Rao vat: Thanh lap Chi nhanh, Van phong dai dien, dia diem kinh doanh gia re nhat.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . Thanh lap Chi nhanh, Van phong dai dien, dia diem kinh doanh gia re nhat.

Thanh lap Chi nhanh, Van phong dai dien, dia diem kinh doanh gia re nhat.

Tin rao Thanh lap Chi nhanh, Van phong dai dien, dia diem kinh doanh gia re nhat duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Ha Noi , the loai Can Ban ngay 4/11/2015 boi Rao Vat. Thanh lap Chi nhanh, Van phong dai dien, dia diem kinh doanh gia re nhat da co tat ca 1 luot xem.
Thanh lap Chi nhanh, Van phong dai dien, dia diem kinh doanh gia re nhat - Bản không dấu.
Thanh lap Chi nhanh, Van phong dai dien, dia diem kinh doanh gia re nhat - Bản có dấu.

Sponsored links:
Hoat dong trong linh vuc tu van Doanh nghiep, voi doi ngu Luat su, chuyen gia phap ly duoc dao tao chinh quy, hoat dong "chuyen nghiep, tan tuy". Cong ty Luat Minh Thu se cung cap toi Quy khach cac dich vu tu van thanh lap Doanh nghiep nhanh - chinh xac - chi phi thap.

Cung voi dich vu tu van thanh lap Cong ty, dich vu tu van thay doi dang ky kinh doanh, tu van giai the cong ty.... Dich vu tu van thanh lap chi nhanh cua chung toi duoc chuyen mon hoa voi quy trinh tu van va thuc hien khoa hoc. Doi voi moi yeu cau tu van, Luat Minh Thu se cu Luat su truc tiep tu van va thuc hien thu tuc thanh lap chi nhanh.

Hien nay, de dap ung nhu cau cua Quy khach hang, Luat Minh Thu cung cap Dich vu tu van thanh lap chi nhanh tai Ha Noi, Bac Ninh, Hung Yen, Ha Nam, Hai Duong, Bac Ninh, Vinh Phuc......

1. Luat Minh Thu Tu van cac quy dinh cua phap luat ve Chi nhanh Cong ty:

- Tu van mo hinh, co cau to chuc va phuong thuc hoat dong va dieu hanh;

- Tu van thiet lap moi quan he giua truong chi nhanh va cac bo phan truc thuoc;

- Tu van cac quy dinh cua phap luat ve quyen va nghia vu cua truong chi nhanh;

- Tu van cac noi dung khac co lien quan.

2. Luat Minh Thu Hoan thien ho so thanh lap chi nhanh:

- Bien ban hop cua Hoi dong thanh vien (doi voi cong ty TNHH 2 thanh vien tro len), cua Hoi dong quan tri (doi voi CTCP), cua Chu so huu hoac Hoi dong thanh vien (doi voi Cong ty TNHH 1 thanh vien), cua cac thanh vien Hop danh (doi voi Cong ty hop danh) ve viec thanh lap chi nhanh;

- Quyet dinh ve viec thanh lap chi nhanh;

- Giay de nghi dang ky hoat dong chi nhanh;

- Quyet dinh bo nhiem nguoi dung dau chi nhanh;

- Giay uy quyen;

- Cac giay to khac co lien quan.

3. Luat Minh Thu Dai dien thuc hien cac thu tuc theo uy quyen:

- Tien hanh nop ho so dang ky hoat dong chi nhanh;

- Theo doi tien trinh xu ly va thong bao ket qua ho so da nop;

- Nhan giay chung nhan dang ky hoat dong chi nhanh;

- Tien hanh nop ho so dang ky khac dau va lien he khac dau cho chi nhanh tai Co quan Cong an co tham quyen;

- Nhan giay chung nhan dang ky mau dau va Dau Chi nhanh (nguoi dung dau chi nhanh co mat cung nhan vien cua chung toi de ky nhan Dau);

