Rao vat: Trung tam day nghe sua chua o to.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . Trung tam day nghe sua chua o to.

Trung tam day nghe sua chua o to.

Tin rao Trung tam day nghe sua chua o to duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ha Noi , the loai Chua xac dinh ngay 8/11/2010 boi Rao Vat. Trung tam day nghe sua chua o to da co tat ca 1358 luot xem.
Trung tam day nghe sua chua o to - Bản không dấu.
Trung tam day nghe sua chua o to - Bản có dấu.

Sponsored links:


THONG BAO TUYEN SINH NAM HOC 2010

 

                  Trung tam dao tao nghe CONG
NGHE CAO O TO – HC AUTOTECH lien tuc tuyen sinh cac khoa dao tao ve CONG NGHE O
TO. Cac khoa tuyen sinh nam hoc 2010 -2011 nhu sau:

1 - Sua chua  May
- Gam oto.                                  6thang

2 - Sua chua Dien - Lanh oto.                                  6thang

3 - Ky thuat
vien chuan doan o to cao cap   2 thang
(HP: 3.000.000d toan khoa)

4 – Cac khoa
hoc co ban cap toc ve cong nghe o to.

5 – Cac khoa
hoc nang cao danh cho tho va cong nhan sua chua o to.

Ho so tuyen sinh gom co

So yeu ly
lich (co dan anh dong dau cua dia phuong)

Giay kham
suc khoe

Ban sao
giay khai sinh

04 anh 4*6
(ghi ro ho ten, ngay sinh phia sau)

Hoc vien
duoc thuc tap tai Gara HC AUTOTECH (206 Pham Van Dong - Cau Giay – Ha Noi) qui
mo, hien dai va tren oto doi moi.

Tot nghiep
duoc cap chung chi nghe.

Hoc phi: 800.000
dong/thang; Hoc vien duoc gioi thieu viec lam 100%;  ket qua hoc tap tot duoc bo tri viec lam ngay
sau TN.

=> Luu
y: Co khoa hoc buoi toi va thu 7, chu nhat cho ca nhan va to chuc co yeu cau.

Dang ky tai:

Van phong
tuyen sinh - Trung tam cong nghe cao o to HC - AUTOTECH           

     Dia chi: 131H - Thai Thinh - Dong Da – Ha
Noi

     Dien thoai   : 043 562 5031         Di
dong: 0904999688

Email: tuyensinhhc131h@yahoo.com.vn

                                 Tuyensinhhc131h@gmail.com

                                                                                     

THONG BAO TUYEN SINH

KHOA HOC
CONG NGHE CAO OTO

 

1. Noi dung
dao tao:

   Trang
bi hieu biet va ky nang nghe  o cac noi
dung chuyen sau cua cong nghe oto:

    - He thong
dien tu dong dieu khien tren xe oto hien dai.

    - Tieng Anh
chuyen nganh su dung trong CN oto

    - Khai thac
su dung cac thiet bi chuan doan trong sua chua bao duong oto hien dai

   Luu y: nhan day them: - Khai thac su dung
cac chuong trinh  phan mem trong chuan
doan sua chua oto:   

Michel – OnDemand5; ALLDATA… 

    -  Ky nang mem trong hoat dong hanh nghe CN oto.

2.  Doi tuong tuyen sinh:

    - Giao vien
day cong nghe oto cua cac co so dao tao.

    - Sinh
vien hoc nganh cong nghe oto cua cac truong : DH, CD, THCN

    - Ky thuat
vien cua cac xuong sua chua oto.

3.  Thoi gian tuyen sinh:

           -
Nhan dang ky hoc tu 25/01/2010

           - Khai
giang: cac ngay thu 2 trong tuan.

      4. Thoi gian hoc & hoc phi :

           - Toan
khoa : 20 buoi. 

           - Hoc
vao buoi toi cac ngay trong tuan va thu 7, Chu nhat tuy theo nhu cau cua

             
hoc vien ( Co thoi khoa bieu cu the cho tung lop hoc )

           - Hoc
phi : 3,000,000 d/ khoa ( bao gom tai lieu va chung chi nghe )

       5. Dia diem hoc:

          - Hoc ly
thuyet tai truong Cao dang Nghe Cong Nghiep Ha Noi  so 131- Thai Thinh – Dong Da – Ha Noi

          - Hoc thuc hanh tai Gara HC AUTOTECH
so 206 – Pham Van Dong - Cau Giay – HN

      6. Dia
diem dang ky:

         - Trung tam HC AUTOTECH so 131H – Thai
Thinh – Dong Da – HN ( Ngoai cong truong CDN CN HN – canh gara oto Duc Thanh)

         - Hoac
Gara HC AUTOTECH so 206 Pham Van Dong – Cau Giay – Ha Noi

         - Hoac
Trung  tam phu tung oto HC AUTOTECH so
431 – Tran Khat Tran – HN

         - Hoac
Trung tam dien noi that oto HC AUTOTECH so 111/10 Lang Ha - DD – HN

      Tel: 043.5625031;  Mobile:
0904.999.688 ( Thay Chien );

      Email: tuyensinhhc131h@gmail.com

      Websie : hcauto.vn                    

                                                                                      


 

THONG BAO
TUYEN SINH NAM HOC 2010 - 2011

(Dao tao chinh
quy tap trung)

Thoi gian
tuyen sinh den het thang 10/2020

 

I.  HE DAO TAO :

    1. TRINH DO
CAO DANG NGHE :

       - Ap dung
cho hoc sinh da tot nghiep trung hoc pho thong hoac tuong duong.

       - Chi
tieu tuyen: 200 Sinh vien                          - Thoi gian dao tao: 36 thang

                                                -
Cong nghe Oto

    2. SO CAP
NGHE CONG NGHE OTO:  

       -  Ap dung cho moi 
doi tuong .

       - Chi
tieu: 400 Hoc sinh                                        - Thoi
gian dao tao 6 thang

                                                -
Sua chua May - Gam Oto

                                                -
Sua chua Dien - Dien lanh Oto

                                                -
Son Oto

                                                -
Ky thuat vien chan doan Oto

 II. 
HOC PHI:

-        
He Cao dang nghe
: 320.000 d/ thang

-        
He So cap nghe     : 800.000 d / thang     

      III. CHE DO VA QUYEN LOI CUA HOC SINH :

          * Trong thoi gian hoc: Duoc
huong moi che do, quyen loi cua hoc sinh, sinh vien truong cong lap

          * Doi voi Nganh Cong nghe Oto
sinh vien, hoc vien duoc thuc tap tai Gara HC AUTOTECH qui mo, hien dai va tren
oto doi moi.

           * Sau
khi tot nghiep: Hoc sinh sinh vien
duoc nha truong gioi thieu lam viec tai cac doanh nghiep. Ket qua hoc tap tot
duoc bo tri viec lam ngay sau TN.

 

Dia chi nhan ho so va cac thu tuc
nhap hoc:

Trung tam dao tao HCAUTOTECH
– So 131H – Thai Thinh - Dong Da – Ha Noi

( Mat duong Thai Thinh – Canh
Gara oto Duc Thanh )

       Dien
thoai: 043.562.5031  mobile:  0904.999.688 
( Thay Chien )

 

 
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2014 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 113.190.40.141, 20 June, 2014 11:36:35 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).