Rao vat: Tieu ghep goc tieu rung amazone.

PhanVien.Com . Rao Vat . San Pham Khuyen Mai . Tieu ghep goc tieu rung amazone.

Tieu ghep goc tieu rung amazone.

Tin rao Tieu ghep goc tieu rung amazone duoc dang vao chu de San Pham Khuyen Mai, khu vuc Dong Nai , the loai Can Ban ngay 10/11/2012 boi Rao Vat. Tieu ghep goc tieu rung amazone da co tat ca 19 luot xem.
Tieu ghep goc tieu rung amazone - Bản không dấu.
Tieu ghep goc tieu rung amazone - Bản có dấu.

Sponsored links:
MINH CO BAN GIONG CAC LOAI:
1)TIEU GHEP GOC TIEU RUNG AMAZONE,KHONG SO DAT NE NUOC,SONG DUOC TRONG NUOC VA KHANG BENH CHET NHANH CHET CHAM
2)CAY TROM
3)TIEU VINH LINH
a)DAY THAN CHINH,THAN CHINH VO BAU
b)DAY LUONG VO BAU
4)GOC TIEU RUNG

.LIEN HE:A KHA:0948027490
129 ap trung hieu,xuan truong,Xuan loc,dong nai
Duc Linh: Trong trinh dien tieu giong ghep
BT- Vua qua, Phong Nong nghiep va Phat trien nong thon trien khai mo hinh trong trinh dien cay tieu giong ghep tren dia ban huyen Duc Linh giai doan 2. Theo mo hinh nay, huyen chon trong trinh dien tieu giong ghep tai vuon 5 ho nong dan cua 5 xa, thi tran la: Vo Xu, Nam Chinh, Vu Hoa, Me Pu va Sung Nhon. Moi ho nong dan duoc ho tro trong trinh dien tieu giong ghep tren dien tich 1.000 m2. Day la nhung dia phuong truoc kia co nhieu nong dan trong tieu, nhung thoi gian gan day bi dich benh, nen dien tich tieu thu hep. Giong tieu duoc chon trong trinh dien la giong ghep co phan goc la tieu rung Amazon - Nam My, ghep voi phan than la giong tieu An Do. Theo khuyen cao thi nho goc tieu ghep co nguon goc tu giong tieu rung Amazon nen co kha nang khang benh cao, rieng phan than la giong tieu An do cho nang suat on dinh.
Moi ho nong dan lam mo hinh trong trinh dien tieu giong ghep tren dien tich an dinh la 1.000m2 se duoc nha nuoc ho tro 100% tien giong voi so luong giong 200 bau, tri gia 6 trieu dong va duoc ho tro 50% vat tu nong nghiep gom phan bon, thuoc bao ve thuc vat trong 2 nam 2012 - 2013, tri gia 25 trieu dong. Ngoai ra, nong dan lam mo hinh con duoc huong dan ky thuat trong va cham soc tieu. Nong dan tham gia mo hinh tu lap dat he thong tuoi nuoc nho giot theo quy trinh cua Phong Nong nghiep va Phat trien nong thon va lam dan che nang.
Mo hinh nay thanh cong se mo ra dinh huong cho nhieu nong dan Duc Linh phuc hoi lai cac vuon tieu da chet do dich benh.
Nguyen Van Thanh
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 141.0.8.203, 04 February, 2013 07:59:51 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).