Rao vat: TUYEN LAO DONG XUAT KHAU.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . TUYEN LAO DONG XUAT KHAU.

TUYEN LAO DONG XUAT KHAU.

Tin rao TUYEN LAO DONG XUAT KHAU duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 8/10/2009 boi Rao Vat. TUYEN LAO DONG XUAT KHAU da co tat ca 692 luot xem.
TUYEN LAO DONG XUAT KHAU - Bản không dấu.
TUYEN LAO DONG XUAT KHAU - Bản có dấu.

Sponsored links:
vuongmanh132@yahoo.com
 
THONG BAO
(V/ v tuyen lao dong va ky thuat vien di lam viec co thoi han tai
Nhat Ban, Dai Loan, Nga, Trung Dong va Malaysia, Macao, Sip).
 
I. Tuyen chon 200 lao dong di lam viec trong linh vuc han cat cho cac tap doan dau khi cua Han Quoc, Nhat Ban, va My tai Trung Dong:
1. Yeu cau: La lao dong pho thong tuoi 20- 45, dat yeu cau ve suc khoe (uu tien nhung lao dong da biet nghe han, cat). Nguoi lao dong chua biet nghe duoc Cong ty va chuyen gia nuoc ngoai truc tiep dao tao huong dan han, cat cong nghe cao.
2. Thoi han hop dong: 02 nam (24 thang), duoc gia han them 05 nam. Neu nguoi lao dong muon tiep tuc o lai lam viec sau khi ket thuc hop dong se duoc tap doan gia han hop dong de tiep tuc o lai lam viec.
3.Thu nhap trung binh cua nguoi lao dong tu: 10.000.000 VND – 15.000.000 VND/ thang
4. Dieu kien lam viec va sinh hoat: Nguoi lao dong duoc tap doan bo tri an o mien phi tai ky tuc xa, cac do dung sinh hoat can thiet, duoc tap doan mua bao hiem y te, bao  hiem lao dong…
5. Tong chi phi xuat canh: 42.000.000 VND (Cong ty ho tro toan bo tien an , o trong thoi gian dao tao)
Khi nhap hoc, nguoi lao dong se nop truoc 6.000.000VND va so tien con lai se nop sau khi hoan tat thu tuc xuat canh va duoc Ngan hang cho vay von.
6. Thoi gian xuat canh: Khoang 02- 03 thang ke tu khi nguoi lao dong trung tuyen.
II. Tuyen chon 200 lao dong pho thong di lam viec cho cac tap doan dau khi cua Han Quoc, Nhat Ban va My tai Trung Dong:
1.Yeu cau: Lao dong nam tuoi 20 – 45, dat yeu cau ve suc khoe (do benh vien xac nhan).
2. Thoi han hop dong: 02 nam (24 thang), Duoc gia han them 05 nam. Neu nguoi lao dong muon tiep tuc o lai lam viec sau khi ket thuc hop dong se duoc tap doan gia han hop dong de tiep tuc o lai lam viec.
3. Thu nhap trung binh cua nguoi lao dong tu: 5.000.000VND- 6.000.000 VND/ thang
4. Dieu kien lam viec va sinh hoat: Nguoi lao dong duoc tap doan bo tri cho an o tai ky tuc xa, cac do dung sinh hoat can thiet, duoc tap doan mua bao hiem y te, bao hiem lao dong….
5. Tong chi phi xuat canh: 28.000.000 VND.
Nguoi lao dong khi nhap hoc ngoai ngu va giao duc dinh huong se nop truoc 6.000.000 VND va so tien con lai la se nop sau khi hoan tat thu tuc xuat canh va duoc Ngan hang cho vay von.
6. Thoi gian xuat canh: Khoang 02 - 03 thang ke tu khi nguoi lao dong trung tuyen.
III. Tuyen chon 100 lao dong nu giup viec gia dinh di lam viec co thoi han tai Malaysia:
1.Yeu cau: Lao dong nu tuoi tu 18- 45, dat yeu cau ve suc khoe, lam giup viec trong cac gia dinh nguoi Hoa, Dai Loan va Singapore tai Malaysia.
