Rao vặt: Vận tải vận chuyển hàng hoá đi Hostivice, Melnik, olomouk, Czech.

PhanVien.Com . Rao Vặt . Các Dịch Vụ Khác . Vận tải vận chuyển hàng hoá đi Hostivice, Melnik, olomouk, Czech.

Vận tải vận chuyển hàng hoá đi Hostivice, Melnik, olomouk, Czech.

Tin rao Vận tải vận chuyển hàng hoá đi Hostivice, Melnik, olomouk, Czech được đăng vào chủ đề Các Dịch Vụ Khác, khu vực Hà Nội , thể loại Chưa xác định ngày 1/10/2008 bởi Rao Vat. Vận tải vận chuyển hàng hoá đi Hostivice, Melnik, olomouk, Czech đã có tất cả 20 lượt xem.
Van tai van chuyen hang hoa di Hostivice, Melnik, olomouk, Czech - Bản không dấu.
Vận tải vận chuyển hàng hoá đi Hostivice, Melnik, olomouk, Czech - Bản có dấu.

Sponsored links:
About Damco - your personal forwarder 
Đôi nét về Damco- Công ty giao nhận vận tải vận chuyển đồng hành của mọi cá nhân, tổ chức.
Damco is a global freight forwarder offering flexible, localized, and personalized services to deliver exactly what you want, when and how you want it.
Damco là một nhà giao nhận vận tải vận chuyển toàn cầu, đưa ra các dịch vụ hậu cần mềm dẻo, linh hoạt để cung cấp một cách chính xác những dịch vụ bạn cần, thời gian bạn cần và cách thức bạn muốn nó được thực hiện.
We work with all major ocean carriers and airlines, local landside service providers such as trucking and customs brokers, and a broad range of global and local service providers. With such extensive reach, we can quickly put together a tailor-made package to meet your needs.
Chúng tôi hợp tác với rất nhiều hãng vận tải vận chuyển đường biển và đường hàng không, các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển đường bộ, các đại lý khai báo hải quan và hàng loạt các nhà cung cấp dịch vụ địa phương và quốc tế khác. Với sự không ngừng vươn xa tầm ảnh hưởng của mình, chúng tôi có thể thiết lập một dịch vụ trọn gói nhanh chóng, hiệu quả đáp ứng được mọi nhu cầu của cá nhân và các tổ chức.
We believe that close relationships with every customer are the foundation for our continued success. That’s why we have our own offices in key markets, staffed with local people who speak the local language and understand the local market. And that’s why, for example, you’ll have just one point of contact, rather than being sent from one person to another if your needs should change.
Chúng tôi tin tưởng rằng, các mối quan hệ thân thiện với các khách hàng chính là nền tảng cho sự tồn tại, phát triển và thành công vượt bậc không ngừng của chúng tôi ngày nay. Điều này lý giải chúng tôi có các chi nhánh riêng của mình ở khắp các thị trường trung tâm, nhân viên là người bản địa có thể hiểu hết được tâm tư nguyện vọng và các yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Và điều này cũng giải thích tại sao khi bạn cần thay đổi nhu cầu dịch vụ, bạn chỉ việc liên lạc với một nhân viên duy nhất, thay vì phải liên lạc với các nhân viên khác nhau.
What we deliver
Flexible, local, personal – these are our watchwords here at Damco:
Mềm dẻo linh hoạt, địa phương hoá, cá nhân là những yếu tố chúng tôi đặt trọng tâm.
FlexibilityWe work with a range of service providers across the globe so we can put together a package that meets your needs. We offer ocean freight, air freight, and a comprehensive array of land-based services. Wherever your goods need to go, and however quickly you want them to travel, we can deliver.
Mềm dẻo, linh hoạt
Chúng tôi đặt mối quan hệ bền chặt với hàng loạt các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau trên toàn thế giới, vì thế chúng tôi có thể tạo nên một dịch vụ trọn gói hoàn hảo đáp ứng yêu cầu cao nhất của quý khách hàng. Chúng tôi mang đến cho quý vị các dịch vụ giao nhận vận tải vận chuyển đường biển, đường hàng không, các dịch vụ khác nhau của vận tải vận chuyển đường bộ. Bạn cần vận chuyển vận tải hàng hoá đi bất cứ nơi đâu trên thế giới với điều kiện thời gian cấp thiết, chúng tôi đều sẵn sàng đáp ứng với tất cả khả năng của chúng tôi.
LocalisedDamco is global, but we serve you locally. Our offices in all key markets are staffed with local employees who understand both the local language and market conditions. Wherever you operate, we can connect with you.
Địa phương hoá
Damco là một công ty giao nhận vận tải vận chuyển toàn cầu, nhưng chúng tôi phục vụ bạn một cách địa phương hoá. Văn phòng của chúng tôi ở hầu hết tất cả các thị trường trọng điểm đều thuê các nhân viên là người địa phương những người thấu hiểu một cách sâu sắc ngôn ngữ bản địa và các tập quán làm ăn của người địa phương. Bạn kinh doanh ở bất cứ nơi đâu, chúng tôi đều có thể liên lạc được với bạn trong thời gian nhanh nhất.
PersonalWe make sure you will only work with a single point of contact at all times. Your Damco partner will be personally accountable for handling your business, simplifying your working relationship and ensuring peace of mind.
 Cá nhân hoá.
Chúng tôi đảm bảo bạn chỉ cần làm việc với một cá nhân duy nhất trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ. Dam co sẽ chịu trách nhiệm giải quyết công việc kinh doanh của bạn, đơn giản hoá mối quan hệ làm việc và đảm bảo đáp ứng đúng nhu cầu.

