Rao vat: thong bao tuyen sinh cao dang chinh quy.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . thong bao tuyen sinh cao dang chinh quy.

thong bao tuyen sinh cao dang chinh quy.

Tin rao thong bao tuyen sinh cao dang chinh quy duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ha Noi , the loai Chua xac dinh ngay 19/5/2011 boi Rao Vat. thong bao tuyen sinh cao dang chinh quy da co tat ca 202 luot xem.
thong bao tuyen sinh cao dang chinh quy - Bản không dấu.
thong bao tuyen sinh cao dang chinh quy - Bản có dấu.

Sponsored links:


SO
GIAO DUC VA DAO TAO HA NOI                                                             CONG
HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM TRUONG CAO DANG SU PHAM HA TAY                               Doc lap - Tu do - Hanh  phuc
    
                                                                                                    Ha Noi, ngay20.thang4.nam  2011

THONG BAO TUYEN SINH CAO DANG CHINH QUY

- Can cu chi tieu dao tao
Cao dang lien thong cua Bo Giao duc va Dao tao giao cho Truong Cao dang Su pham
Ha Tay. Truong Cao dang Su pham Ha Tay thong bao tuyen sinh nhu sau:

1. Chi tieu dao tao:
STT


Nganh dao tao


He dao tao


Loai hinh dao tao


Thoi gian
1


Cao dang Su pham Tieu hoc


Lien thong tu Trung cap len Cao
dang


Chinh quy


1.5 nam
2


Cao dang Su pham Mam non
II. Doi tuong tuyen
sinh:

- Tot nghiep Trung cap Su pham Tieu
hoc lien thong len Cao dang Su pham Tieu hoc he chinh quy

- Tot nghiep Trung cap Su pham Mam
non lien thong len Cao dang Su pham mam non he chinh quy

- Tot nghiep loai kha tro len duoc du
thi ngay sau khi tot nghiep, cac doi tuong con lai phai co mot nam kinh nghiem

- Co du suc khoe va theo yeu cau khac
theo quy che dao tao

III. Thoi gian dao tao: 1.5 nam, sinh vien tot nghiep duoc cap bang Cao dang su
pham he chinh quy, hoc thu 7 va chu nhat hang tuan

IV. Kinh phi dao tao: Nguoi hoc dong gop va duoc huong ccs che do uu tien theo quy dinh cua
Nha nuoc

V. Thu tuc nhan ho so va thoi gian du kien tuyen sinh: - Moi thi sinh nop 01 bo ho so gom
co:

+ So yeu ly lich co xac
nhan cua chinh quyen dia phuong hoac thu truong don vi noi thi sinh dang cong
tac

+ Bang va bang diem photo
cong chung

+ 4 anh (4x6), 4 anh
(3x4) va 2 phong bi dan tem ghi ro dia chi nguoi nhan

+ Le phi xet tuyen 80.000
VND/1hs

- Thoi gian nhan ho so tu
ngay 20/04 /2011

- Thoi gian du kien tuyen
sinh va nhap hoc: Thang 7, 8 , 9 nam 2011

- Can cu vao ho so xet
tuyen Nha truong se thong bao ke hoach cu the den tung thi sinh. Uu tien xet
tuyen nhung ho so nop som

- Thi sinh nop ho so truc
tiep hoac qua duong buu dien

D/C: Van phong tuyen sinh va tiep nhan
ho so Truong CDSP Ha Tay

Phong 105A -  Khu B - Truong
Dai hoc San khau Dien anh – Mai dich – CauGiay-Ha Noi

  DT: 0466.748.375  – 0976865508(C. Hang) – 0974755837(C. Yen)

Email: Thongtintuyensinh2011@gmail.com

                                                                               
                         T.M HOI DONG TUYEN SINH

                                                                                               

                                                                                                  
                                                                                                                   
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 210.211.107.136, 02 February, 2013 23:49:10 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).