2. Thoi han hop dong: 03 nam (36 thang). Sau khi ket thuc hop dong, nguoi lao dong se duoc phia su dung mua ve may bay ve Viet Nam (mien phi). Neu nguoi lao dong muon tiep tuc o lai lam viec sau khi ket thuc hop dong se duoc phia su dung gia han hop dong de tiep tuc o lai lam viec.
3. Thu nhap trung binh cua nguoi lao dong tu: 4.000.000 VND – 5.000.000 VND/ thang.
4. Dieu kien lam viec va sinh hoat: Nguoi lao dong duoc bo tri an o mien phi va khong bi tru bat ky khoan thue hay bat ky khoan thu nhap nao khac.
5. Hoc phi: Nguoi lao dong nop cho Cong ty la 2.100.000 VND (da bao gom tien hoc tieng,hoc nghe, tien o tai trung tam dao tao cua Cong ty den khi xuat canh).
6. Dua don san bay, ho so… 250.000 VND
7.Tong chi phi xuat canh 200 USD
8.Thoi gian xuat canh: Khoang 02- 03 thang ke tu khi nguoi lao dong trung tuyen.
III. Tuyen chon 100 lao dong nu giup viec gia dinh di lam viec co thoi han tai Macao:
1.Yeu cau: Lao dong nu tuoi tu 22 - 40, den 45 tuoi doi voi lao dong da di Dai Loan ve dat yeu cau ve suc khoe, khong di tat, khong mac cac benh truyen nhiem.
2. Thoi han hop dong: 02 nam (24 thang). Sau khi ket thuc hop dong, nguoi lao dong se duoc phia su dung mua ve may bay ve Viet Nam (mien phi). Neu nguoi lao dong muon tiep tuc o lai lam viec sau khi ket thuc hop dong se duoc phia su dung gia han hop dong de tiep tuc o lai lam viec.
3. Thu nhap trung binh: 2500 MOP khoang 5.000.000 – 6.000.000 VND/ thang
4. Dieu kien lam viec va sinh hoat: Nguoi lao dong duoc bo tri an o mien phi, duoc huong BHYT theo quy dinh cua Macao.
5. Hoc phi: Nguoi lao dong nop cho Cong ty la 2.100.000 VND (da bao gom tien hoc, tien an o tai trung tam dao tao cua Cong ty den khi xuat canh).
6. Chi phi xuat canh: 1200 USD ( bao gom tien lam Visa, tien di lai, tien phi quan ly…)
7.Thoi gian xuat canh: Khoang 02- 03 thang ke tu khi nguoi lao dong trung tuyen.
III. Tuyen chon 100 lao dong nu giup viec gia dinh di lam viec co thoi han tai Sip:
1.Yeu cau: Lao dong nu tuoi tu 22 - 45, den 45 tuoi doi voi lao dong da di Dai Loan ve dat yeu cau ve suc khoe, khong di tat, khong mac cac benh truyen nhiem.
2. Thoi han hop dong: 02 nam (24 thang). Sau khi ket thuc hop dong, nguoi lao dong se duoc phia su dung mua ve may bay ve Viet Nam (mien phi). Neu nguoi lao dong muon tiep tuc o lai lam viec sau khi ket thuc hop dong se duoc phia su dung gia han hop dong de tiep tuc o lai lam viec.
3. Thu nhap trung binh: 165 bang Sip khoang 7.000.000 VND/ thang
4. Dieu kien lam viec va sinh hoat: Nguoi lao dong duoc bo tri an o mien phi, duoc huong BHYT theo quy dinh .
5. Hoc phi: Nguoi lao dong nop cho Cong ty la 3.500.000 VND (da bao gom tien hoc, tien an o tai trung tam dao tao cua Cong ty den khi xuat canh).
6. Chi phi xuat canh: - 5.300 USD doi voi lao dong tu 22 – 39 tuoi
                                    - 5.800 USD doi voi lao dong tu 40 – 45 tuoi
7. Thoi gian xuat canh: Khoang 02 thang ke tu khi nguoi lao dong trung tuyen
VI. Tuyen chon 100 lao dong nam, nu cong xuong va nu khan ho cong di lam viec tai Dai Loan:
1.Yeu cau: Tuoi tu 18- 32 tuoi. Cao 1m65 tro len doi voi nam, cao 1m55 tro len doi voi nu . Dat yeu cau ve suc khoe (do benh vien xac nhan) va tot nghiep PTCS tro len.
2. Thoi han hop dong: 02 nam, duoc gia han them 01 nam. Sau khi ket thuc hop dong, nguoi lao dong se duoc nha may mua ve may bay ve Viet Nam (mien phi)
3. Thu nhap cua nguoi lao dong: Luong co ban 17.280 NT$ ( tuong duong 8.500.000 VND/ thang), chua bao gom luong lam them gio va cac phu cap khac cua nha may.
4. Tong chi phi bao gom:
Chi phi ngoai ngu, giao duc dinh huong, thuc hanh nghe, tai lieu hoc tap: 1.500.000 VND
Chi phi xuat canh: theo quy dinh cua nha nuoc va tuy theo tung nha may.( 4.500 USD~5.500 USD )
5. Thoi gian xuat canh: Khoang 03- 08 tuan ke tu khi duoc nha may phong van va tuyen chon.
VII. Tuyen chon ky thuat vien di lam viec tai Nhat Ban:
1.Yeu cau: Tuoi tu 21- 35 tuoi. Cao 1m60 tro len doi voi nam, cao 1m52 tro len doi voi nu . Dat yeu cau ve suc khoe (do benh vien xac nhan) va tot nghiep Cao Dang, Dai hoc cac nghanh ky thuat cong nghiep nhu dien,dien tu,han, co khi….
2. Thoi han hop dong: 03 nam, duoc gia han them 02 nam. Sau khi ket thuc hop dong se duoc nha may mua ve may bay ve Viet Nam (mien phi)
3. Thu nhap : Luong co ban 180.000 JPY/ thang ( tuong duong 1.500 USD / thang), chua bao gom luong lam them gio va cac phu cap khac cua nha may)
.4. Tong chi phi bao gom:
Chi phi xuat canh: 4.500 USD (72.000.000 VND)
Chi phi dat coc: 1.000- 4.000 USD tuy theo tung nha may
5. Thoi gian xuat canh: Tu 02 – 04 thang tu khi duoc nha may phong van va tuyen chon.
VIII. Tuyen chon Tu nghiep sinh di lam viec tai Nhat Ban:
1.Yeu cau: Tuoi tu 18- 35 tuoi. Cao 1m60 tro len doi voi nam, cao 1m52 tro len doi voi nu . Dat yeu cau ve suc khoe (do benh vien xac nhan) , tot nghiep PTTH tro len.
2. Thoi han hop dong: 03 nam
3. Thu nhap : Luong co ban 10.000.000 VND – 14.000.000 VND/ thang (chua bao gom luong lam them gio va cac phu cap khac cua nha may)
4. Tong chi phi bao gom:
Chi phi xuat canh: 2.500 USD (42.000.000 VND)
Chi phi dat coc:  10.000.000 USD (160.000.000VND)
5. Thoi gian xuat canh: Tu 02 – 04 thang ke tu khi duoc nha may phong van va tuyen chon
 
Nguoi lao dong duoc Cong ty ho tro ho so phap ly de vay von ngan hang.
 
MOI CHI TIET XIN LIEN HE:    
TW HOI NONG DAN VIET NAM  -  CTY XKLD & TMDL  (COLECTO)  -
                               VP. TU VAN XKLD TAI THANH HOA
  mr CUONG: hoang ngoc cuong
        mobile: 0985838853 - 01238974055         EMAIL: vuongmanh132@yahoo.com
                      : vuongmanh132@gmail.com
   dia chi VP: 05 – HANG  HUONG – duong BA TRIEU –phuong TRUONG THI – THANH PHO THANH HOA           dia chi NR :   13/2 - PHU QUY - PHU SON -  THANH PHO THANH HOA                         SO 101 – NHA 11 – KHU CHUNG CU DONG PHAT -  P. DONG SON – THANH     PHO THANH HOA
 
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2014 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 113.190.40.141, 30 May, 2014 11:54:09 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).