Rao vat: xet tuyen nguyen vong 2 va 3 he cao dang chinh quy.

PhanVien.Com . Rao Vat . Dao Tao Tuyen Sinh . xet tuyen nguyen vong 2 va 3 he cao dang chinh quy.

xet tuyen nguyen vong 2 va 3 he cao dang chinh quy.

Tin rao xet tuyen nguyen vong 2 va 3 he cao dang chinh quy duoc dang vao chu de Dao Tao Tuyen Sinh, khu vuc Ha Noi , the loai Chua xac dinh ngay 17/8/2011 boi Rao Vat. xet tuyen nguyen vong 2 va 3 he cao dang chinh quy da co tat ca 1186 luot xem.
xet tuyen nguyen vong 2 va 3 he cao dang chinh quy - Bản không dấu.
xet tuyen nguyen vong 2 va 3 he cao dang chinh quy - Bản có dấu.

Sponsored links:
THONG BAO XET TUYEN NGUYEN VONG 2,VA 3

Truong Cao dang Cong nghe Viettronics thong bao xet tuyen NV2, NV3 doi voi thi sinh dat diem san Cao Dang tro len trong ky thi tuyen sinh Dai hoc, Cao dang nam 2011 theo de thi chung cua Bo GD & DT
. I. Nganh dao tao :
- Dien Tu Vien Thong(Chi tieu:70)
o MA TRUONG:CTV
o MA NGANH :03
o KHOI THI: A; D¬1,2,3,4
o DIEM TRUNG TUYEN 2011: 10(da cong cac diem uu tien)
- Tai Chinh Ngan Hang(Chi tieu:70)
o MA TRUONG:CTV
o MA NGANH : Tai chinh Doanh nghiep(12), Ngan hang Thuong mai(13)
o KHOI THI: A; D¬1,2,3,4
o DIEM TRUNG TUYEN 2011: 10(da cong cac diem uu tien)
II. Doi tuong, phuong thuc xet tuyen:
- Tuyen sinh trong ca nuoc
III. Ke hoach xet tuyen:
- Xet Tuyen Nguyen Vong 2, Nguyen Vong 3:
- Ho so gom:
- 01 Giay chung nhan ket qua thi Dai hoc – Cao Dang (ban chinh) co dong dau do cua truong du thi (Phieu so 1 hoac phieu so 2)
- 02 phong bi co san tem va ghi ro dia chi lien lac.
- Le phi xet tuyen va nhap hoc: 50.000d (nop truc tiep hoac qua duong Buudien);
- Thi sinh nop ho so xet tuyen tu ngay 15/08/2011 den ngay 15/09/2011.
IV. Thoi gian dao tao: 3 nam. Tot nghiep duoc cap bang Cao Dang he chinh quy theo nganh hoc thi sinh da dang ky. Bang tot nghiep do Truong Cao Dang Cong nghe Viettronics cap.
Sau khi tot nghiep sinh vien duoc lien thong len tat ca cac truong Dai hoc thuoc he thong giao duc quoc gia theo quy che cua Bo giao duc & Dao tao.
V. Dia chi dang ky va Nhan phieu diem :
Van Phong Tuyen Sinh Truong Trung cap Tin hoc Tai chinh Ke toan Ha Noi
Phong 303, Nha C, So 285 Trung Kinh – Yen Hoa – Cau Giay – Ha Noi
Dien thoai lien he :( 04) 66736282 –( 04) 66736283 – Hotline: 0975344751
• Website: http://tapdoangiaoduccongnghevietnam.com
http://taichinhketoanhanoi.edu.vn
Ghi chu: - Truong co ky tuc xa cho sinh vien
- Diem san tinh ca diem khu vuc va doi tuong uu tien
- Nhan giay bao gui qua duong buu dien

BAN TUYEN SINH
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 66.249.73.78, 02 February, 2013 21:22:16 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).