Rao vat: Thu tuc mo truong lop ngoai cong lap.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . Thu tuc mo truong lop ngoai cong lap.

Thu tuc mo truong lop ngoai cong lap.

Tin rao Thu tuc mo truong lop ngoai cong lap duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Ha Noi , the loai Chua xac dinh ngay 4/7/2011 boi Rao Vat. Thu tuc mo truong lop ngoai cong lap da co tat ca 139 luot xem.
Thu tuc mo truong lop ngoai cong lap - Bản không dấu.
Thu tuc mo truong lop ngoai cong lap - Bản có dấu.

Sponsored links:


Thu tuc mo truong lop ngoai
cong lap

Xa hoi hoa giao duc la mot phan quan trong trong nghi quyet TW2 cua
Dang va Nha nuoc, nham thu hut toi da tiem luc cua nhan dan, gop phan tao dieu
kien cho moi cong dan co quyen duoc lua chon truong lop theo nhu cau cua minh.


I/ Ho so xin thanh lap truong mam non gom:

1. Ho
so xin thanh lap:

De an to
chuc va hoat dong. To trinh
ve viec xin thanh lap nha truong, nha tre tu thuc. Du thao
Quy che to chuc va hoat dong noi bo cua nha truong, nha tre tu thuc. Ban cam
ket dam bao an toan va thuc hien nuoi duong, cham soc, giao ductre em. Bao cao
giai trinh cua to chuc, ca nhan xin thanh lap truong ve viec tiep thu y
kien cua phong Giao duc va Dao tao va bao cao thuc hien y kien chi dao cua
Uy ban nhan dan cap Quan (Neu co) Ban cam
ket trong thoi gian khong qua 3 nam ke tu ngay co quyet dinh cho phep
thanh lap se xay dung xong truong, lop va dau tu trang thiet bi dam bao
quy mo, chat luong nuoi duong, cham soc, giao duc tre theo De an thanh lap
(Neu co) Van ban
xac nhan cua cap co tham quyen ve kha nang tai chinh va co so vat chat dap
ung yeu cau hoat dong cua truong; Quyen su
dung dat hoac giao dat. Neu la thue dia diem, thue nha, thue dat thi phai
co giay to thue phu hop voi phap luat hien hanh.

2. Ho
so nhan su:(Can cu Dieu 16, 17, 38 Dieu le truong mam non; can cu Dieu 14, 15,
22 qui che to chuc va hoat dong truong MN tu thuc)

a.Ho so
Hoi dong quan tri (Neu co)

Danh sach
(Du kien) cua cac thanh vien Hoi dong quan tri (neu co), Chu truong, Hieu
truong, Pho hieu truong. Don de nghi
thanh lap Hoi dong quan tri (Neu co) Ly lich,
ban sao van bang, chung chi hop le, cua thanh vien Hoi dong quan tri, chu
dau tu va cua nguoi du kien lam Hieu truong, Pho hieu truong;

b.Chu
truong, Hieu truong, Pho hieu truong:

Danh sach
(Du kien) cua Chu truong, Hieu truong, Pho hieu truong. So yeu ly
lich. Ban sao
cong chung bang chuyen mon va quan ly (neu co). Giay kham
suc khoe Ho khau
pho to.

c.Ho so
giao vien, nhan vien:

Danh sach
giao vien, nhan vien. Don xin
viec So yeu ly
lich Giay kham
suc khoe Ho khau
pho to Giay dang
ky tam tru (doi voi truong hop ngoai tinh) Ban sao
cong chung bang chuyen mon va cac loai van bang khac (neu co) Giay khai
sinh (ban sao da cong chung) Hop dong
lao dong. Ban cam
ket thuc hien nuoi duong, cham soc, giao duc va dam bao an toan cho tre
cua giao vien, nhan vien.

3.Ho so
phai duoc dieu chinh theo qui dinh cua phap luat khi chuyen nhuong, sang ten
hoac chuyen dia diem.


II/ Thu tuc xet duyet thanh lap co so giao duc mam non duoc quy dinh nhu sau:

(Can
cu muc 2 Dieu 10 chuong II Dieu le truong Mam non; Dieu 9 chuong II trong qui
che to chuc va hoat dong truong mam non tu thuc ban hanh kem theo quyet dinh so
41/2008/QD/BGD - DT ngay 25 thang 7 nam 2008 cua Bo truong Bo Giao duc va Dao
tao).