Địa chỉ liên lạc: F7, ACB building, 15A Hoàng Diệu, Hải Phòng


Điện thoại: 0983188516 (Mr Andrew. Minh)


FAX: (0313)- 569104


E-mail: dangdinhminh@gmail.com www.damco.com
 
Over Damco - uw persoonlijke expediteur Damco is een wereldwijd opererende expediteur aanbieden van flexibele, gelokaliseerd, en gepersonaliseerde diensten te leveren precies wat u wilt, wanneer en hoe u het wilt. Wij werken met alle grote oceaan luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartmaatschappijen, lokale landzijde dienstverleners zoals trucking en douane-makelaars, en een breed scala van mondiale en lokale dienstverleners. Met zo'n grote bereik, kunnen we snel samen een op maat gesneden pakket op uw behoeften. Wij zijn van mening dat een nauwe relatie met elke klant zijn de basis voor ons verdere succes. Daarom hebben we onze eigen kantoren in de belangrijkste markten, bemand met lokale mensen spreken de lokale taal en het begrip van de lokale markt. En daarom, bijvoorbeeld, heeft u slechts een aanspreekpunt, en niet die van de ene persoon naar de andere als uw behoeften veranderen. Wat wij leveren Flexibel, lokaal, persoonlijk - dit zijn onze sleutelwoorden hier bij Damco: Flexibiliteit Wij werken met een waaier van service providers over de hele wereld zodat we samen een pakket dat aansluit op uw behoeften. Wij bieden zeevracht, luchtvracht, en een breed scala van land-gebaseerde diensten. Overal waar uw goederen moeten gaan, en hoe snel u dat zelf wilt reizen, kunnen we leveren.
Gelokaliseerde Damco is een mondiaal, maar we u van dienst zijn lokaal. Onze kantoren in alle belangrijke markten zijn bemand met lokale medewerkers die begrijpen zowel de lokale taal en de marktomstandigheden. Waar u ook werkt, we kunnen verbinden met je mee.
Persoonlijke Wij zorgen ervoor dat u alleen werken met een enkel contactpunt te allen tijde. Damco Uw partner zal zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de afhandeling van uw bedrijf, uw werkrelatie te vereenvoudigen en te zorgen voor gemoedsrust.

