Rao vat: TUYEN SINH CAC LOP NGHIEP VU KE TOAN.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . TUYEN SINH CAC LOP NGHIEP VU KE TOAN.

TUYEN SINH CAC LOP NGHIEP VU KE TOAN.

Tin rao TUYEN SINH CAC LOP NGHIEP VU KE TOAN duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Can Ban ngay 6/9/2011 boi Rao Vat. TUYEN SINH CAC LOP NGHIEP VU KE TOAN da co tat ca 153 luot xem.
TUYEN SINH CAC LOP NGHIEP VU KE TOAN - Bản không dấu.
TUYEN SINH CAC LOP NGHIEP VU KE TOAN - Bản có dấu.

Sponsored links:
CONG TY CO PHAN GIAO DUC VIET NAM
TRUNG TAM KE TOAN QUOC GIA
Website: http://www.ketoanquocgia.net
Email: daotaoketoan4@giaoducvietnam.edu.vn
Nick: nguyentuongvy20061989

Mobile: 012345 87855 ( gap Vy )
Tel: * (08) 6684 5378
---------------------------------------------------------
Tai Ha Noi:
Co so 1: Nha 2-Day A5-Tap the giao vien DH Ngoai ngu-DHQG - Cau Giay – Ha Noi
Co so 2: 444 Hoang Quoc Viet – Cau Giay – Ha Noi (doi dien Dai hoc dien luc)
Tai Tp Ho Chi Minh:
Co so 1: So 131/26, Duong 3/2, Phuong 11, Quan 10, Tp. Ho Chinh Minh (doi dien Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia Ho Chi Minh)
Co so 2: So 195 – Duong D2 – P.25 – Q. Binh Thanh – TP HCM
Trung Tam Dao Tao Nghiep Vu Ke Toan Quoc Gia truc thuoc Cong ty CP Giao Duc Viet Nam duoc su uy nhiem cua Dai Hoc Kinh Te Quoc Dan; Hoc Vien Tai Chinh - Bo Tai Chinh va Bo Giao Duc Dao Tao mo cac lop Ke Toan voi cac Chuong trinh nhu sau:


1.Khoa hoc Ngiep vu kinh doanh xuat nhap khau va thu tuc hai quan (10 buoi – 1,3tr)
2.Ke toan Ngan hang (1,5th – 950K)
3.Ke toan Thue (1,5th – 800K)
4.Ke toan tong hop (2th – 650K)
5.Boi duong “Ke toan truong doanh nghiep” va “Ke toan truong hanh chinh su nghiep” (2th – 1,8tr)
6. Ke toan so sach thuc hanh (1,5th – 1,2tr)
7.Nghiep vu co ban ve ngan hang (3th – 3tr)
8.Nghiep vu Tin Dung Ngan Hang (7,8 buoi – 1,2tr)
9.Giao Dich Vien Ngan Hang (1th – 950K)
10.Ke toan trong doanh nghiep xay lap (1th – 1,8tr)
11.Kiem soat noi bo (3 ngay – 2,5tr)
12.Lap, Doc, kiem tra va phan tich bao cao tai chinh (6 buoi – 1,9tr)
13.Quan tri kinh doanh (2,5 or 3th – 2,5tr)
14.Nghiep vu Tai chinh – Ngan hang (2,5th – 3,5tr)
15. Thanh toan quoc te (10 buoi – 2,5tr)
16.Thuc hanh lap bao cao thue (3 buoi – 750K)
17.Quan Tri Doanh Nghiep hien dai (1th – 1,6tr)

Lich khai giang xem tai: http://www.ketoanquocgia.net

Dia chi hoc va dang ky hoc vui long lien he:

CONG TY CO PHAN GIAO DUC VIET NAM
TRUNG TAM KE TOAN QUOC GIA
Website: http://www.ketoanquocgia.net
Email: Daotaoketoan4@giaoducvietnam.edu.vn
Mobile: 0904.928.828 / 0979.078.749 / 0902.740.589 (Mss.Thuan – Phong Tuyen Sinh Dao Tao)
Tel: (08) 6684 5378
---------------------------------------------------------
Tai Ha Noi:
Co so 1: Nha 2-Day A5-Tap the giao vien DH Ngoai ngu-DHQG - Cau Giay – Ha Noi
Co so 2: 444 Hoang Quoc Viet – Cau Giay – Ha Noi (doi dien Dai hoc dien luc)
Tai Tp Ho Chi Minh:
Co so 1: So 131/26, Duong 3/2, Phuong 11, Quan 10, Tp. Ho Chinh Minh (doi dien Hoc Vien Hanh Chinh Quoc Gia Ho Chi Minh)
Co so 2: So 195 – Duong D2 – P.25 – Q. Binh Thanh – TP HCM

***Ben Canh Do, Cong Ty To Chuc Dao Tao Cac Nghiep vu :
- Dau Thau
- Quan Ly Du An
- Giam Sat Thi Cong Cong Trinh
- Ky Su Dinh Gia
- An Toan Lao Dong
- Ke Toan Truong va Cac Lop Ke Toan Ngan Han
- Nghiep vu su pham Bac 1, Bac 2
- Nghiep Vu Bat Dong San
- Boi Duong On Thi TOEFL ITP
- Cac lop tin hoc, ngoai ngu tai Doanh nghiep, don vi tai dia phuong.
-Ngoai chuong trinh tren, Cong ty con thuong xuyen to chuc cac lop Ky nang van phong nhu Ban hang chuyen nghiep, Van thu Luu tru, Thu ky van phong, Ky nang Thuyet trinh, Ky nang Lam viec Nhom…. cho cac Doanh nghiep, co quan co nhu cau.
*****Nhan Dao Tao Hop Dong*****
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 1.202.219.129, 03 February, 2013 06:28:17 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).