Rao vat: Thu tuc cong bo tieu chuan chat luong thuc pham.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . Thu tuc cong bo tieu chuan chat luong thuc pham.

Thu tuc cong bo tieu chuan chat luong thuc pham.

Tin rao Thu tuc cong bo tieu chuan chat luong thuc pham duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Can Ban ngay 22/11/2011 boi Rao Vat. Thu tuc cong bo tieu chuan chat luong thuc pham da co tat ca 244 luot xem.
Thu tuc cong bo tieu chuan chat luong thuc pham - Bản không dấu.
Thu tuc cong bo tieu chuan chat luong thuc pham - Bản có dấu.

Sponsored links:
CONG TY CP TRUYEN THONG AN TUONG VIET
Add:13 Bau Cat 7 – Phuong 14 - Quan Tan Binh – TP.HCM
Phone: 08.360 113 85- Fax: 08. 38490870
Website: www.antuongviet.vn - Email: bichphuongatv@gmail.com
CONG BO TIEU CHUAN CHAT LUONG THUC PHAM
Dang ky chat luong hang hoa khong nhung nang cao uy tin va long tin cua khach hang doi voi chat luong san pham cua doanh nghiep ma con la mot trong nhung dieu kien phap ly can va du de mot san pham cua doanh nghiep duoc luu thong tren thi truong.
I. HO SO DANG KY GOM :

• Giay dang ky kinh doanh cua thuong nhan Viet Nam hoac Giay phep thanh lap van phong dai dien cua cong ty san xuat nuoc ngoai .(Co chuc nang san xuat, che bien, kinh doanh san pham can cong bo): 02 ban sao cong chung.
• Ket qua kiem dinh chi tieu chat luong chu yeu cua san pham.
• Nhan san pham hoac anh chup nhan san pham(co dong dau cua thuong nhan).
• 02 giay chung nhan du dieu kien ve sinh an toan thuc pham sao y cong chung ( doi voi cac san pham thuoc nhom thuc pham co nguy co cao)
• 01 mau san pham.
Thoi Gian co giay chung nhan cong bo tieu chuan chat luong : 20 Ngay lam viec.
Chi phi: 6.000.000d – 8.000.000d ( chi phi se duoc giam, tuy theo so luong san pham)
II. CAC CONG VIEC ATVMEDIATHUC HIEN

1. Thiet lap ho so cong bo tieu chuan:
1. Ban cong bo tieu chuan san pham
2. Ban Quyet dinh ap dung tieu chuan san pham
3. Ban Tieu chuan co so
4. Du thao nhan san pham
2. Tien hanh Cong bo tieu chuan san pham:
- Tien hanh nop ho so cong bo tieu chuan san pham tai Chi cuc Ve sinh an toan thuc pham.

DICH VU KHAC TU ATV MEDIA:
• Dang ky Nhan hieu hang hoa, Kieu dang Cong nghiep, Ma so - Ma vach
• Cong bo Tieu chuan chat luong hang hoa: Thuc pham, Thuc pham chuc nang, Phu gia thuc pham, My pham, Ca phe, San pham trong nuoc, hang nhap khau…
• Chung nhan Du dieu kien Ve sinh an toan thuc pham (Tai so Y te hoac Bo Y te)
• Dang ky Giay phep Kinh doanh cho cac loai hinh nganh nghe
• Dang ky Giay phep dac thu (co dieu kien): Kinh doanh Ruou, chung nhan PCCC, Cam ket moi truong, Karaoke, Nang sao khach san, Giay phep dau tu, Giay phep ICP, Giay phep quang cao, Giay phep luu hanh san pham…
• Tieu chuan Hop Chuan – Hop quy
• Tu van & dao tao tieu chuan chat luong quoc te: ISO 9001:2008/ ISO 22000:2005/ ISO 14000:2004/ HACCP/ GMP/ SA 8000/ GPP…
• Tu van & xay dung Bo nhan dien thuong hieu: Logo/ Namecard/ Giay to van phong/ Bao bi san pham/ Catalogue/ Brochure/ To roi cac loai…
• Xay dung Website Thuong mai voi chi phi 2.000.000 d (Thamkhao www.website2trieu.com)
Khi can bat ky su ho tro nao ve dich vu phap ly noi tren, Quy doanh nghiep co the tham khao chi tiet tai website: www.antuongviet.vn. Hoac lien he truc tiep voi chung toi theo thong tin duoi day de duoc tu van mien phi.

