Rao vat: TUYEN TAI XE DAU C.

PhanVien.Com . Rao Vat . Thong Tin Tuyen Dung . TUYEN TAI XE DAU C.

TUYEN TAI XE DAU C.

Tin rao TUYEN TAI XE DAU C duoc dang vao chu de Thong Tin Tuyen Dung, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 16/1/2010 boi Rao Vat. TUYEN TAI XE DAU C da co tat ca 512 luot xem.
TUYEN TAI XE DAU C - Bản không dấu.
TUYEN TAI XE DAU C - Bản có dấu.

Sponsored links:
Gioi thieu cong ty: Cong ty chung toi Hoat dong trong linh vuc Kinh doanh Thep.
Chuc danh/Vi tri:

TUYEN TAI XE DAU C


So luong tuyen:

1


Linh vuc nganh nghe:

- Giao thong/Van tai/Thuy loi/Cau duong- Lao dong pho thong


Dia diem lam viec:

- TP.Ho Chi Minh


Mo ta viec lam:

- Lai xe, giao nhan hang.- Bao duong, ve sinh xe.


Ky nang toi thieu:

- Bang lai dau C- Kinh nghiem lai xe tai nang tu 1 nam tro len- Tuoi tu 25 den 40- Suc khoe tot- Trung thuc, nhiet tinh


Trinh do toi thieu:

Lao dong pho thong


Kinh nghiem yeu cau:

1 nam


Yeu cau gioi tinh:

Nam


Hinh thuc lam viec:

Nhan vien chinh thuc


Muc luong:

3-4 trieu


Thoi gian thu viec:

Nhan viec ngay


Cac che do khac:

- Hop dong lao dong- BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nan.- Thuong dinh ky va cuoi nam- Cac che do khac theo quy dinh cua Cong ty.


Yeu cau ho so:

- Don xin viec lam.- So yeu ly lich.- Ban sao Bang lai, ho khau, CMND.- Giay kham suc khoe.- Hinh 3*4Ho so chung thuc khong qua 3 thang.
Gui CV theo dia chi Email:ungvien1900599966@gmail.com
Han nop: 31.01.2010
Chi tiet dia chi nop ho so va noi lam viec vui long lien he phong tuyen dung – 1900599966
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2014 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 113.190.40.141, 30 May, 2014 00:34:16 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).