Rao vat: tuyen lao dong di lam tai dai loan, macao, malaysia//////////.

PhanVien.Com . Rao Vat . Thong Tin Tuyen Dung . tuyen lao dong di lam tai dai loan, macao, malaysia//////////.

tuyen lao dong di lam tai dai loan, macao, malaysia//////////.

Tin rao tuyen lao dong di lam tai dai loan, macao, malaysia////////// duoc dang vao chu de Thong Tin Tuyen Dung, khu vuc Ha Noi , the loai Chua xac dinh ngay 31/8/2011 boi Rao Vat. tuyen lao dong di lam tai dai loan, macao, malaysia////////// da co tat ca 21 luot xem.
tuyen lao dong di lam tai dai loan, macao, malaysia////////// - Bản không dấu.
tuyen lao dong di lam tai dai loan, macao, malaysia////////// - Bản có dấu.

Sponsored links:
CONG TY CO PHAN DU LICH VA XUAT NHAP KHAU VINH PHUC (VITOURCO)
TRUNG TAM DAO TAO - GDDH VA XKLD VINH PHUC
Dia chi: Quat Luu – Binh Xuyen – Vinh Phuc
Dien thoai : 0211.3726789/ 0211.3726579 Fax: 0211.3726789
Email: vitourcovp8686@yahoo.com.vn

THONG BAO
(V/v: Tuyen lao dong di lam viec co thoi han tai nuoc ngoai)

Cong ty co phan Du lich & XNK Vinh Phuc la Doanh nghiep duy nhat cua Tinh Vinh Phuc duoc Bo LDTB&XH cap giay phep hoat dong Xuat khau lao dong dua Lao dong va Chuyen gia Viet Nam sang lam viec co thoi han tai nuoc ngoai so 06/GP- LDTBXH ngay 24 thang 12 nam 2007.
Tren co so cua nhung hop dong da ky voi cac doi tac nuoc ngoai, Cong ty CP Du Lich & XNK Vinh Phuc – VITOURCO can tuyen gap lao dong nam, nu di lam viec co thoi han tai nuoc ngoai nhu sau:

I.DAI LOAN
1. Nganh nghe Cong nhan: Nam, nu di lam viec trong cac nha may tai Dai Loan.
+ Nam: Tuoi tu 18-35 Cao: 160 cm tro len Can nang: 52kg tro len
+ Nu: Tuoi tu 18- 35 Cao: 150 cm tro len Can nang: 42 kg tro len
+ Trinh do van hoa: Tu PTCS tro len (uu tien nguoi co nghe).
2. Nganh nghe: Nu khan ho cong( ho ly, y ta) lam viec tai cac benh vien va vien duong lao
+ Nu: Tuoi tu 20- 35 Cao 152 cm tro len Can nang 45 kg tro len
+ Trinh do van hoa: Tu THCS tro len (uu tien nguoi co bang y ta, ho ly)
+ Phai qua lop dao tao nghe va giao duc dinh huong do cong ty dao tao.
Quyen loi cua Nguoi lao dong
- Thoi han hop dong: 2 nam co the gia han them mot nam
- Thoi gian lam viec : 8 gio/1 ngay (doi voi nha may), 6 ngay/1 tuan
- Luong co ban: 17.880 dai te/thang tuong duong 13.000.000 VND( chua ke lam them)
- Tong thu nhap du kien sau 3 nam lam viec: khoang 330.000.000VND den 460.000.000VND
- Duoc huong cac che do bao hiem theo luat phap Dai Loan
- Chi phi xuat canh: ( tuy tung don hang)

II. MACAU: GIUP VIEC GIA DINH (Cham soc nguoi gia, tre nho, lam viec nha).
+ Nu : Tuoi tu 25 den 42, cao 150 tro len, can nang 40 kg tro len
+ Trinh do van hoa: Tot nghiep THCS tro len
+ Uu tien nhung nguoi da di GVGD tai Dai Loan
Quyen loi cua nguoi lao dong:
- Ngay lam viec: 06 ngay / tuan,
- Duoc huong cac che do bao hiem theo luat phap Macao
- Duoc cung cap 03 bua an va cho o.
- Luong co ban: 2500 MOP ( tuong duong 7.000.000VND)
- Lam them: ngay nghi lao dong lam them se duoc tra 100 MOP/ ngay
- Tong thu nhap du kien 1nam la : 100.000.000 VND/nam
Chi phi xuat canh 1000 USD bao gom tien lam visa , ve, phi den Macao, phi quan ly Viet nam…


III. MALAYSIA:
1. CONG XUONG (Co khi,dien tu, che bien thuc pham,det may, che tac kim hoan……)
+ Nam, nu: Tuoi tu 18 – 35
+Uu tien nhung nguoi da di lam viec o nuoc ngoai, hoac da lam viec tai Malaysia.
+ Trinh do van hoa: Tu PTCS tro len
Quyen loi cua Nguoi lao dong.
- Thoi han HD: 3 nam, va co the gia han them tu 1 den 2 nam.
- Tien luong: Thap nhat 800RM (tuong duong 6.000.000 VND / Thang )
- Tien thuong va tang luong tuy thuoc vao kha nang lam viec cua nguoi lao dong
- Tong thu nhap thuc te tu 6.000.000VND den 8.000.000VND / Thang
- Chu thue mua bao hiem theo luat phap Malaysia va dam bao che do cham soc y te cho nguoi lao dong.
- Duoc cung cap dung cu nau an va cho o mien phi
Chi phi xuat canh: Nguoi lao dong se duoc cong ty ho tro vay ngan hang hoac cong ty cho vay tu 50% den 100% chi phi xuat canh .Muc nop:
+ Truong hop lao dong vay von ngan hang hoac tu lo chi phi : 1100 USD
+ Truong hop lao dong vay cong ty mot phan hoac toan bo : 1200USD. So tien vay se duoc tra dan bang hinh thuc tru luong hang thang moi thang 100USD.
+LUU Y: Khi lao dong hoan tat ho so phai nop 100 USD bao lanh cho viec cong ty lam visa so tien nay se duoc tru vao chi phi xuat canh.

LUU Y CHUNG:
+ Phi dao tao ngoai ngu va giao duc dinh huong: 2.000.000d/khoa.(bao gom tai lieu, dien nuoc, noi tru.) doi voi lao dong di Dai Loan hoac Macau ma chua biet tieng.
+ Lao dong tu chi phi: tien an trong qua trinh dao tao, lam ho chieu, kham sk….
+ Cong ty ho tro thu tuc vay von ngan hang cho lao dong co nhu cau.
IV. Han Quoc
- 2 lop Dao tao tai trung tam hoc sang va chieu
phu trach tuyen dung: the toai DT:0988.315.307_094.245.1386( co the goi dien hoac nhan tin)
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 1.202.219.129, 12 February, 2013 19:17:47 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).