Địa chỉ liên lạc: F7, ACB building, 15A Hoàng Diệu, Hải Phòng


Điện thoại: 0983188516 (Mr Andrew. Minh)


FAX: (0313)- 569104


E-mail: dangdinhminh@gmail.com www.damco.com
 
Über Damco –Ihren persönlichen Absender
Damco ist flexible, beschränkte und personifizierte Dienstleistungen eines globalen Frachtabsender-Angebots, um genau zu liefern, was Sie wünschen, wenn und wie Sie es wünschen. Wir arbeiten mit allen Hauptozeanträgern und -fluglinien, lokale landside Dienstanbieter wie Transport- und Gewohnheitsvermittler und eine ausgedehnte Strecke der globalen und lokalen Dienstanbieter. Mit solcher umfangreichen Reichweite können wir ein maßgeschneidertes Paket schnell zusammenfügen, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Wir glauben, dass enge Beziehungen mit jedem Kunden die Grundlage für unseren anhaltenden Erfolg sind. Das ist, warum wir unsere eigenen Büros in den Schlüsselmärkten haben, mit Personal versorgt mit lokalen Leuten, die die lokale Sprache sprechen und den lokalen Markt verstehen. Und das ist, warum z.B. Sie gerade einen Punkt des Kontaktes haben, eher als, sendend anderen von einer Person, wenn Ihre Notwendigkeiten ändern. Was wir liefern Flexibel, lokal, persönlich - diese sind unsere Schlagwörter hier bei Damco:
Flexibilität
Wir arbeiten mit einer Strecke der Dienstanbieter über der Kugel, also können wir ein Paket zusammenfügen, das Ihre Bedürfnisse erfüllt. Wir bieten Seefracht, Luftfracht und eine komplette Reihe landgestützte Dienstleistungen an. Wohin Ihre Waren gehen müssen und jedoch schnell Sie sie reisen wünschen, können wir liefern.
Beschränkt
Damco ist global, aber wir dienen Sie am Ort. Unsere Büros in allen Schlüsselmärkten werden mit lokalen Angestellten mit Personal versorgt, die die lokale Sprache und die Marktlagen verstehen. Wohin Sie funktionieren, können wir an Sie anschließen.
Persönlich
Wir stellen sicher, dass Sie nur mit einem Einzel des Kontaktes ständig arbeiten. Ihr Damco Partner ist für die Behandlung Ihres Geschäfts, die Vereinfachung Ihres Arbeitsverhältnisses und die Gewährleistung des Friedens des Verstandes persönlich verantwortlich.

Địa chỉ liên lạc: F7, ACB building, 15A Hoàng Diệu, Hải Phòng


Điện thoại: 0983188516 (Mr Andrew. Minh)


FAX: (0313)- 569104


E-mail: dangdinhminh@gmail.com www.damco.com
Au sujet de Damco - votre expéditeur personnel
Damco est des services flexibles, localisés, et personnalisés d'une offre globale de commissionnaire de transport pour livrer exactement ce que vous voulez, quand et comment vous le voulez. Nous travaillons avec toutes les porteurs et lignes aériennes importantes d'océan, prestataires de service locaux de landside tels que le camionnage et les agents en douanes, et une large gamme des prestataires de service globaux et locaux. Avec une telle portée étendue, nous pouvons rapidement remonter un paquet sur mesure pour répondre à vos besoins. Nous croyons que les relations proches avec chaque client sont la base pour notre succès continu. C'est pourquoi nous avons nos propres bureaux sur les marchés principaux, fourni de personnel avec les personnes locales qui parlent la langue locale et comprennent le marché local. Et c'est pourquoi, par exemple, vous aurez juste un point de contact, plutôt qu'étant envoyé d'une personne à l'autre si vos besoins changent. Ce que nous livrons Flexible, local, personnel - ce sont nos mots d'ordre ici chez Damco :
Flexibilité
Nous travaillons avec une gamme des prestataires de service à travers le globe ainsi nous pouvons remonter un paquet qui répond à vos besoins. Nous offrons le fret maritime, le fret aérien, et un choix complet de services sur terre. Partout où vos marchandises doivent disparaître, et cependant rapidement vous voulez qu'elles voyagent, nous pouvons livrer.
Localisé
Damco est global, mais nous vous servons localement. Nos bureaux sur tous les marchés principaux sont fournis de personnel avec les employés locaux qui comprennent la les deux les langue et conditions de marché locales. Partout où vous fonctionnez, nous pouvons nous relier à vous.
Personnel
Nous nous assurons que vous travaillerez seulement avec un unique du contact à tout moment. Votre associé de Damco sera personnellement responsable de manipuler vos affaires, de simplifier vos relations de travail et d'assurer la paix de l'esprit.

