Rao vat: TRUNG TAM SUA CHUA LAPTOP TRONG NGAY UY TIN.

PhanVien.Com . Rao Vat . May Tinh Xach Tay . TRUNG TAM SUA CHUA LAPTOP TRONG NGAY UY TIN.

TRUNG TAM SUA CHUA LAPTOP TRONG NGAY UY TIN.

Tin rao TRUNG TAM SUA CHUA LAPTOP TRONG NGAY UY TIN duoc dang vao chu de May Tinh Xach Tay, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Can Ban ngay 26/7/2011 boi Rao Vat. TRUNG TAM SUA CHUA LAPTOP TRONG NGAY UY TIN da co tat ca 164 luot xem.
TRUNG TAM SUA CHUA LAPTOP TRONG NGAY UY TIN - Bản không dấu.
TRUNG TAM SUA CHUA LAPTOP TRONG NGAY UY TIN - Bản có dấu.

Sponsored links:
TRUNG TAM SUA CHUA LAPTOP TRONG NGAY
Repair 8h
Uy Tin – Trung Thuc – Hieu Qua
“SUA CHUA LAPTOP TRONG 8 GIO”

Dia chi: 7B – Bac Hai – P.15 – Q.10
DThoai: 08 6676 1279 – 090 992 6383 – 091 984 9994

