Rao vat: TUYEN GIAO VIEN DAY TIENG VIET CHO NGUOI NUOC NGOAI.

PhanVien.Com . Rao Vat . Thong Tin Tuyen Dung . TUYEN GIAO VIEN DAY TIENG VIET CHO NGUOI NUOC NGOAI.

TUYEN GIAO VIEN DAY TIENG VIET CHO NGUOI NUOC NGOAI.

Tin rao TUYEN GIAO VIEN DAY TIENG VIET CHO NGUOI NUOC NGOAI duoc dang vao chu de Thong Tin Tuyen Dung, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 13/4/2011 boi Rao Vat. TUYEN GIAO VIEN DAY TIENG VIET CHO NGUOI NUOC NGOAI da co tat ca 615 luot xem.
TUYEN GIAO VIEN DAY TIENG VIET CHO NGUOI NUOC NGOAI - Bản không dấu.
TUYEN GIAO VIEN DAY TIENG VIET CHO NGUOI NUOC NGOAI - Bản có dấu.

Sponsored links:
 

TRUONG DAI HOC NGOAI NGU -TIN HOC THANH PHO HO CHI MINH

TRUNG TAM TU VAN DAO TAO & PHAT TRIEN NGUON NHAN LUC

 

 

                                                    

TUYEN
DUNG:

GIAO VIEN DAY TIENG
VIET CHO NGUOI NUOC NGOAI

 

 

A. Dieu kien :

1. Thong thao mot trong cac
ngoai ngu: Anh, Hoa, Nhat, Han.

2. Ngoai hinh de nhin.

3. Yeu thich cong viec giang
day.

4. Uu tien cho cac nhan vien
dang lam viec tai cong ty nuoc ngoai.

5. Co kinh nghiem giang day
la mot loi the.

 

B. Thoi gian lam viec :

1. Ban thoi gian co dinh:
17h30 – 21h00

2. Linh dong.

 

C. Dia diem lam viec :

- Tp.HCM
hoac Binh Duong

 

D. Quyen loi :

1. Duoc dao tao chuyen mon
truoc khi bat dau cong viec.

2. Luong cao theo kha nang.

 

E. Yeu cau ho so:

- Don xin viec (co kem anh)

- SYLL

- Cac bang cap lien quan (neu
co)

Ho so co the nop truc tiep tai trung
tam gan nhat hoac thong qua email:

director@huflit-hr.com

 

 

Hotline:

 

0169 222
3061 ( Ms. Phung)  -    
0988 832 626( Ms. Phuong)

 

Trụ sỏ chính: Só M4 – M7 – M8  Duòng
Thát Son, P.15, Q.10, Thành phó Hò Chí Minh

Chi nhánh:  Só 83 Lo DC 29 Khu do thị Viẹt Sing, An Phú, Thuạn An, Bình
Duong

Diẹn thoại:
(08) 62647424 (0650) 3948761    Fax :
(08) 62647423  (0650)3713606

Email:
director@huflit-hr.com

Skype: huflit_consultant_service

 

 
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 173.236.21.106, 03 February, 2013 01:07:25 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).