1. To
chuc, ca nhan lap ho so nhu quy dinh nop 01 ban cho UBND quan va 01 ban cho PGD.

2. Phong
Giao duc - Dao tao nhan ho so, xem xet cac dieu kien theo quy dinh. Sau khi xem
xet co y kien bang van ban gui ho so xin thanh lap nha truong, nha tre tu thuc
den Uy ban nhan dan cap Quan.

3. Trong
thoi han 45 ngay lam viec ke tu ngay nhan du ho so hop le, Uy ban nhan dan quan
ra quyet dinh cho phep thanh lap nha truong, nha tre tu thuc theo quy dinh.
Truong hop khong cho phep thanh lap, Uy ban nhan dan cap quan co van ban thong
bao ly do va huong giai quyet cho phong GD - DT. Phong GD - DT thuc hien chi
dao cua Uy ban nhan dan cap quan tra loi to chuc ca nhan xin mo truong.

 

 

 Luat
su: Le Huy Quang – Giam doc Cong ty luat hop danh Danzko – Doan luat su Ha Noi:
DD: 0912519823. 04.37931223. Fax: 04.37931224. Email: huyquang12001@yahoo.com

 

 
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Thu tuc mo truong lop ngoai cong lap.

 1. To chuc su kien: khai truong khanh thanh , dong tho khoi cong , le hoi ngoai troi, tiec cuoi (1.2.2012).
 2. GUI HANG DI NUOC NGOAI GIA RE CUC SOC,CHUYEN NGHIEP ,NHANH CHONG NHAT THI TRUONG VIET NAM@ 0933 968 295 (12.4.2012).
 3. Truong tc Duoc Ha Noi tuyen sinh duoc sy (1 nam hoc ngoai gio HC) (19.7.2012).
 4. Lap he thong dan muc ngoai cho may in phun mau cac loai /anhbien.com (3.3.2012).
 5. ►►► Nhan may du co dong(du tron), nha bat cho truong hoc, quan doi, cac hoat dong ngoai troi. (12.9.2012).
 6. Bo dan muc ngoai, bo tiep muc ngoai IP 2770, IP3680, IP4760, MX 328, MX 338, MX 347, MX 357, IX 4000, IX 5000, MP 276 (2.2.2012).
 7. Dich vu Thanh lap doanh nghiep, cong ty co von dau tu nuoc ngoai, cong ty lien doanh (4.5.2009).
 8. HANH LAP DOANH NGHIEP CO VON DAU TU NUOC NGOAI (13.1.2011).
 9. Dich vu tu van, lap dat he thong am thanh, anh sang cho hoi truong, 0908455425 (7.11.2011).
 10. Voi tinh nang epson L800 gan he thong muc ngoai chinh hang (7.3.2012).
 11. Lam them ngoai gio / Lam ban thoi gian / Lam ca / Sinh vien (10.8.2011).
 12. Van chuyen hang di malaysia,australia,usa,Gui hang di nuoc ngoai,Gui hang di thuy sy,danmark (23.11.2012).
 13. Huong dan thu tuc Xin cap giay phep cho nha thau nuoc ngoai tai Viet Nam (10.3.2012).
 14. Luatsu24h. Lawyer24h. tu van mien phi dac biet ngoai gio Thoi gian lam viec 17h30 den 20h30 moi ngay (6.9.2010).
 15. Vietlaptops phan phoi laptop si le gia tot nhat thi truong (26.11.2009).
 16. o0o TOPIC SIM SO ÐEP o0o Ban Le Gia Re Nhat Thi Truong (10.2.2010).
 17. Dau thau co khi cong trinh, xay dung, thiet ke he thong ke thep, san truot, ban ghe go, sat thep nghe thuat (28.3.2009).
 18. sat thep, ban thep hinh H, U, I, V gia tot nhat thi truong lh Duc 0916 415 019 (17.11.2011).
 19. Phan phoi si va le hat dieu loai I - hang chuyen xuat khau ra nuoc ngoai tren toan quoc (9.12.2011).
 20. lam Visa cho nguoi Viet Nam (hoac nguoi nuoc ngoai) di cong tac, di du lich, tham than nhan tai Dubai (Tieu vuong quoc Arap) (29.6.2011).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.36.37, 04 February, 2013 12:03:13 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).