qua
trinh hoat dong, So Lien Lac Dien tu se cạp nhạt diẻm của hoc̣ sinh và
theo doi, xu ly du lieu, néu diem trung binh mon Toan duoi 5 se tụ dọng goi
tin nhan thong bao den so may phu huynh da dang ky.

Ngoai ra, sau moi lan thi kiem tra (mon hoc,
hoc ky), he thong se tu dong gui tin nhan bao diem den DTDD ma Phu huynh da
dang ky.

2. Qua website

Quy Phu huynh khi dang ky SLLDT se duoc cung
cap mot User & mat khau (User chinh la so dien thoai ma Phu huynh da dang
ky). Trong truong hop co su thay doi ve so dien thoai, Qui Phu huynh co the
truc tiep vao website de thay doi user & mat khau. Hoac duoc su ho tro tu
phia nha cung cap dich vu ectSCHOOL.

Sau khi truy cap vao website: http://ect.vn
hoac website cua Nha truong, chi can go dung User & mat khau, PHHS co the
xem toan bo thong tin, tinh hinh hoc tap ve con em minh cung nhu co the dong
gop y kien, yeu cau truc tiep den Nha truong

3. Qua he thong eMaiL tu dong

Doi voi hinh thuc nay, chuc nang hoat dong
cung giong nhu qua tin nhan, nhung o day thong tin se duoc tu dong chuyen den
eMaiL ma PHHS da dang ky truoc

Ngoai ra phu huynh cung co the
yeu cau nhan tin tu dong neu con em:

- Vang mat trong tiet hoc.

- Bị dau yéu, bẹnh bát thuòng hay các
sụ có nguy hiẻm khác.

- Có thong báo mòi họp PHHS.

- Thong tin sinh hoat ngoai khoa, the duc,
quoc phong, van nghe.

- Thay doi tiet hoc, thoi khoa bieu v.v ....

Viec nay giup PHHS xac nhan thong tin tu nha
truong doc lap de de kiem tra con em minh, khong mat thoi gian cho con em di
chuyen khi co su thay doi dot xuat tu nha truong hay các quan hẹ tù nhà
truòng vói PHHS thong qua tin nhán.

So Lien Lac Dien tu thuc hien viec chuyen tin
mot cach hoan toan tu dong theo tien trinh thoi gian phat sinh. Phu huynh se
nhan duoc ket qua hoc tap mot cach nhanh chong, an toàn va chinh xac nhat,
ngay sau khi cac thong tin nhu diem kiem tra, nhan xet, v.v… da duoc cac giao
vien bo mon hay GVCN phe chuan va duoc nhan vien chuyen trach luu vao he thong.
Tu nhung thong tin nong nay, Phu huynh co the tim phuong an ho tro viec giao
duc con em de dat hieu qua hon.

So Lien Lac Dien tu mang tinh bao mat trong
viec cung cap thong tin. He thong se kiem chung tin nhan nhan duoc tu so DTDD
& eMaiL da dang ky, de dam bao khong ai khac ngoai phu huynh co the nhan
thong tin cua con em mình, hẹ thóng có thẻ giúp nhà truòng và phụ
huynh kiẻm tra lại các tin dã nhán có dén duọc chua mọt cách chi tiét,
rõ ràng và chác chán.Lien he: ESPEED
SOLUTIONS

593/6 Nguyen Kiem, Phuong 3, Go Vap, TP. HCM

Tel: 08-73030333 | 38955226 
|  Fax: 73006006

eMaiL: info@espeed.com.vn

Hotline: 0977730333 | 0903777973 | Mr: Dat or Ms: Hanh

 
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.32.87, 12 February, 2013 02:11:29 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).