- Tien hanh thu tuc dang ky Ma so Thue cho chi nhanh;

4. Cong ty Luat Minh Thu Cam ket:

- Tu van hoan thien ho so noi bo cua Doanh nghiep sau khi Thanh lap chi nhanh

- Tu van cho Doanh nghiep can phai tien hanh cac thu tuc phap ly gi sau khi Thanh lap chi nhanh;

- Ho tro cac van phap phap ly trong linh vuc hoat dong cho cac Doanh nghiep.CONG TY LUAT TNHH MINH THU
---------------------------------------------------
Giam doc: Luat su Nguyen Dac Thuc
Hotline: 0975205588 - 0972805588 - Tel:0462.998282
Ha Noi: Tang 3, so 281 pho Doi Can, phuong Lieu Giai, quan Ba Dinh, Tp Ha Noi.

Bac Ninh: So 48 pho Moi, Thi tran Que Vo, huyen Que Vo, tinh Bac Ninh
Website:http://luatsu.pro.vn Email:luatsuthuc@luatsu.pro.vn
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Thanh lap Chi nhanh, Van phong dai dien, dia diem kinh doanh gia re nhat.

 1. Dich vu sua chua, lap dat may tinh,may in, may van phong tai nha, cac co quan ,doanh nghiep gia re nhat Ha Noi (6.6.2013).
 2. Cho thue nha lam van phong. cua hang kinh doanh (3.3.2009).
 3. Can tuyen nv lam van phong/Nhan vien kinh doanh (12.8.2013).
 4. Tim dai ly kinh doanh van phong pham (23.4.2013).
 5. Can tuyen gap cac vi tri sau: Quan ly nhan su,giam sat kinh doanh, nhan vien kinh doanh,........ (20.10.2010).
 6. Ban biet thu nha vuon Chi Dong gia re nhat (7.6.2010).
 7. Muaban Vach Ngan Van Phong, Vach Ngan Van Phong gia re nhat nha (13.4.2012).
 8. Mua ban nha nha dat Cu Chi - Cap nhat thong tin nha dat Cu Chi rao ban ngay 11-05-2012 (11.5.2012).
 9. Van phong thong minh voi gia chi tu 1.000.000 VND/thang – 1.600.000 VND/thang trong toa nha van phong cao cap tai Ha Noi. (12.6.2012).
 10. Van phong ao, van phong chia se re nhat TPHCM (20.1.2015).
 11. Tuyen Dai dien kinh doanh doc lap. (16.2.2009).
 12. Thiet ke lap dat noi that van phong, nha hang,nha o (phong khach,phong bep, phong ngu) (26.10.2011).
 13. Thiet ke website gia re nhan dip khai truong van phong moi tai Yen Lac - Vinh Tuy - Ha Noi (20.8.2012).
 14. Van phong cho thue dien tich nho, tu 10 den 70m2 – Hotline 01679133223 (Mr. Van) (6.9.2011).
 15. VIETNAMMOVING Chuyen van phong – don nha tron goi chuyen nghiep re nhat tp.hcm (10.12.2011).
 16. Cho thue cac dien tich le van phong hang B- CLAND TOWER – 156 Xa Dan 2, Dong Da (2.3.2011).
 17. CHI PHI HOP LI CHO THANH LAP DOANH NGHIEP (6.8.2009).
 18. Qui trinh tu van dau tu, thanh lap doanh nghiep – cong ty TNHH tu van Doan Gia xem chi tiet http:// doangia.vn (21.5.2009).
 19. Tai Ha Noi : Thanh lap doanh nghiep tron goi gia: 1.200.000d - chi tiet tai: - www.thanhlapdoanhnghiep.eu - 0912333177 (14.8.2012).
 20. Cho thue van phong quan 1 gia 10-20 USD/ m2 voi du loai dien tich 30-40-60-70-100 m2 (3.1.2012).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2015 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.65.189, 04 November, 2015 10:45:56 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).