Rao vat: Thu vien luan van, bao cao thuc tap, tieu luan, tai lieu tham khao.

PhanVien.Com . Rao Vat . Gioi Thieu Website . Thu vien luan van, bao cao thuc tap, tieu luan, tai lieu tham khao.

Thu vien luan van, bao cao thuc tap, tieu luan, tai lieu tham khao.

Tin rao Thu vien luan van, bao cao thuc tap, tieu luan, tai lieu tham khao duoc dang vao chu de Gioi Thieu Website, khu vuc Noi Khac , the loai Chua xac dinh ngay 25/4/2011 boi Rao Vat. Thu vien luan van, bao cao thuc tap, tieu luan, tai lieu tham khao da co tat ca 164 luot xem.
Thu vien luan van, bao cao thuc tap, tieu luan, tai lieu tham khao - Bản không dấu.
Thu vien luan van, bao cao thuc tap, tieu luan, tai lieu tham khao - Bản có dấu.

Sponsored links:

Kinh moi quy doc gia co nhu cau tra cuu tai lieu tham khao vui long
truy cap tai day:

http://thuvienluanvan.com
- Thu vien luan
van ra mat doc gia vao thang 01/2007. Voi muc dich de tao ra nguon tai lieu mang
tinh tham khao co chat luong, gia tri cho cong dong, nham ho tro cong tac hoc
tap, nghien cuu va tham khao, pho bien kien thuc den cong dong sinh vien, hoc
vien.
- Sau gan 2 nam
di vao hoat dong, Thuvienluanvan.com da
tro thanh mot cong thong tin tra cuu luan van, bao cao
thuc tap, do
an, tieu
luan, tai
lieu tham khao phuc vu cho qua trinh hoc tap va nghien cuu cua cac ban sinh
vien, hoc vien trong nuoc va ngoai nuoc.
Mot so tinh nang huu ich cua thu vien:


- Tra cuu truc tuyen de dang thong tin cung nhu tom
tat nguon hoc lieu, luan van, luan an, khoa luan, bao cao, tieu luan co tren thu
vien… o cac trinh do Cu nhan, Thac sy, Tien sy

- Tat ca tai lieu duoc phan bo ro rang theo tung
chuyen nganh, mon hoc, the loai, cap do, kem theo cac thong tin ve ten de tai
cung nhu tac gia, nam thuc hien, so trang, v.v…

- Tinh nang tim kiem don gian ket hop voi tim kiem
nang cao giup cho doc gia de dang tra cuu, cung nhu chon lua duoc tai lieu minh
can mot cach nhanh nhat. chinh xac nhat.

- Doc gia co the tra cuu de cuong tai lieu truc tiep
tren website hoac co the tai file de cuong ve may tien cho viec tham khao, dinh
huong cho de tai tot nghiep cua minh.

- Ngoai ra: doc gia co the dat mua truc tuyen nhung
tai lieu toan van tren thu vien ve may tinh cua minh nham tham khao phuc vu cho
qua trinh hoc tap, nghien cuu cua minh.

- Khu vuc download mien phi bao gom cac dang tai lieu
huu ich nhu: Mau van ban, Mau giao trinh, giao an, de thi. Dap an dai hoc, tai
lieu on thi cao hoc, danh muc, de cuong, tom tat thong tin luan van, luan an
Viet Nam. Mau bia dep, huong dan trinh bay, phan mem ho tro, Dich thuat van ban
truc tuyen, chuyen doi font chu truc tuyen, v.v…
- Thong ke nguon hoc lieu tai thu vien:
bao gom 80.000 tai lieu chia lam 99
linh vuc the loai nhu: kinh te, cong nghe, ky thuat, giao duc, su pham, v.vv. .
Bao gom cac tai lieu thu phi va mien phi.
+ 57.000 mau
khoa luan, do an, bao cao thuc tap, tieu luan tham khao.
+ 8.400 mau luan
van thac si, luan an tien si, de tai nghien cuu tham khao.
+ 12.000 tai
lieu mien phi nhu: tai lieu, van ban, giao trinh, giao an, tom tat luan
an.
 
Nguon:
http://thuvienluanvan.com - Ten
mien va website chinh thuc cua thu vien luan van
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 157.55.34.35, 03 February, 2013 02:13:40 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).