Rao vat: Dich vu tu van thay doi noi dung dang ky kinh doanh gia re nhat.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . Dich vu tu van thay doi noi dung dang ky kinh doanh gia re nhat.

Dich vu tu van thay doi noi dung dang ky kinh doanh gia re nhat.

Tin rao Dich vu tu van thay doi noi dung dang ky kinh doanh gia re nhat duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Ha Noi , the loai Can Ban ngay 4/11/2015 boi Rao Vat. Dich vu tu van thay doi noi dung dang ky kinh doanh gia re nhat da co tat ca 1 luot xem.
Dich vu tu van thay doi noi dung dang ky kinh doanh gia re nhat - Bản không dấu.
Dich vu tu van thay doi noi dung dang ky kinh doanh gia re nhat - Bản có dấu.

Sponsored links:
Hoat dong trong linh vuc tu van Doanh nghiep, voi doi ngu Luat su, chuyen gia phap ly duoc dao tao chinh quy, hoat dong "chuyen nghiep, tan tuy". Cong ty Luat Minh Thu se cung cap toi Quy khach cac dich vu tu van thanh lap Doanh nghiep nhanh - chinh xac - chi phi thap.

Hien nay, de dap ung nhu cau cua Quy khach hang, Luat Minh Thu cung cap dich vu tu van, thanh lap Doanh nghiep, thay doi noi dung dang ky kinh doanh tai Ha Noi, Bac Ninh, Hung Yen, Ha Nam, Hai Duong, Vinh Phuc......

Cong ty Luat Minh Thu chuyen tu van Doanh nghiep, do vay chung toi hieu ro nhung kho khan cung nhu nhung vuong mac ma cac Doanh nghiep gap phai trong qua trinh hoat dong doi hoi Doanh nghiep phai co nhung su thay doi, co cau lai doanh nghiep de doanh nghiep hoat dong mot cach co hieu qua hon.

De thuan tien cho quy Doanh nghiep, Cong ty Luat Minh Thu gioi thieu Dich vu tu van thay doi noi dung dang ky kinh doanh:

1. Noi dung Dich vu tu van thay doi noi dung dang ky kinh doanh:

Tu van thay doi ten Doanh nghiep, gom: ten tieng Viet, ten tieng nuoc ngoai, ten viet tat cua doanh nghiep;

Tu van thay doi dia chi tru so chinh;

Tu van thay doi nganh nghe kinh doanh, gom: rut nganh nghe, bo sung nganh nghe kinh doanh;

Tu van thay doi von dieu le, gom: tu van tang von dieu le, tu van giam von dieu le, co cau lai von gop;

Tu van thay doi nguoi dai dien theo phap luat cua doanh nghiep;

Tu van thay doi thanh vien, co dong;

Tu van thay doi thong tin ca nhan cua thanh vien, co dong…..

2. Dai dien theo uy quyen thay doi noi dung dang ky kinh doanh:

Tien hanh soan thao, hoan thien ho so thay doi.

Tien hanh cac thu tuc thay doi tai co quan Nha nuoc co tham quyen.

3. Cong ty Luat Minh Thu cam ket:

- Tu van hoan thien ho so noi bo cua Doanh nghiep sau khi thay doi;

- Tu van cho Doanh nghiep can phai tien hanh cac thu tuc phap ly gi sau khi thay doi;

- Ho tro cac van phap phap ly trong linh vuc hoat dong cho cac Doanh nghiep.

- Hõ trọ Doanh nghiẹp dạt in hóa don (miẽn phí);

- Dang ký chũ ký só cho doanh nghiẹp ke khai thué GTGT (miẽn phí) nhan ISO….CONG TY LUAT TNHH MINH THU
---------------------------------------------------
Giam doc: Luat su Nguyen Dac Thuc
Hotline: 0975205588 - 0972805588 - Tel:0462.998282
Ha Noi: Tang 3, so 281 pho Doi Can, phuong Lieu Giai, quan Ba Dinh, Tp Ha Noi.

Bac Ninh: So 48 pho Moi, Thi tran Que Vo, huyen Que Vo, tinh Bac Ninh
Website:http://luatsu.pro.vn Email:luatsuthuc@luatsu.pro.vn
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2015 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.65.189, 04 November, 2015 10:46:52 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).