Rao vat: XU LY NUOC THAI NGANH MIA DUONG.

PhanVien.Com . Rao Vat . Cac Dich Vu Khac . XU LY NUOC THAI NGANH MIA DUONG.

XU LY NUOC THAI NGANH MIA DUONG.

Tin rao XU LY NUOC THAI NGANH MIA DUONG duoc dang vao chu de Cac Dich Vu Khac, khu vuc Ho Chi Minh , the loai Chua xac dinh ngay 21/4/2011 boi Rao Vat. XU LY NUOC THAI NGANH MIA DUONG da co tat ca 38 luot xem.
XU LY NUOC THAI NGANH MIA DUONG - Bản không dấu.
XU LY NUOC THAI NGANH MIA DUONG - Bản có dấu.

Sponsored links:
XU LY NUOC THAI NGANH MIA DUONG
1. Tong quan ve nuoc thai mia duong
Nuoc
thai cua nganh cong nghiep mia duong luon chua mot luong lon cac chat
huu co bao gom cac hop chat cua cacbon, nito, photpho. Cac chat nay de
bi phan huy boi cac vi sinh vat, gay mui thoi lam o nhiem nguon nuoc
tiep nhan.
Phan
lon chat ran lo lung co trong nuoc thai nganh cong nghiep duong o dang
vo co. Khi thai ra moi truong tu nhien, cac chat nay co kha nang lang
va tao thanh mot lop day o day nguon nuoc, pha huy he sinh vat lam thuc
an cho ca. Lop bun lang nay con chua cac chat huu co co the lam can
kiet oxy trong nuoc va tao ra cac loai khi nhu H2S, CO2, CH4. ngoai ra,
trong nuoc thai con chua mot luong duong kha lon gay o nhiem nguon nuoc.
2. Dac trung cua nuoc thai nha may duong
Dac trung lon nhat cua nuoc thai nha may duong la co gia tri BOD cao va dao dong nhieu
a. Bang BOD5 trong nuoc thai nganh cong nghiep duong

Phan
lon chat ran lo lung la chat vo co. Nuoc rua mia cay chu yeu chua cac
hop chat vo co. Trong dieu kien cong nghe binh thuong, nuoc lam nguoi,
rua than va nuoc thai tu cac quy trinh khac co tong chat ran lo lung
khong dang ke. Chi co mot phan  than hoat tinh bi
that thoat theo nuoc, mot it bot tro loc, vai loc do muc nat tao thanh
cac soi nho lo lung trong nuoc. Nhung trong dieu kien cac thiet bi lac
hau, bi ro ri thi ham luong cac chat ran huyen phu trong nuoc thai co
the tang cao.
b. Bang tong ket chat luong nuoc thai nha may duong

3. Quy trinh cong nghe xu ly nuoc thai

4. Thuyet minh quy trinh cong nghe
            Nuoc
thai san xuat duoc dan theo duong thoat nuoc rieng ra he thong xu ly
nuoc thai. Dong thai sau khi qua song chan rac (SCR) o dau moi cong thu
chay qua be lang cat  duoc dat am sau duoi dat, o
day se giu lai cat va cac chat ran lo lung co kich thuoc lon de dam bao
su hoat dong on dinh cua cac cong trinh xu ly tiep theo. Phan rac thai
thu duoc co the dung de san xuat giay, phan bon…
            Nuoc
thai sau khi lang cat se tu chay qua ham tiep nhan. Tiep theo, nuoc
thai duoc bom qua be dieu hoa. Tai day, luu luong va nong do nuoc thai
ra se duoc dieu hoa on dinh. Trong be, he thong may khuay se tron deu
nham on dinh nong do cac hop chat trong nuoc thai, gia tri pH se duoc
dieu chinh den thong so toi uu de qua trinh xu ly sinh hoc hoat dong
tot.
Nuoc
thai duoc bom tu be dieu hoa vao be UASB, cac hop chat huu co se duoc
phan huy bang bun vi sinh ky khi. Khi sinh hoc duoc thu gom o dau ra
cua be UASB giu lai lam biogas , phan nuoc da duoc giam bot tai luong
chat huu co tu chay qua aerotank de xu ly hieu khi . Tai day, khi duoc
thoi vao be bang cac dia phan phoi khi nham tang cuong su xao tron chat
ban va cung cap oxy cho vi sinh vat hieu khi, dong thoi giu cho bun o
trang thai lo lung. Luong vi sinh vat hieu khi se duoc bo sung bang
cach tuan hoan bun tu be lang.
            Nuoc
thai sau khi duoc xu ly hieu khi tu aerotank duoc dan vao be lang. Bun
hoat tinh lang xuong day be duoi tac dung cua trong luc, mot phan bun
duoc tuan hoan lai be aerotank, phan con lai se duoc bom vao be chua
bun va dem di xu ly.Tiep theo, nuoc trong tu mang thu nuoc aerotank
duoc bom qua be loc ap luc roi khu trung va loc ap luc truoc khi xa ra
nguon tiep nhan.
5. Uu, nhuoc diem cong nghe hien huu:
a.   Uu diem:
• Cong nghe de xuat phu hop voi dac diem, tinh chat cua nguon nuoc thai
b.   Nhuoc diem:
• Nong do cac chat o nhiem sau quy trinh xu ly chua dat quy chuan hien hanh;
• Hieu qua khu SS thap nen vi sinh de bi “shock” tai luong;
• Dien tich su dung lon
Cong
ty moi truong Ngoc Lan da co nhieu kinh nghiem trong viec cai tien cac
quy trinh xu ly nuoc thai mia duong bang viec ap dung cong nghe hien
dai. Neu quy cong ty co nhu cau cai tao hoac du dinh xay dung mot he
thong xu ly moi, hay lien he voi chung toi de duoc tu van, thiet ke
mien phi va giup quy vi co muc dau tu thap nhat cho cong trinh.
De biet them thong tin chi tiet, vui long lien he:
Nguyen Thi Ngoc Dung (Ms) – Phong ky thuat
Cong ty TNHH Moi truong Ngoc Lan
Ðia chi  : 66/3D - Binh Ðuong 3 - An Binh - Di An - Binh Duong
Ðien thoai         : (08) 22.163.992             Fax: (08) 37.296.405
Email                : mtnngoclan2004@yahoo.com.vn  
Website            : www.xulymoitruong.com
Sponsored links:
Phan Vien
Ket noi voi nha phat trien ung dung phan mem Phan Vien tren Facebook!
Phanvien | Mobile Version | Contact Us | Terms of Use | Privacy Policy | Refresh
Copyright © 2006 - 2013 PhanVien.Com . All rights reserved.
Cached: IP: 180.76.5.150, 02 February, 2013 15:56:12 (GMT +7 HANOI - VIETNAM).