Rao vat: Thu tuc xin cap giay chung nhan du dieu kien Ve Sinh An Toan Thuc Pham.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . Thu tuc xin cap giay chung nhan du dieu kien Ve Sinh An Toan Thuc Pham.

Thu tuc xin cap giay chung nhan du dieu kien Ve Sinh An Toan Thuc Pham.

Tin rao Thu tuc xin cap giay chung nhan du dieu kien Ve Sinh An Toan Thuc Pham duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Can Ban ngay 22/11/2011 boi Rao Vat. Thu tuc xin cap giay chung nhan du dieu kien Ve Sinh An Toan Thuc Pham da co tat ca 465 luot xem.
Thu tuc xin cap giay chung nhan du dieu kien Ve Sinh An Toan Thuc Pham - Bản không dấu.
Thu tuc xin cap giay chung nhan du dieu kien Ve Sinh An Toan Thuc Pham - Bản có dấu.

Sponsored links:
CONG TY CP TRUYEN THONG AN TUONG VIET
Add:13 Bau Cat 7 – Phuong 14 - Quan Tan Binh – TP.HCM
Phone: 08. 36011385 - Fax: 08. 38490870
Website: www.antuongviet.vn - Email: bichphuongatv@gmail.com


THU TUC CAP GIAY CHUNG NHAN DU DIEU KIEN
VE SINH AN TOAN THUC PHAM

THANH PHAN HO SO:

1. Don de nghi cap giay chung nhan (theo mau);

2. Giay chung nhan dang ky kinh doanh (sao y cong chung);

3. Ban thuyet minh ve dieu kien co so vat chat du dieu kien ve sinh an toan thuc pham (ban ve so do mat bang san xuat kinh doanh; mo ta quy trinh che bien thuc pham);

4. Ban cam ket dam bao ve sinh an toan thuc pham doi voi nguyen lieu thuc pham va san pham do don vi san xuat kinh doanh;

5. Chung nhan suc khoe cua nguoi truc tiep san xuat kinh doanh do co so y te co tham quyen cap;

6. Chung nhan hoan thanh khoa tap huan ve ve sinh an toan thuc pham cho nguoi truc tiep san xuat kinh doanh thuc pham.

THOI GIAN:

45 ngay lam viec, ke tu ngay tiep nhan du ho so hop le (khong ke thoi gian sua chua, khac phuc do khong dat yeu cau qua tham dinh).

CAC CONG VIEC ATVMEDIATHUC HIEN


1. Thiet lap ho so xin cap giay du dieu kien ve sinh an toan thuc pham:
- Don de nghi cap giay chung nhan du dieu kien ve sinh an toan thuc pham.
- Den tai co so tu van huong dan sap xep theo dung quy trinh 1 chieu.
- Ve so do mat bang co so.
- Thiet lap so do mo ta quy trinh san xuat, che bien.
- Lap bang danh sach cac nhan vien da duoc tap huan va kham suc khoe theo quy dinh.
- Xay dung ban cam ket dam bao ve sinh an toan thuc pham theo quy dinh.
2. Tien hanh xin cap giay chung nhan du dieu kien ve sinh an toan thuc pham:
- Tien hanh nop ho so xin cap giay chung nhan co so du dieu kien ve sinh an toan thuc pham tai Chi cuc Ve sinh an toan thuc pham ( hoac tai Cuc An Toan Ve Sinh thuc pham doi voi cac loai hinh bat buoc).
- Theo doi qua trinh xu ly ho so va ngay tham dinh co so tu cac co quan chuc nang.
- Theo doi dung thoi gian, nhan giay chung nhan da hoan thanh va tra truc tiep cho co so.


DICH VU KHAC TU ATV MEDIA:
• Dang ky Nhan hieu hang hoa, Kieu dang Cong nghiep, Ma so - Ma vach
• Cong bo Tieu chuan chat luong hang hoa: Thuc pham, Thuc pham chuc nang, Phu gia thuc pham, My pham, Ca phe, San pham trong nuoc, hang nhap khau
• Chung nhan Du dieu kien Ve sinh an toan thuc pham (Tai so Y te hoac Bo Y te)
• Dang ky Giay phep Kinh doanh cho cac loai hinh nganh nghe
• Dang ky Giay phep dac thu (co dieu kien): Kinh doanh Ruou, chung nhan PCCC, Cam ket moi truong, Karaoke, Nang sao khach san, Giay phep dau tu, Giay phep ICP, Giay phep quang cao, Giay phep luu hanh san pham…
• Tieu chuan Hop Chuan – Hop quy
• Tu van & dao tao tieu chuan chat luong quoc te: ISO 9001:2008/ ISO 22000:2005/ ISO 14000:2004/ HACCP/ GMP/ SA 8000/ GPP…
• Tu van & xay dung Bo nhan dien thuong hieu: Logo/ Namecard/ Giay to van phong/ Bao bi san pham/ Catalogue/ Brochure/ To roi cac loai…
• Xay dung Website Thuong mai voi chi phi 2.000.000 d (Thamkhao www.website2trieu.com)
Khi can bat ky su ho tro nao ve dich vu phap ly noi tren, Quy doanh nghiep co the tham khao chi tiet tai website: www.antuongviet.vn .Hoac lien he truc tiep voi chung toi theo thong tin duoi day de duoc tu van mien phi.
Doi voi cac cong ty, doanh nghiep o cac tinh thanh tren toan quoc thi lien he trao doi tu van truc tiep qua Dien thoai va lam theo huong dan moi thu tuc se chuyen phat nhanh qua duong Buu dien.
Voi phuong cham: Uy tin – Chuyen nghiep – Nhanh chong – Dung hen
=>Chi phi thap, thu tuc don gian, nhanh chong co bang
=>Chung toi luon dong hanh cung su phat trien Thuong hieu cho quy Doanh Nghiep