Địa chỉ liên lạc: F7, ACB building, 15A Hoàng Diệu, Hải Phòng


Điện thoại: 0983188516 (Mr Andrew. Minh)


FAX: (0313)- 569104


E-mail: dangdinhminh@gmail.com www.damco.com
 
Sponsored links:

Rao vặt tương tự: Vận tải vận chuyển hàng hoá đi Hostivice, Melnik, olomouk, Czech.

 1. Vận tải vận chuyển hàng hoá đi Hostivice, Melnik, olomouk, Czech (1.10.2008).
 2. Vận chuyển đường biển, vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không quốc tế LH 0938276988 (23.6.2012).
 3. Vận chuyển hàng hóa, van chuyen hang hoa quoc te, chuyển phát nhanh (7.10.2011).
 4. ...CHUYỂN NHÀ – VĂN PHÒNG - VẬN TẢI HÀNG HOÁ TRỌN GÓI. 24/24! (23.6.2009).
 5. VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ GIÁ CỰC CẠNH TRANH ,NHANH CHÓNG,CAM KẾT ĐẢM BẢO HÀNG HÓA TRONG VẬN CHUYỂN @ 0933 968 295 (12.4.2012).
 6. Vận Tải 24h chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa (23.1.2013).
 7. chuyên vận tải+vận chuyển hàng hóa+0902349167 (18.7.2011).
 8. Vận chuyển hàng đi Úc, Vận chuyển hàng đi Mỹ, Châu Á (5.3.2012).
 9. CÔNG TY VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN AMERICA LINK (15.8.2011).
 10. Nhận vận tải hàng hoá - Công ty CP Vận Tải ôtô số 4 (15.8.2011).
 11. Lợi Đạt-vận chuyển, chuyển phát nhanh chất lượng cao, giá rẻ (29.12.2010).
 12. Vận Chuyển Quốc Tế (13.12.2010).
 13. Chuyên vận chuyển hàng Đi Mỹ, chuyên vận chuyển hàng Đi Úc, (5.9.2012).
 14. Dịch Vụ Chuyển Nhà Và Vận Tải Uy Tín Thành Hưng (22.3.2011).
 15. Dịch vụ vận chuyển cấp cứu hàng không quốc tế Piyavate (1.6.2010).
 16. Vận chuyển hàng hóa Bắc Nam - Quốc tế 0938276988 (11.6.2012).
 17. Vận chuyển hàng quốc tế nhanh giá rẻ, uy tín và an toàn nhất (9.8.2011).
 18. Nhận vận chuyển hàng ngày Tết với giá cả ưu đãi mừng xuân 2012 (19.12.2011).
 19. 0917345211 vận tải nội địa 1000đkg chuyển phát nhanh quốc tế (9.3.2011).
 20. 24h Express - Chuyển phát nhanh 24h - vận tải - chuyển phát (18.8.2011).
Phan Viễn
Kết nối với nhà phát triển ứng dụng phần mềm Phan Viễn trên Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 58.186.141.11, 05 February, 2013 10:51:28 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).