Voi phuong cham: Uy tin – Chuyen nghiep – Nhanh chong – Dung hen
=>Chi phi thap, thu tuc don gian, nhanh chong co bang
=>Chung toi luon dong hanh cung su phat trien Thuong hieu cho quy Doanh Nghiep

Moi thong tin thac mac can trao doi lien quan den cac van de tren, xin Quy khach hang vui long lien lac voi Cong ty chung toi de duoc huong dan chi tiet

Chung toi se la nguoi ban dong hanh tren buoc duong Xay dung & Phat trien cua Quy Doanh Nghiep.

Xin chan thanh cam on !


CHINH SACH HAU MAI:
- Ho tro mien phi Website thanh vien Mang Viet Nam Thuong Hieu voi cac tinh nang tot nhat nhu: Gioi thieu – San pham/ Dich vu - Gio hang – Mua ban rao vat – Tin tuc su kien – Lien he
- Dang Logo quang cao tren Website www.vietnamthuonghieu.com (kich thuoc 150x100) trong vong 03 thang
Rat mong duoc hop tac!
Tran trong!
ATVMEDIA_MOT THUONG HIEU _TRIEU NIEM TIN

Lien he: Ms. Bich Phuong - Chuyen vien Tu van _0978 600 502
CONG TY CP TRUYEN THONG AN TUONG VIET
Add:13 Bau Cat 7 – Phuong 14 - Quan Tan Binh – TP.HCM
Phone: 08 360 11385 - Fax: 08. 38490870
Website:www.antuongviet.vn;www.vnth.vn;www.nhanhieuhanghoa.com
Email: bichphuongatv@gmail.com
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Thu tuc cong bo tieu chuan chat luong thuc pham.

 1. Binh ap luc - Do cong ty Co phan thiet bi ap luc Dong Anh che tao theo tieu chuan DIN - Bao hanh 36 thang (28.4.2011).
 2. Thu tuc cong bo tieu chuan chat luong CA PHE (14.11.2011).
 3. Cong bo tieu chuan chat luong san pham (22.9.2011).
 4. Cua nhua loi thep tieu chuan CHLB Duc G-window chat tluong cao gia hop li bao hanh 5 nam (2.11.2013).
 5. CONG BO TIEU CHUAN CHAT LUONG THUC PHAM (26.9.2013).
 6. Cong bo tieu chuan san pham banh keo nhap khau (10.1.2011).
 7. Ong thep luon day dien ma kem tieu chuan Anh BS4568- white steel conduit (19.6.2013).
 8. ban Pallet go, cac san pham go keo xe theo tieu chuan xuat khau (12.3.2011).
 9. Cua thep chong chay san xuat theo tieu chuan PCCC (11.6.2011).
 10. Phong biet thu tieu chuan 3 sao cho chuyen gia thue gia hop ly (3.9.2012).
 11. Chung chi Quan ly chat luong theo tieu chuan ISO - 0978588987 (7.6.2013).
 12. Cung Cap Phu Gia , Hoa Chat , Nguyen lieu danh cho nganh thuc pham , duoc pham , thuc an chan nuoi... (12.4.2013).
 13. May giat cong nghiep - tieu chuan My (16.9.2013).
 14. Tieu chuan chon Nam linh chi (15.1.2013).
 15. Nuoc tinh khiet tphcm, nuoc uong van phong dat tieu chuan nganh duoc (26.4.2012).
 16. Thiet ke website tieu chuan quoc te, uu dai mot gia (3.10.2011).
 17. Can tim dai ly tieu thu gach nhua van go American Floor chat luong cao, gia canh tranh (12.12.2009).
 18. thong bao cho vay tin chap tieu dung ca nhan tai Vinh Phuc, Ha Noi. ban can vay hay goi 0966566546 (14.7.2013).
 19. Ban may do Acid uric Gout, Duong huyet, mo trong mau. Hang dat tieu chuan Chau Au. Call:0973975379 (4.10.2010).
 20. Chuyen cung cap cac loai hoa chat dung trong cac nganh cong nghiep,thuc pham my pham va phan bon (4.1.2013).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2014 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 113.190.40.141, 20 June, 2014 13:58:19 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).