- Nham phuc vu qui khach hang tot nhat, Trung Tam chung toi da trang bi cac loai may moc hien dai chuyen dung trong linh vuc sua chua nhu: May dong chip BGA the he moi nhat hoan toan tu dong chinh xac den tung ~ micro, may nap ROM BIOS co toc do lap trinh cao, cung cac loai may test, thiet bi ho tro chuyen nghiep voi cong nghe hien dai (tuyet doi khong su dung thiet bi tu che de gay ton tho Main, Chipse, IC,…)
- Muc dich: Nang cao hieu qua cung nhu tinh on dinh lau dai cho thiet bi sua chua mot cach hoan hao nhat.
- Cung voi doi ngu ky thuat vien nhieu nam kinh nghiem chuyen ve linh vuc Laptop chac chan se lam hai long qui khach ca ve tay nghe lan cung cach phuc vu tan tinh, chu dao.
***Dich vu Laptop***
*Chuyen xu ly tat ca cac benh ve phan cung cua Laptop nhu:
- Mat nguon, co nguon khong hinh
- Sua cac pan nguon khac cho tat ca cac dong laptop
- Khong nhan cac thiet bi ngoai vi nhu: LAN, Sound, Ban phim, USB,...
- Khong nhan o cung HDD, o dia DVD, Wireless, Webcam, bao mat van tay, dau doc the nho…
- Cuu du lieu HDD, pha password BIOS, pha password HDD
- Treo may khi su dung Adaptor, Pin.
- Be chuot bi liet, chuot luc nhan luc khong, chuot troi…
- Sua loi ban phim: bi cham phim, khong nhan phim...
- Nhan sua chua cac loai Keyboard "hiem"
- Sua loi khong sac Pin, khong nhan Pin
- Do board cao ap, cable LCD cho cac loai may hiem
- Nhan sua Main laptop cac loai, cac pan.
- Tan trang may: vo bi tray xuoc, nut, be muon han son lai nhu moi
- Ban le gay, be hoac gap len gap xuong nang ne.
- May chay nong, quat tan nhiet hoat dong khong hieu qua…
- Nap ROM BIOS cho tat ca cac dong may tren thi truong.
- Thay moi tat ca cac linh kien hu hong theo yeu cau cua quy khach.
*** Tom lai: Chuyen tri tat ca cac loi ve MAINBOARD - CHIPSET- BGA***
*Ngoai phan cung chung toi con xu ly cac van de ve phan mem hieu qua nhu:
- Cai dat He Dieu Hanh va cac phan mem chuyen dung.
- Cai dat day du driver cho tat ca cac doi may
* De khach hang yen tam ve chu Lap cua minh, chung toi sap xep quy trinh nhan/tra may rat chat che:
- Khach hang mang may den --> Nhan vien giao/nhan TEST xem tinh trang may --> Thao roi linh kien cho khach hang ki ten len tung linh kien, kiem tra thong so tren tung linh kien --> Viet phieu bien nhan giao KH.
- Ky thuat vien kiem tra chuan doan benh, xem xet muc do sua chua --> Goi dt bao gia va thoi gian hoan tat viec sua chua.
- Chi sua chua khi KH dong y, con khong dong y ky thuat vien lap rap lai hoan chinh nhu tinh trang ban dau.
- Sau khi ky thuat sua xong bo phan TEST may kiem tra neu may da chay on dinh --> Bao KH den nhan may.
- KH den nhan may, NV giao nhan tiep tuc thao roi linh kien cho KH doi chieu chu ki, thong so tren linh kien --> Giao may cho KH.
- Tat ca cac benh ve Laptop Trung Tam chung toi sua chua deu Bao Hanh cho KH voi thoi gian dai nhat, chu dao nhat.
- FIX toi da cho khach hang o xa
BANG BAO GIA SUA CHUA LAPTOP TAI REPAIR8H
I - Phan cung
01 - Cac benh ve CPU, Ram, BIOS, Chipset, nguon
- Loi nguon may P3 - P4 gia tu 10$ – 25$
- Loi nguon may centrino gia tu 15$ – 30$
- Loi nguon may Dual Core, core 2 Dual gia tu 20$ – 40$
- Hap chipset, lam lai chan chipset cac loai 15$-25$
- Thay chipset may p3 - centrino tu 25$ – 35$
- Thay chipset may Dual Core, core 2 Dual tu 35$ - 55$
- Thay khe cam ram 15$/1 khe
- Thay sua quat CPU tu 10$ - 25$
- Thay Jack nguon tu 10$ -20$
02 - Sua cac benh tren man hinh Laptop
- Sua cao ap, do cao ap, thay cao ap tu 10$-25$ (tuy tung dong may )
- Che cable, thay cable man hinh tu 15$-25$
- Trang man hinh, nhoe, nhieu gia tu 20$-35$
- Thay bong den LCD tu 10$-30$
- Lam het cac vet o, moc man hinh tu 20-35$
03 - Sua ban phim cac loai
- Chap phim, khong danh duoc phim tu 1 lop, 2 lop den 3 lop mach voi gia phai chang: 10$ - 15$ /cai
- Loi phim do duoi main tu 20$-30$
- Thay chuot, sua chuot laptop tu 10$-25$
04 - Lam pin, nang cao dung luong pin
- Mach pin loi (khong nhan pin, khong xac pin) tu 15-25$
- Loi duong sac pin tren Main 20$ - 30$
- Thay Cell lion – lithium tu 4$/1cell
05 - Cac dich vu khac
- Nap Rom Bios noi chung tu 10$ - 25$ (tuy tung dong may)
- Pha password BIOS cho cac dong may tu 15$ - 25$
- Pha password HDD ATA, SATA 15$ - 40$ (tuy theo dung luong va model HDD). Pha password HDD khong bao gom cuu du lieu HDD
- Cuu du lieu HDD tuy theo dung luong va do bad tu 15$
II - Phan mem
- Cai he dieu hanh, day du driver va cac phan mem chuyen dung theo yeu cau: 5$ - 10$
- Cai dat 2 he dieu hanh tren mot may: 10$-15$
- Khac phuc loi he thong va cac phan mem: 3$-5$
Che do bao hanh:
- Con nguyen tem va phieu Bao Hanh cua Trung Tam.
- Khong Bao Hanh trong cac truong hop roi vo, set danh, vo nuoc.
- Chi BH cac van de Repair 8h da sua. Doi voi cac benh phat sinh hoac da het han BH Quy khach se duoc tro gia.
***Doi voi nhung khach hang lon. Co so luong hang nhieu va deu dan. Chung toi se chiet khau den 20 % tren tong gia tri sua chua cua cac ban tinh theo thang (khong ap dung voi hang hoa mua ban)
***Dac biet: Gia sua chua, han chip BGA, nap ROM BIOS rat phu hop cho anh em ky thuat, cua hang, Dealer cac tinh voi gia canh tranh nhat thi truong.
***Dich vu sua chua iPhone - SmartPhone***
- Mua ban sua chua tat ca cac benh phan cung va loi phan mem cho iPhone: iPhone 2G, iPhone 3G, iPhone 3Gs, iPhone 4. Thay the linh kien voi gia thanh canh tranh nhat. Bao gia sau khi nhan may.
- Nhan sua phan cung tat ca cac model may SmartPhone, ke ca may hiem, DTDD thong dung. Bao gia sau khi nhan may.
***Dac biet: Thay the linh kien, ban le linh kien Laptop - iPhone - HTC voi gia canh tranh nhat thi truong.
***Chung toi cam ket voi khach hang:
- Bao dung gia, dung benh
- Bao hanh nghiem tuc: nhanh, tot, khong tinh phi.
- Hoan lai tien neu thiet bi sua chua cua khach hang ''benh cu tai phat'' qua 3 lan hoac khong khac phuc duoc.
- Cam ket TUYET DOI KHONG LUOC LINH KIEN cua khach hang.
- Bao ve du lieu ca nhan 1 cach tuyet doi.
- Cam ket ho tro tu 20-50% chi phi sua chua trong 1 nam doi voi may da sua tai Trung Tam.
- Thoi gian sua chua toi da cho cac loai may “hiem” linh kien tren thi truong la 08 ngay.
- Chiu toan bo chi phi giao/nhan hoac van chuyen di cac tinh trong thoi gian Bao Hanh
- Dac biet: hang hoa ban ra xuat xu, chat luong ra sao chung toi tu van chinh xac de khach hang chon lua phu hop voi nhu cau, tai chinh cua minh.
- Chung toi cam ket phuc vu qui khach bang chinh luong tam cua minh.
***Ho tro chi phi sua chua cho sinh vien, hoc sinh, nguoi tan tat va nhung thiet bi da tung sua tai Repair 8h len den 50% phi sua chua.
***Den voi Repair 8h quy khach se that su an tam ve chat luong cung nhu dich vu khi gui gam dua con tinh than cho chung toi.
***Nhan sua Laptop tai cac tinh xa, van chuyen hang qua buu dien, xe o to, dam bao uy tin, chat luong. Thanh toan qua tai khoan ngan hang.
***Nhan hop dong Bao Hanh, bao tri san pham cho cac Cong Ty Chuyen Kinh Doanh PC - Laptop.
Thoi gian lam viec: Tu 08g30 -> 20g00
Ngoai gio: Call

***Moi chi tiet xin vui long lien he:

Dia chi: 7B Bac Hai - P.15 - Q.10 - TP.HCM (Tu CMT8 di vao duong Bac Hai khoang 30m, nhin phia ben tay trai)

DT: 08 6676 1279 - 090 992 6383 – 091 984 9994
Yahoo-Mail: repair8h@yahoo.com

*Han hanh duoc phuc vu quy khach*
Tran trong men chao
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 113.168.84.226, 04 February, 2013 15:20:52 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).