Moi thong tin thac mac can trao doi lien quan den cac van de tren, xin Quy khach hang vui long lien lac voi Cong ty chung toi de duoc huong dan chi tiet

Chung toi se la nguoi ban dong hanh tren buoc duong Xay dung & Phat trien cua Quy Doanh Nghiep.

Xin chan thanh cam on !

CHINH SACH HAU MAI:
- Ho tro mien phi Website thanh vien Mang Viet Nam Thuong Hieu voi cac tinh nang tot nhat nhu: Gioi thieu – San pham/ Dich vu - Gio hang – Mua ban rao vat – Tin tuc su kien – Lien he
- Dang Logo quang cao tren Website www.vietnamthuonghieu.com (kich thuoc 150x100) trong vong 03 thang
Rat mong duoc hop tac!
Tran trong!

ATVMEDIA_MOT THUONG HIEU _TRIEU NIEM TIN

Lien he: Ms. Bich Phuong - Chuyen vien Tu van _0978 600 502
CONG TY CP TRUYEN THONG AN TUONG VIET
Add:13 Bau Cat 7 – Phuong 14 - Quan Tan Binh – TP.HCM
Phone: 08 360 11385 - Fax: 08. 38490870
Website:www.antuongviet.vn;www.vnth.vn;www.nhanhieuhanghoa.com
Email: bichphuongatv@gmail.com
Sponsored links:

Rao vat tuong tu: Thu tuc xin cap giay chung nhan du dieu kien Ve Sinh An Toan Thuc Pham.

 1. XIN GIAY CHUNG NHAN VE SINH AN TOAN THUC PHAM GIA RE 0932030769 (5.4.2012).
 2. Phan mem ke toan Simba. Khuyen mai 40% mung sinh nhat lan thu 12! (23.9.2013).
 3. AQ Forwarding / tu van thu tuc dang ky xin giay phep Nhap Khau Tu Dong (28.8.2010).
 4. POC Whitening cung cap cac san pham kem duong trang mat, toan than va my pham sach tay cao cap (15.7.2013).
 5. Du hoc Singapore / Xin thu moi hoc / Thi thuc sinh vien / Tieng Anh hoc thuat (5.1.2013).
 6. Ban gap 4 ho thuy sinh, day du phu kien ngoai nhap (26.11.2010).
 7. Tu van thu tuc xin visa cac nuoc Chau Au, Hoa Ky, Canada, Nhat, Han, Dai Loan, Uc... (23.8.2011).
 8. THUC PHAM CHUC NANG LAM DEP DA MAT COLLAGEN NHAT - THUC PHAM CHONG LAO HOA (27.2.2012).
 9. Hoc trung cap ke toan chinh quy trong 1 nam, hoc toi hoac thu 7-chu nhat (8.11.2012).
 10. Dang ky ve sinh an toan thuc pham - Tu van: 08.665.77538 (24.9.2011).
 11. Huong dan thu tuc Xin cap giay phep cho nha thau nuoc ngoai tai Viet Nam (10.3.2012).
 12. Khoa hoc ke toan tong hop thuc hanh tren chung tu thuc te – giam 30% hoc phi (23.9.2012).
 13. Cong ty co phan giao duc viet nam thong bao nhan dao tao nghiep vu dau thau tren toan quoc (25.11.2011).
 14. cap so do, lam so do, sang ten so do, dich vu lam so do, thu tuc tach so do, thu tuc xin cap so do (21.12.2011).
 15. Ban Biet Thu (Xanh Villa - Sinh Thai Cam Dinh- AIC Me Linh) gia tot nhat Ms Hoa-0988070518 (5.11.2010).
 16. HCM: KHONG CAN DI CHO, CHI CAN ONLINE, THUC PHAM TUOI SONG GIAO NGAY TAI NHA- DI CHO THUE .COM -CHI CAN ALO (28.8.2010).
 17. Du hoc Canada - Huong dan tung buoc de xin duoc thi thuc du hoc sinh Canada (13.8.2010).
 18. Dao tao ke toan tren chung tu thuc te, day ke toan thuc te tot nhat Nam Dinh. (21.9.2012).
 19. Nhan lam ke toan ban thoi gian, ke toan ban thoi gian co dinh, nhanlam so sach ke toan, nhan lam ho so thanh lap cong ty (19.8.2011).
 20. Lap trinh vien phan mem ke toan thi phai ranh ke toan (11.6.2011).
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2014 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 113.190.40.141, 20 June, 2014 13:59:20 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).